กด รีเซ็ตเเต่ ค่าไฟฟ้าไม่เป็น 0 Pzem

ผมต้องการให้มีปุ่มกดรีเซ็ท ค่าไฟฟ้า เพิ่มขึ้นมาต้องทำยังไงครับ

ผมต้องการให้มัน รีเซ็ต ยอดเงิน ทุกๆๆ 1 ครั้งของเดือน เเละให้ nodemcu รีเซ็ตตัวมันเองต้องทำยังไงครับ

ปล.ไม่ได้เขียนเองนะครับได้จาก youtube

type or paste code here
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <TimeLib.h> 
#include <WidgetRTC.h> 
#include <EEPROM.h>

#include <PZEM004Tv30.h> 


char auth[] = "";


char ssid[] = "";
char pass[] = "";
char server[] = "oasiskit.com";
int port = 8080;

int count = 0;
int count_table = 0;
int v21,v22,Minute,Hour,pin_v24;
float cost_old = 0;
float cost_total = 0;
float cost_today = 0;
long last_time;
String currentDate,currentTime;


PZEM004Tv30 pzem(12, 14); //D6/Tx pzem ,D5/Rx pzem

BlynkTimer timer;
WidgetRTC rtc;


BLYNK_WRITE(V25) { // Input time ดึงค่าเวลา
 TimeInputParam t(param);
 Hour = t.getStartHour();
 Minute = t.getStartMinute();       
}


BLYNK_WRITE(V21)
{  
 v21 = param.asInt(); // Get value v21 Selector
}

BLYNK_WRITE(V22)
{  
 v22 = param.asInt(); // Get value v22 Date Input
}

BLYNK_WRITE(V23) {     //man reset kWh 
 int pin_v23 = param.asInt(); 
 if(v21 == 2 && pin_v23 == 1){
 pzem.resetEnergy();
 cost_old = 0;
 EEPROM.put(0, cost_old); // put data EEPROM
 EEPROM.commit();
 Blynk.virtualWrite(V20, "add", count_table, String(count_table) + " | " + currentDate + " - " + currentTime + "Man reset kWh", 0); //Add data to table
 EEPROM_count();
 }
}BLYNK_WRITE(V24) { //reset table
 pin_v24 = param.asInt();

 if(pin_v24 == 1){
  last_time = millis(); 
 }

}

BLYNK_CONNECTED() {
 rtc.begin(); // Synchronize time on connection
 Blynk.syncVirtual(V21,V22,V25); //update V21 select,V22 date ,V25 input time
 
 
}

void read_pzem()
{

float voltage = pzem.voltage();
  if( !isnan(voltage) ){
    Serial.print("Voltage: "); Serial.print(voltage); Serial.println("V");
    Blynk.virtualWrite(V10,voltage);
  } else {
    Serial.println("Error reading voltage");
  }

  float current = pzem.current();
  if( !isnan(current) ){
    Serial.print("Current: "); Serial.print(current); Serial.println("A");
    Blynk.virtualWrite(V11,current);
  } else {
    Serial.println("Error reading current");
  }

  float power = pzem.power();
  if( !isnan(power) ){
    Serial.print("Power: "); Serial.print(power); Serial.println("W");
    Blynk.virtualWrite(V12,power);
  } else {
    Serial.println("Error reading power");
  }

  float energy = pzem.energy();
  if( !isnan(energy) ){
    Serial.print("Energy: "); Serial.print(energy,3); Serial.println("kWh");
    Blynk.virtualWrite(V13,energy,3);
    
   float rate_1 = 0;
   float rate_2 = 0;
   float rate_3 = 0;
   //int x = (int)energy%1; 
   if (energy > 0 && energy <= 150) {  //หน่วยที่ 0-150
    rate_1 = energy * 3.2484; 
   }
   if (energy > 150) {
    rate_1 = 150 * 3.2484;
   }

   if (energy >= 151 && energy <= 400) { //หน่วยที่ 151-400
    rate_2 = (energy - 150) * 4.2218; 
   }
   if (energy > 400) { //เกิน 400
    rate_2 = 250 * 4.2218;
    rate_3 = (energy - 400) * 4.4217;
   }
   float ft = energy*(-0.153);
   float total_vat = (rate_1 + rate_2 + rate_3 + ft + 38.22)*0.07;
   float total = (rate_1 + rate_2 + rate_3 + ft + 38.22) + total_vat;
   cost_total = total;
   Blynk.virtualWrite(V16,total,1);

  } else {
    Serial.println("Error reading energy");
  }

  float frequency = pzem.frequency();
  if( !isnan(frequency) ){
    Serial.print("Frequency: "); Serial.print(frequency, 1); Serial.println("Hz");
    Blynk.virtualWrite(V14,frequency, 1);
  } else {
    Serial.println("Error reading frequency");
  }

  float pf = pzem.pf();
  if( !isnan(pf) ){
    Serial.print("PF: "); Serial.println(pf);
    Blynk.virtualWrite(V15,pf);
  } else {
    Serial.println("Error reading power factor");
  }
    Serial.println();

}

void Check_time()
{
 // You can call hour(), minute(), ... at any time
 // Please see Time library examples for details
 currentTime = String(hour()) + ":" + minute();// + ":" + second(); //read time
 //String currentDate = String(day()) + "/" + month() + "/" + year();
 currentDate = String(day()) + "/" + month(); // read date
 
 if(count == 0 && hour() == Hour && minute() == Minute) { //time compare
    EEPROM.get(0, cost_old); //Get data EEPROM
    cost_today = cost_total-cost_old;
    Blynk.virtualWrite(V20, "add", count_table, String(count_table) + " | " + currentDate + " - " + currentTime + " cost : "+ cost_today + " Baht", 0); //add data to table
    EEPROM_count();
    cost_old = cost_total; // set cost_total to cost_old
    EEPROM.put(0, cost_old); // put data EEPROM 
    EEPROM.commit();
    if(day() == v22 && v21 == 1) { //auto reset kWh
     Blynk.virtualWrite(V20, "add", count_table, String(count_table) + " | " + currentDate + " - " + currentTime + " Bill : "+ cost_total + " Baht", 0); //add data to table
     EEPROM_count(); 
     delay(500);
     pzem.resetEnergy(); 
     cost_old = 0; 
  
    }
    count = 1;
 }else if (minute() != Minute && count > 0){
    count = 0;
 }

}

void setup()
{
 // Debug console
 Serial.begin(9600);
 EEPROM.begin(256);
 count_table = 0;
 //EEPROM.get(0, cost_old); //Get data EEPROM
 EEPROM.get(30, count_table); //Get data EEPROM
 
 Blynk.begin(auth, ssid, pass, "oasiskit.com", 8080);
 
 setSyncInterval(10 * 60); // Sync interval in seconds (10 minutes)
 // Setup a function to be called every second
 timer.setInterval(2000L, read_pzem);
 timer.setInterval(20000L, Check_time);
}

void EEPROM_count()
{
 count_table++;
 EEPROM.put(30, count_table); // put data EEPROM 
 EEPROM.commit();
}

void loop()
{
 Blynk.run();
 timer.run(); // Initiates BlynkTimer

 if(pin_v24 == 1 && millis() - last_time > 5000) { //กดค้าง 5 Sec เพื่อ reset table
   last_time = millis();
   Blynk.virtualWrite(V20, "clr"); //Clear table
   count_table = 0;
   EEPROM.put(30, count_table); // put data EEPROM 
   EEPROM.commit();
   Serial.println("Reset");
 }
}

ถ้าเป็นผม ผมจะใช้วิธี เช็ค วันที่ online ว่าเท่ากับวันที่ 30 หรือ 1 ก็ให้เคลียร์ค่าไฟ และรีเซตบอร์ด 1 ครั้ง

กรณีโค้ตในกระทู้นี้คือ

ลอง print ออกมาดูว่าแต่ละวันมันได้ค่าตรงหรือไม่

หาตัวแปรที่เก็บค่าไฟ

จากโจทย์ สมมติ ว่าให้รีเซตทุกๆ วันที่ 1 ก็สร้าง if ไว้ใน void loop() ก็ได้ ประมาณนี้

 if( currentDate == “1” ){ // เมื่อถึงวันที่ 1 ในทุกๆ เดือนให้ทำงานลูปนี้

cost_total = 0; // ค่าไฟเท่ากับ 0 
ESP.reset(); // รีเซ็ตบอร์ด 1 ครั้ง

}

ขอบคุณครับเดียวจะมาอัพเดตอีกที ตอนนี้พอกด.ในblynkให้ส่งไปในไลน์ blynk ขึ้น disconnect เเละบอร์ดรีเซ็ทตัวเอง ไม่รู้เป็นเพราะอะไร

1 Like

บางกรณีที่เคยเจอคือ text string มันแยกย่อยเกินไป พยายามรวมให้น้อยที่สุด