ต้องการคำแนะนำในการใช้บอร์ด Arduino uno r3 + Shield Ethernet W5100 + firebase php = firebase

พอจะมีใครผ่านการใช้งาน หรือแนะนำได้บ้างไหมครับ
ตอนนี้ติดอยู่ที่ arduino get ข้อมูลเข้า Mysql ได้แต่ ข้าม Script ของการส่งข้อมูลเข้า firebase
ซึ่งถ้าเข้า Url ทดสอบ debug get ค่าเองลงไปดู ก็ส่งค่าปกติ แต่เวลาบอร์ดส่งกับข้าม Script ที่อ่าน Firebase ไป รบกวนขอคำแนะนำด้วยนะครับ

ว่างโค้ตที่ทำเสร็จ และอธิบายหน่อยว่าติดตรงช่วงไหน

#include "DHT.h"
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>

DHT dht;

int Humidity;
int Temperature;

byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
char server[] = "xxxxxxxxxx"; #ขอสงวน ip
IPAddress ip(192,168,0,177); 
EthernetClient client; 

/* Setup for Ethernet and RFID */
void connection()
{
 if(Ethernet.begin(mac) == 0) { // start ethernet using mac & DHCP
 Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
 while(true) // no point in carrying on, so stay in endless loop:
 ;
 }
 }
 
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 dht.setup(2);
 connection();
 delay(1000); // give the Ethernet shield a second to initialize 
 Serial.print("This IP address: ");
 IPAddress myIPAddress = Ethernet.localIP();
 Serial.println(myIPAddress);
 delay(1000);
}
//------------------------------------------------------------------------------


/* Infinite Loop */
void loop(){
 Humidity = dht.getHumidity();
 Temperature = dht.getTemperature(); 
 //insertToDb();
 Sending_To_phpmyadmindatabase(); 
 delay(30000); // interval
}


 void Sending_To_phpmyadmindatabase()  //CONNECTING WITH MYSQL
 {
  if (client.connect(server, 80)>0) {
  Serial.println("connected");
  // Make a HTTP request:
  Serial.print("GET /testcode/dht.php?humidity=");
  client.print("GET /testcode/dht.php?humidity=");   //YOUR URL
  Serial.println(Humidity);
  client.print(Humidity);
  client.print("&temperature=");
  Serial.println("&temperature=");
  client.print(Temperature);
  Serial.println(Temperature);
  client.print(" ");   //SPACE BEFORE HTTP/1.1
  client.print("HTTP/1.1");
  client.println();
  client.println("Host: xxxxxxxxx"); ขอสงวน ip
  client.println();
  client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded"); 
  client.print("Content-Length: "); 
  client.println();
 } 
 else
 {
  Serial.println("Connection Failed Send Data");
  connection();
 }
 if (client.connected()) { 
  client.stop(); // DISCONNECT FROM THE SERVER
 }
}

คือมัน Get ข้อมูลลง Mysql ได้ครับแต่ ไม่สามารถ อ่าน script ที่เขียนลง firebase ได้ แต่ถ้าเราไป get ทดสอบ debug ผ่าน url get ข้อมูลลงไป มันอ่าน script firebase ครับ ข้อมูลลง firebase ได้ แต่ ตอนบอร์ดส่ง มันดันไม่อ่าน script

ทดสอบแบบไหน
ด้วยโค้ตชุดไหน
ได้ข้อมูลแบบไหน
ขอตัวอย่างหรือภาพมาให้ดูหน่อยครับ

ได้หรือยังคับ ส่งค่าผ่าน url ใช่ไหมคับ