การต่อใช้งาน Arduino กับ IC 7HC595 เพื่อแสดงผล 7-segment

ตัวอย่างการต่อใช้งาน การขยายพอร์ต I/O ด้วยการใช้ IC 7HC595 4 ตัวเพื่อรับค่า input เป็นตัวเลข ด้วย Serail Monitor มาแสดงผลด้วย 7-segment 4 หลัก ซึ่งจะคุมด้วยไอซี 7HC595 4 ตัวด้วยกัน ของใครของมัน

การต่อใช้งาน

การต่อ IC 7HC595 เข้ากับ 7-segment

โค้ตที่ใช้


  const int g_pinCommLatch = 6;
  const int g_pinClock   = 7;
  const int g_pinData  = 4;
  byte g_digits [10];
  int g_numberToDisplay = 0;
  const int g_registers = 4;
  byte g_registerArray [g_registers];

  void setup()
  {
   pinMode (g_pinCommLatch, OUTPUT);
   pinMode (g_pinClock, OUTPUT);
   pinMode (g_pinData, OUTPUT);
   
   Serial.begin (56600);
   
   // กำหนดค่าอาร์เรย์หลัก
   // a = 8 b = 4 c = 2 d = 64 e = 32 f = 1 g = 16
   g_digits [0] = 8 + 4 + 2 + 64 + 32 + 1;
   g_digits [1] = 4 + 2;
   g_digits [2] = 8 + 4 + 16 + 32 + 64;
   g_digits [3] = 8 + 4 + 16 + 2 + 64;
   g_digits [4] = 1 + 16 + 4 + 2;
   g_digits [5] = 8 + 1 + 16 + 2 + 64;
   g_digits [6] = 8 + 1 + 16 + 2 + 64 + 32;
   g_digits [7] = 8 + 4 + 2;
   g_digits [8] = 8 + 4 + 2 + 64 + 32 + 1 + 16;
   g_digits [9] = 8 + 4 + 2 + 1 + 16 + 64;
  } 

  // ฟังก์ชั่นง่ายๆในการส่งข้อมูลอนุกรมไปยังรีจิสเตอร์กะอย่างน้อยหนึ่งตัวโดยทำซ้ำย้อนกลับผ่านอาร์เรย์
  // แม้ว่าจะมี g_registers อยู่ แต่อาจไม่ได้ถูกใช้ทั้งหมดดังนั้นจึงเป็นพารามิเตอร์อินพุต
  void sendSerialData (
   byte registerCount, 
   byte *pValueArray)  // อาร์เรย์ของไบต์ที่มี LSByte ในอาร์เรย์ [0]
  {
   // ส่งสัญญาณไปยังยุค 595 เพื่อรับฟังข้อมูล
   digitalWrite (g_pinCommLatch, LOW);
   
   for (byte reg = registerCount; reg > 0; reg--)
   {
    byte value = pValueArray [reg - 1];
 
    for (byte bitMask = 128; bitMask > 0; bitMask >>= 1)
    {
     digitalWrite (g_pinClock, LOW);
     digitalWrite (g_pinData, value & bitMask ? HIGH : LOW); 
     digitalWrite (g_pinClock, HIGH);
    }
   }
   // Signal to the 595s that I'm done sending
   digitalWrite (g_pinCommLatch, HIGH);
  } // sendSerialData

  // พิมพ์ข้อความระบุอินพุตที่ถูกต้องตามจำนวนรีจิสเตอร์ที่กำหนดจากนั้นใช้อินพุตปัจจุบันทั้งหมด
  void badNumber ()
  {
   int dummy;
   
   Serial.print ("Please enter a number from 0 to ");
   for (int loop = 0; loop < g_registers; loop++)
   {
    Serial.print ("9");
   }
   Serial.println (" inclusive.");
   
   while (Serial.available () > 0)
   {
    dummy = Serial.read ();
    
    // ต้องรับข้อมูลทั้งหมดในครั้งเดียว
    delay (10);
   }
  } //badNumber

  // อ่านตัวเลขจากพีซีโดยไม่มีตัวเลขเกินกว่าจำนวนการลงทะเบียนที่กำหนด
  // หากมีการใส่ค่าตัวเลขไม่ถูกต้องให้แสดงค่าเดิม
  int readNumberFromPC ()
  {
   byte incomingByte;
   int numberRead;
   byte incomingCount;
   
   if (Serial.available () > 0)
   {
    numberRead = 0;
    incomingCount = 0;
     
    while (Serial.available () > 0)
    {
     incomingByte = Serial.read () - 48;
     incomingCount++;
     if (incomingByte < 0 || incomingByte > 9 || incomingCount > g_registers)
     {
      badNumber ();
      return g_numberToDisplay;
     }
     
     numberRead = 10 * numberRead + incomingByte;
     delay (10);
    }

    Serial.print ("Now displaying: ");
    Serial.println (numberRead, DEC);
    return numberRead;
   }
   
   return g_numberToDisplay;
  } 

  void loop()
  {

   g_numberToDisplay = readNumberFromPC ();
   if (g_numberToDisplay < 10)
   {
    g_registerArray [3] = g_digits [0];
    g_registerArray [2] = g_digits [0];
    g_registerArray [1] = g_digits [0];
    g_registerArray [0] = g_digits [g_numberToDisplay];
   }
   if (g_numberToDisplay < 100)
   {
    g_registerArray [3] = g_digits [0];
    g_registerArray [2] = g_digits [0];
    g_registerArray [1] = g_digits [g_numberToDisplay / 10];
    g_registerArray [0] = g_digits [g_numberToDisplay % 10];
   }
   else if (g_numberToDisplay < 1000)
   {
    g_registerArray [3] = g_digits [0];
    g_registerArray [2] = g_digits [g_numberToDisplay / 100];
    g_registerArray [1] = g_digits [(g_numberToDisplay % 100) / 10];
    g_registerArray [0] = g_digits [g_numberToDisplay % 10];
   }
   else
   {
    g_registerArray [3] = g_digits [g_numberToDisplay / 1000];
    g_registerArray [2] = g_digits [(g_numberToDisplay % 1000) / 100];
    g_registerArray [1] = g_digits [(g_numberToDisplay % 100) / 10];
    g_registerArray [0] = g_digits [g_numberToDisplay % 10];
   }

   sendSerialData (g_registers, g_registerArray);
  } 

การทำงาน

Simulate


อ้างอิง