สามารถนำค่าที่ได้จาก Blynk API ดึงมาใช้งานในESPอีกตัวอย่างไร

คือผมต้องการนำค่าจาก Blynk restful api มาลงในespอีกตัวอ่าครับ ผมดึงค่าโดยใช้ GET เเล้วมันสามารถ convert เป็น Float เพื่อไปใช้งานต่อได้ยังไงอ่าครับ
Capture

โค้ด

void monitoring()
{
 
 HTTPClient http;
 http.begin("http://128.199.173.118:8080/dYPHSKie3KfwDLZTVvXm2jEfwrecgaXD/get/V0?V0"); //indirect
 int httpCode = http.GET();
  if(httpCode > 0) {
  if(httpCode == HTTP_CODE_OK) {
    payload = http.getString();
    Serial.println(payload);
      }
    } else {
       Serial.printf("[HTTP] GET... failed, error: %s\n", http.errorToString(httpCode).c_str());
    }
    http.end();
 
}

ลองดูกระทู้นี้