-ตัดโค้ตที่ไม่ได้ใช้ออก A1 -แก้ไขการต้องกดเบิ้ล

-ตัดโค้ตที่ไม่ได้ใช้ออก A1
-แก้ไขการต้องกดเบิ้ล

diff --git a/Arduino/arduino_push_keypad_pwm/arduino_push_keypad_pwm.ino b/Arduino/arduino_push_keypad_pwm/arduino_push_keypad_pwm.ino
index 117a873..9786ba7 100644
--- a/Arduino/arduino_push_keypad_pwm/arduino_push_keypad_pwm.ino
+++ b/Arduino/arduino_push_keypad_pwm/arduino_push_keypad_pwm.ino
@@ -1,5 +1,8 @@
 #include <Keypad.h>
 
+float xxx;
+unsigned long pwm1;
+
 const byte ROWS = 4; //four rows
 const byte COLS = 3; //three columns
 int inputA1;
@@ -10,27 +13,78 @@ char keys[ROWS][COLS] = {
  {'7','8','9'},
  {'*','0','#'}
 };
-byte rowPins[ROWS] = {9, 8, 7, 6}; //connect to the row pinouts of the keypad
-byte colPins[COLS] = {5, 4, 3}; //connect to the column pinouts of the keypad
+byte rowPins[ROWS] = {8, 7, 6, 5}; //connect to the row pinouts of the keypad
+byte colPins[COLS] = {4, 3, 2}; //connect to the column pinouts of the keypad
 
 //Create an object of keypad
 Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
 
 void setup(){
+ pinMode(9, OUTPUT);
+TCCR1A = _BV(COM1A1) | _BV(COM1B1) | _BV(COM1B0) | _BV(WGM11); 
+TCCR1B = _BV(WGM13) | _BV(CS11);
+ 
  Serial.begin(9600);
 }
  
-void loop(){
+void loop(){ 
+ 
+
  char key = keypad.getKey();// Read the key
  
  // Print if key pressed
  if (key){
+  Serial.println(String("Read A1 = ")+ A1);
   Serial.print("Key Pressed : ");
   Serial.println(key);
+  
+  ICR1 = 62.5; 
+pwm1 = inputA1; 
+
+xxx = float(pwm1);
+
+xxx = xxx * ICR1;
+
+xxx = xxx / 512;
+
+OCR1A = int(62.5-(xxx/2));
+
  }
 
+ if(key == '0'){ //เมื่อ กด 0 เข้าเงื่อนไขนี้
+   inputA1 = 1024; // แทนค่า inputA1 ด้วย 1024 ที่ทำให้ PWM มี dutycycle 5 %
+ }
+ if(key == '1'){ //เมื่อ กด 1 เข้าเงื่อนไขนี้
+   inputA1 = 900; // แทนค่า inputA1 ด้วย 900 ที่ทำให้ PWM มี dutycycle 10 %
+ }
+ if(key == '2'){ //เมื่อ กด 2 เข้าเงื่อนไขนี้
+   inputA1 = 800; // แทนค่า inputA1 ด้วย 800 ที่ทำให้ PWM มี dutycycle 15 %
+ }
+ if(key == '3'){ //เมื่อ กด 3 เข้าเงื่อนไขนี้
+   inputA1 = 700; // แทนค่า inputA1 ด้วย 700 ที่ทำให้ PWM มี dutycycle 20 %
+ }
+ if(key == '4'){ //เมื่อ กด 4 เข้าเงื่อนไขนี้
+   inputA1 = 600; // แทนค่า inputA1 ด้วย 600 ที่ทำให้ PWM มี dutycycle 30 %
+ }
  if(key == '5'){ //เมื่อ กด 5 เข้าเงื่อนไขนี้
-   inputA1 = 20; // แทนค่า inputA1 ด้วย 20 ที่ทำให้ PWM มี dutycycle 5 %
-  
+   inputA1 = 500; // แทนค่า inputA1 ด้วย 500 ที่ทำให้ PWM มี dutycycle 40 %
  }
-}
+ if(key == '6'){ //เมื่อ กด 6 เข้าเงื่อนไขนี้
+   inputA1 = 400; // แทนค่า inputA1 ด้วย 400 ที่ทำให้ PWM มี dutycycle 50 %
+ }
+ if(key == '7'){ //เมื่อ กด 7 เข้าเงื่อนไขนี้
+   inputA1 = 300; // แทนค่า inputA1 ด้วย 300 ที่ทำให้ PWM มี dutycycle 60 %
+ }
+ if(key == '8'){ //เมื่อ กด 8 เข้าเงื่อนไขนี้
+   inputA1 = 200; // แทนค่า inputA1 ด้วย 200 ที่ทำให้ PWM มี dutycycle 70 %
+ }
+ if(key == '9'){ //เมื่อ กด 9 เข้าเงื่อนไขนี้
+   inputA1 = 100; // แทนค่า inputA1 ด้วย 100 ที่ทำให้ PWM มี dutycycle 80 %
+ }
+ if(key == '*'){ //เมื่อ กด * เข้าเงื่อนไขนี้
+   inputA1 = 50; // แทนค่า inputA1 ด้วย 50 ที่ทำให้ PWM มี dutycycle 90 %
+ }
+ if(key == '#'){ //เมื่อ กด # เข้าเงื่อนไขนี้
+   inputA1 = 0; // แทนค่า inputA1 ด้วย 0 ที่ทำให้ PWM มี dutycycle 100 %
+ }
+}
\ No newline at end of file

GitHub
sha: 5480a543