กดปุ่มสั่งงานในแอพ blynk แล้ว esp8266 รีสตาร์ทครับ

ปรึกษาหน่อยครับ คือผมต้องการกดปุ่มในแอพ blynk แล้วส่งข้อความไปไลน์ แต่กดแล้วบร์อดรีสตาร์ท ตลอดเลยครับ

#include "DHT.h"
#include <TridentTD_LineNotify.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#define DHTPIN D4 // what digital pin we're connected to
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
#define BLYNK_PRINT Serial // Comment this out to disable prints and save space
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
SimpleTimer timer;
#define LINE_TOKEN "x" // แก้ Line Token
char auth[] = "Tx";
int measurePin = A0;
int ledPower = D2;
int samplingTime = 280;
int deltaTime = 40;
int sleepTime = 9680;
float voMeasured = 0;
float calcVoltage = 0;
float dustDensity = 0;
float d = dustDensity;
float t; // Declare the variables
float h;
WidgetLCD lcd(V0);
void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(ledPower, OUTPUT);
Serial.println("DHTxx test!");
Blynk.begin(auth, "WTF", "xxxxxxxxx0!", "blynk.honey.co.th", 8080);
Serial.println(LINE.getVersion());
// Serial.printf("WiFi connecting to %s\n");
// while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
// Serial.print(".");
// delay(400);
// }
Serial.println(WiFi.localIP());
LINE.setToken(LINE_TOKEN);
LINE.notify("PM 2.5: ");
dht.begin();
lcd.clear(); //Use it to clear the LCD Widget
lcd.print(1, 0, "Air measurement"); // use: (position X: 0-15, position Y: 0-1, "Message you want to print")
lcd.print(5, 1, "Monitor");
}
BLYNK_WRITE(V5){
Serial.println(param.asInt() );
if (param.asInt()== 1){
LINE.notify("PM 2.5: "+String(dustDensity)+" µg/m³");
} else {
lcd.clear();
lcd.print(3,0,"Off The Light");
lcd.print(5,1,"<<NOW>>");
// LED.off();
// digitalWrite(LED1, LOW);
}
}
//BLYNK_WRITE(V5)
//{
// LINE.notify("PM 2.5: "+String(dustDensity)+" µg/m³");
// // You'll get HIGH/1 at startTime and LOW/0 at stopTime.
// // this method will be triggered every day
// // until you remove widget or stop project or
// // clean stop/start fields of widget
// Serial.print("Got a value: ");
// Serial.println(param.asStr());
//}
void loop()
{
Blynk.run();
timer.run();
digitalWrite(ledPower, LOW); // power on the LED
delayMicroseconds(samplingTime);
voMeasured = analogRead(measurePin); // read the dust value
delayMicroseconds(deltaTime);
digitalWrite(ledPower, HIGH); // turn the LED off
delayMicroseconds(sleepTime);
// 0 - 3.3V mapped to 0 - 1023 integer values
// recover voltage
calcVoltage = voMeasured * (3.3 / 1024);
dustDensity = 0.17 * calcVoltage - 0.1;
dustDensity = dustDensity * 1000;
Serial.print(" - Dust Density: ");
Serial.print(dustDensity);
Serial.println(" µg/m³");
delay(1000);
Blynk.virtualWrite(V3, dustDensity);
Blynk.virtualWrite(V4, voMeasured);
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
float f = dht.readTemperature(true);
// เช็คถ้าอ่านค่าไม่สำเร็จให้เริ่มอ่านใหม่
if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f))
{
Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
return;
}
Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(h);
Serial.print(" %\t");
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(t);
Serial.print(" *C ");
Serial.print(f);
Serial.print(" *F\t\n");
Blynk.virtualWrite(V1, t);
Blynk.virtualWrite(V2, h);
// if (pm1>=30){
// LINE.notify("PM 1.0: "+String(pm1)+" ug/m3");
// }
} 

ขออภัยที่ตอบช้า ครับ ควรย้าย การส่ง ค่าเข้า line ไปไว้ใน void loop ในปุ่ม v5 แทนค่า logic true/false ส่งไป tigger ใน void loop ให้ส่ง line แทน

ประมาณไหนครับ พอมีตัวอย่างไห้ศึกษาไหมครับ

#include "DHT.h"
#include <TridentTD_LineNotify.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#define DHTPIN D4   // what digital pin we're connected to
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
#define BLYNK_PRINT Serial // Comment this out to disable prints and save space
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
SimpleTimer timer;
#define LINE_TOKEN "x" // แก้ Line Token
char auth[] = "Tx";
int measurePin = A0;
int ledPower = D2;
int samplingTime = 280;
int deltaTime = 40;
int sleepTime = 9680;
float voMeasured = 0;
float calcVoltage = 0;
float dustDensity = 0;
float d = dustDensity;
float t; // Declare the variables
float h;
bool lock = false;
WidgetLCD lcd(V0);
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(ledPower, OUTPUT);
  Serial.println("DHTxx test!");
  Blynk.begin(auth, "WTF", "xxxxxxxxx0!", "blynk.honey.co.th", 8080);
  Serial.println(LINE.getVersion());
  // Serial.printf("WiFi connecting to %s\n");
  // while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  // Serial.print(".");
  // delay(400);
  // }
  Serial.println(WiFi.localIP());
  LINE.setToken(LINE_TOKEN);
  LINE.notify("PM 2.5: ");
  dht.begin();
  lcd.clear();            //Use it to clear the LCD Widget
  lcd.print(1, 0, "Air measurement"); // use: (position X: 0-15, position Y: 0-1, "Message you want to print")
  lcd.print(5, 1, "Monitor");
}
BLYNK_WRITE(V5)
{

   if (param.asInt()==1) {
     lock = true;

 }else{
     lock = false;

 }

}
//BLYNK_WRITE(V5)
//{
// LINE.notify("PM 2.5: "+String(dustDensity)+" µg/m³");
// // You'll get HIGH/1 at startTime and LOW/0 at stopTime.
// // this method will be triggered every day
// // until you remove widget or stop project or
// // clean stop/start fields of widget
// Serial.print("Got a value: ");
// Serial.println(param.asStr());
//}
void loop()
{
  Blynk.run();
  timer.run();
  digitalWrite(ledPower, LOW); // power on the LED
  delayMicroseconds(samplingTime);
  voMeasured = analogRead(measurePin); // read the dust value
  delayMicroseconds(deltaTime);
  digitalWrite(ledPower, HIGH); // turn the LED off
  delayMicroseconds(sleepTime);
  // 0 - 3.3V mapped to 0 - 1023 integer values
  // recover voltage
  calcVoltage = voMeasured * (3.3 / 1024);
  dustDensity = 0.17 * calcVoltage - 0.1;
  dustDensity = dustDensity * 1000;
  Serial.print(" - Dust Density: ");
  Serial.print(dustDensity);
  Serial.println(" µg/m³");
  delay(1000);
  Blynk.virtualWrite(V3, dustDensity);
  Blynk.virtualWrite(V4, voMeasured);
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();
  float f = dht.readTemperature(true);
  // เช็คถ้าอ่านค่าไม่สำเร็จให้เริ่มอ่านใหม่
  if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f))
  {
    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
    return;
  }
  Serial.print("Humidity: ");
  Serial.print(h);
  Serial.print(" %\t");
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.print(t);
  Serial.print(" *C ");
  Serial.print(f);
  Serial.print(" *F\t\n");
  Blynk.virtualWrite(V1, t);
  Blynk.virtualWrite(V2, h);
  // if (pm1>=30){
  // LINE.notify("PM 1.0: "+String(pm1)+" ug/m3");
  // }
   if (lock == true)
  {
    LINE.notify("PM 2.5: " + String(dustDensity) + " µg/m³");
    Blynk.virtualWrite(V5, LOW);
    lock = false;
  }else
  {
    lcd.clear();
    lcd.print(3, 0, "Off The Light");
    lcd.print(5, 1, "<<NOW>>");
  }
}
1 Like

ไม่ค้างแล้ว ขอบคุณมากครับ

1 Like