0.01

0.01

แก้ไขปัญหา watchdog ใน task1

diff --git a/ESP32/watchdog_error_01/watchdog_error_01.ino b/ESP32/watchdog_error_01/watchdog_error_01.ino
index 6fbfab1..281f459 100644
--- a/ESP32/watchdog_error_01/watchdog_error_01.ino
+++ b/ESP32/watchdog_error_01/watchdog_error_01.ino
@@ -31,6 +31,7 @@ void coreTask1( void * pvParameters )
    Serial.println("CoreTask1 running on core " + String(xPortGetCoreID()));
    delay(1000);
   }
+  vTaskDelay(1000);
  }
  vTaskDelete(NULL);
 }

GitHub
sha: 6a8afef6