-ตัดโค้ตที่ไม่ได้ใช้ออก A1 -แก้ไขการต้องกดเบิ้ล

-ตัดโค้ตที่ไม่ได้ใช้ออก A1 -แก้ไขการต้องกดเบิ้ล

diff --git a/Arduino/arduino_push_keypad_pwm/arduino_push_keypad_pwm.ino b/Arduino/arduino_push_keypad_pwm/arduino_push_keypad_pwm.ino
index 0950275..9786ba7 100644
--- a/Arduino/arduino_push_keypad_pwm/arduino_push_keypad_pwm.ino
+++ b/Arduino/arduino_push_keypad_pwm/arduino_push_keypad_pwm.ino
@@ -28,11 +28,7 @@ TCCR1B = _BV(WGM13) | _BV(CS11);
 }
   
 void loop(){  
- while((A1)<0){
-  }
-    while((A1)>1000){
-  OCR1A = 0;
-  } 
+ 
 
   char key = keypad.getKey();// Read the key
   

GitHub
sha: 91c348f8