รบกวนช่วยูหน่อยครับArduino

พอดีลองเช็คโค๊ดแล้วมันติดครับไม่ทราบว่าจะแก้ยังไงรบกวนผู้รู้ช่วยหน่อยครับ

Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), dtr (aka nodemcu), 26 MHz, 40MHz, DOUT (compatible), 1MB (FS:64KB OTA:~470KB), 2, nonos-sdk 2.2.1+100 (190703), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"

WARNING: library LiquidCrystal_I2C claims to run on avr architecture(s) and may be incompatible with your current board which runs on esp8266 architecture(s).

A4_Code_Smart_Farm_Aiot_Learn:25:15: error: expected primary-expression before ',' token

 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //DHT 11

        ^

A4_Code_Smart_Farm_Aiot_Learn:40:14: error: 'D4' was not declared in this scope

 int relay1 = D4; // ขาเชื่อมต่อรีเลย์ อุณหภูมิอากาศ

       ^

A4_Code_Smart_Farm_Aiot_Learn:41:14: error: 'D5' was not declared in this scope

 int relay2 = D5; // ขาเชื่อมต่อรีเลย์ ความชื้นอากาศ

       ^

A4_Code_Smart_Farm_Aiot_Learn:42:14: error: 'D6' was not declared in this scope

 int relay3 = D6; // ขาเชื่อมต่อรีเลย์ ความชื้นดิน

       ^

A4_Code_Smart_Farm_Aiot_Learn:43:14: error: 'D7' was not declared in this scope

 int relay4 = D7; // ขาเชื่อมต่อรีเลย์ อุณหภูมิดิน

       ^

C:\Users\Dell\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.013\A4_Code_Smart_Farm_Aiot_Learn\A4_Code_Smart_Farm_Aiot_Learn.ino: In function 'void sendSensor()':

A4_Code_Smart_Farm_Aiot_Learn:61:14: error: no matching function for call to 'LiquidCrystal_I2C::begin()'

  lcd.begin();

       ^

C:\Users\Dell\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.013\A4_Code_Smart_Farm_Aiot_Learn\A4_Code_Smart_Farm_Aiot_Learn.ino:61:14: note: candidate is:

In file included from C:\Users\Dell\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.013\A4_Code_Smart_Farm_Aiot_Learn\A4_Code_Smart_Farm_Aiot_Learn.ino:17:0:

C:\Users\Dell\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C/LiquidCrystal_I2C.h:60:8: note: void LiquidCrystal_I2C::begin(uint8_t, uint8_t, uint8_t)

  void begin(uint8_t cols, uint8_t rows, uint8_t charsize = LCD_5x8DOTS );

    ^

C:\Users\Dell\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C/LiquidCrystal_I2C.h:60:8: note:  candidate expects 3 arguments, 0 provided

C:\Users\Dell\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.013\A4_Code_Smart_Farm_Aiot_Learn\A4_Code_Smart_Farm_Aiot_Learn.ino: In function 'void setup()':

A4_Code_Smart_Farm_Aiot_Learn:159:16: error: no matching function for call to 'LiquidCrystal_I2C::begin()'

   lcd.begin();

        ^

C:\Users\Dell\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.013\A4_Code_Smart_Farm_Aiot_Learn\A4_Code_Smart_Farm_Aiot_Learn.ino:159:16: note: candidate is:

In file included from C:\Users\Dell\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.013\A4_Code_Smart_Farm_Aiot_Learn\A4_Code_Smart_Farm_Aiot_Learn.ino:17:0:

C:\Users\Dell\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C/LiquidCrystal_I2C.h:60:8: note: void LiquidCrystal_I2C::begin(uint8_t, uint8_t, uint8_t)

  void begin(uint8_t cols, uint8_t rows, uint8_t charsize = LCD_5x8DOTS );

    ^

C:\Users\Dell\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C/LiquidCrystal_I2C.h:60:8: note:  candidate expects 3 arguments, 0 provided

Multiple libraries were found for "DHT.h"

 Used: C:\Users\Dell\Documents\Arduino\libraries\DHT

 Not used: C:\Users\Dell\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library

exit status 1

expected primary-expression before ',' tokenThis report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.

นี้ตัวโค๊ดหมดเลยครับ

//--------------------------------------------------------------------------------//
#define BLYNK_PRINT Serial

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

#include <DHT.h> //DHT 11

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Lcd i2c

#define D3
#define DHTPIN D3     // ขาเซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้น อากาศ
#define DHTTYPE DHT11   // ตั้งค่าอุปกรณ์ DHT 11

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);  // ขา D1/D2


DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //DHT 11

BlynkTimer timer;
 
char auth[] = "06-3Sx1AF2cSVc_e9g8P0kRwQAZd7FyP"; 
char ssid[] = "Niran";
char pass[] = "25212521";

int TemValue;  //ประกาศตัวแปลเก็บค่าจาก Blynk
int HumValue;  //ประกาศตัวแปลเก็บค่าจาก Blynk
int Siol1Value; //ประกาศตัวแปลเก็บค่าจาก Blynk
int relayx;

int Siol1 = A0; // ขาเชื่อมต่อ เซ็นเซอร์ความชื้นดิน

int relay1 = D4; // ขาเชื่อมต่อรีเลย์ อุณหภูมิอากาศ
int relay2 = D5; // ขาเชื่อมต่อรีเลย์ ความชื้นอากาศ
int relay3 = D6; // ขาเชื่อมต่อรีเลย์ ความชื้นดิน
int relay4 = D7; // ขาเชื่อมต่อรีเลย์ อุณหภูมิดิน
//---------------------------------------------------------------------------//

void sendSensor()
{
 float h = dht.readHumidity();
 float t = dht.readTemperature(); 
 int Tem = t;
 int Hum = h; 
                 
 int siolx;
 int s = analogRead(Siol1);
   s = map(s, 0, 1023, 0, 100);
 siolx = 100-s;

 //------------------------------ แสดงผล จอ Liq------------------------------//
 
  LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); //เลือก Address จอ LCD ที่จะเขียนข้อความ
  lcd.begin();
 
  lcd.setCursor(0, 0); 
  lcd.print("T"); 
  lcd.setCursor(1, 0); 
  lcd.print(Tem); 
 
  lcd.setCursor(4, 0); 
  lcd.print("t"); 
  lcd.setCursor(5, 0); 
  lcd.print(TemValue); 

  //lcd.setCursor(8, 0); 
  //lcd.print("Farm iot"); 

  
  lcd.setCursor(0, 1); 
  lcd.print("H"); 
  lcd.setCursor(1, 1); 
  lcd.print(Hum); 
  
  lcd.setCursor(4, 1); 
  lcd.print("h"); 
  lcd.setCursor(5, 1); 
  lcd.print(HumValue); 

  lcd.setCursor(8, 1); 
  lcd.print("s");
  lcd.setCursor(9, 1); 
  lcd.print(siolx);
  lcd.setCursor(11, 1); 
  lcd.print("%");

  lcd.setCursor(13, 1); 
  lcd.print(Siol1Value);
  lcd.setCursor(15, 1); 
  lcd.print("%"); 

  //--------------------------------------------------------------//
    Blynk.virtualWrite(V5, t);   // ส่งข้อมูลไปยัง VirtualPin V5
    Blynk.virtualWrite(V6, h);   // ส่งข้อมูลไปยัง VirtualPin V6
    Blynk.virtualWrite(V7, siolx); // ส่งข้อมูลไปยัง VirtualPin V7 
  //--------------------------------------------------------------//
   if(Tem >= TemValue) // เงือนไขตรวจสอบ อุณหภูมิ อากาศ
    { 
    digitalWrite(relay1,0);
    }
    else
    {
    digitalWrite(relay1,1);
    }
  //--------------------------------------------------------------//
   if(Hum >= HumValue) // เงื่อนไขตรวจสอบ ความชื้น อากาศ
    { 
    digitalWrite(relay2,0);
    }
    else
    {   
    digitalWrite(relay2,1);
    }
  //--------------------------------------------------------------//
   if(siolx <= Siol1Value) // เงื่อนไขตรวจสอบ ความชื้น ของดิน
    {   
    digitalWrite(relay3,0);
    }
    else
    {   
    digitalWrite(relay3,1);
    }
  //-------------------------------------------------------------//
  if(relayx == 1) // เงื่อนไขตรวจสอบ การทำงาน relay4
    {   
    digitalWrite(relay4,0);
    lcd.setCursor(8, 0); 
    lcd.print("Sw4 on");
    }
    else
    {   
    digitalWrite(relay4,1);
    lcd.setCursor(8, 0); 
    lcd.print("Sw4 off");
    }
}
  //-------------------------------------------------------------// 

void setup()
{
   Serial.begin(9600);
   
   Blynk.begin(auth, ssid, pass);

   pinMode(Siol1,INPUT); 
   
   pinMode(relay1,OUTPUT);
   pinMode(relay2,OUTPUT);
   pinMode(relay3,OUTPUT);
   pinMode(relay4,OUTPUT);

   lcd.begin();
   lcd.backlight();
   
   dht.begin();
 
   timer.setInterval(1000L, sendSensor); 
}

//---------------------------------------------------------------//
BLYNK_WRITE(V15) // ประกาศใช้ Virtual V15 Blynk
{
  TemValue = param.asInt();// ประกาศค่าตัวแปล pinValue เก็บค่าจาก ปุ่ม Blynk
}
//--------------------------------------------------------------//

BLYNK_WRITE(V16) // ประกาศใช้ Virtual V16 Blynk
{
  HumValue = param.asInt();// เก็บค่าตัวแปล HumValue เก็บค่าจาก ปุ่ม Blynk
} 
//-------------------------------------------------------------//

BLYNK_WRITE(V17) // ประกาศใช้ Virtual V17 Blynk
{
  Siol1Value = param.asInt();// เก็บค่าตัวแปล Siol1Value เก็บค่าจาก ปุ่ม Blynk
} 
//------------------------------------------------------------//

BLYNK_WRITE(V18) // ประกาศใช้ Virtual V18 Blynk
{
  relayx = param.asInt();// เก็บค่าตัวแปล SiolTem เก็บค่าจาก ปุ่ม Blynk
} 
//-----------------------------------------------------------//
BLYNK_CONNECTED()
{
    Blynk.syncVirtual(V15);
    Blynk.syncVirtual(V16);
    Blynk.syncVirtual(V17);
    Blynk.syncVirtual(V18);
}
//-----------------------------------------------------------//

void loop()
{
 Blynk.run();
 timer.run(); 
 
}
//-----------------------END--------------------------------//

ลง library DHT รึยังครับ