การต่อใช้งาน Arduino กับ IC 7HC595 2 ตัว เพื่อควบคุมไฟ LED

การขยายพอร์ต Arduino ด้วยไอซี 7HC959 2 ตัว เพื่อควบคุม LED หรือรีเลย์ ถ้าต้องการขยายมากกว่านี้ก็สามารถเพิ่มเติมไอซีเข้าไปได้อีก

โค้ตที่ใช้

#define pinData 12
#define pinLatch 8
#define pinClock 7

byte LEDs1 = 0xF2;
byte LEDs2 = 0x52;
byte LEDs3 = 0xA4;
byte LEDs4 = 0x55;

void setup()
{
 pinMode(pinData, OUTPUT);
 pinMode(pinLatch, OUTPUT);
 pinMode(pinClock, OUTPUT);
}

void loop()
{
 digitalWrite(pinLatch, LOW);
 shiftOut(pinData, pinClock, LSBFIRST, LEDs1);
 shiftOut(pinData, pinClock, LSBFIRST, LEDs2);
 digitalWrite(pinLatch, HIGH);
 
 delay(300);
 digitalWrite(pinLatch, LOW);
 shiftOut(pinData, pinClock, LSBFIRST, LEDs3);
 shiftOut(pinData, pinClock, LSBFIRST, LEDs4);
 digitalWrite(pinLatch, HIGH);
 
 delay(300);
}

Sumulate

1 Like