ทำ เครื่องวัดอุณหภูมิ และ ความชื้นผ่าน Blynk ค่ะ อยากเพิ่มให้ รายงานผล ผ่าน line notify

อันนี้เป็น code ที่ใช้แสดงผล แอพblynk ค่ะ ถ้าจะเพิ่มผ่าน line notify และเมื่อค่าเกินที่กำหนดหรือน้อยกว่าเป็นข้อความแจ้งในไลน์ ต้องทำยังไงบ้างค่ะ

เซนเซอร์ DHT11 บอร์ด Esp8266 v.2 ค่ะ

//Viral science www.youtube.com/c/viralscience
//Temperature sensor
/**************************************************************
 * Blynk is a platform with iOS and Android apps to control
 * Arduino, Raspberry Pi and the likes over the Internet.
 * You can easily build graphic interfaces for all your
 * projects by simply dragging and dropping widgets.
 *
 *  Downloads, docs, tutorials: http://www.blynk.cc
 *  Blynk community:      http://community.blynk.cc
 *  Social networks:      http://www.fb.com/blynkapp
 *                http://twitter.com/blynk_app
 *
 * WARNING :
 * For this example you'll need SimpleTimer library:
 *  https://github.com/jfturcot/SimpleTimer
 * and Adafruit DHT sensor library:
 *  https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
 *
 * App project setup:
 *  Value Display widget attached to V5
 *  Value Display widget attached to V6
 *
 **************************************************************/

#define BLYNK_PRINT Serial  // Comment this out to disable prints and save space
#include <SPI.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <DHT.h>

// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "xxxx"; //Enter the Auth code which was send by Blink

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "xxxx"; //Enter your WIFI Name
char pass[] = "xxxx"; //Enter your WIFI Password

#define DHTPIN 2     // Digital pin 4

// Uncomment whatever type you're using!
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22  // DHT 22, AM2302, AM2321
//#define DHTTYPE DHT21  // DHT 21, AM2301

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
BlynkTimer timer;

// This function sends Arduino's up time every second to Virtual Pin (5).
// In the app, Widget's reading frequency should be set to PUSH. This means
// that you define how often to send data to Blynk App.
void sendSensor()
{
 float h = dht.readHumidity();
 float t = dht.readTemperature(); // or dht.readTemperature(true) for Fahrenheit

 if (isnan(h) || isnan(t)) {
  Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
  return;
 }
 // You can send any value at any time.
 // Please don't send more that 10 values per second.
 Blynk.virtualWrite(V5, h); //V5 is for Humidity
 Blynk.virtualWrite(V6, t); //V6 is for Temperature
}

void setup()
{
 Serial.begin(9600); // See the connection status in Serial Monitor
 Blynk.begin(auth, ssid, pass);

 dht.begin();

 // Setup a function to be called every second
 timer.setInterval(1000L, sendSensor);
}

void loop()
{
 Blynk.run(); // Initiates Blynk
 timer.run(); // Initiates SimpleTimer
}

#define BLYNK_PRINT Serial // Comment this out to disable prints and save space
#include <SPI.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <DHT.h>

// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = “xxxx”; //Enter the Auth code which was send by Blink

// Your WiFi credentials.
// Set password to “” for open networks.
char ssid[] = “xxxx”; //Enter your WIFI Name
char pass[] = “xxxx”; //Enter your WIFI Password

#define DHTPIN 2 // Digital pin 4

// Uncomment whatever type you’re using!
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22, AM2302, AM2321
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21, AM2301

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
BlynkTimer timer;

// This function sends Arduino’s up time every second to Virtual Pin (5).
// In the app, Widget’s reading frequency should be set to PUSH. This means
// that you define how often to send data to Blynk App.
void sendSensor()
{
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature(); // or dht.readTemperature(true) for Fahrenheit

if (isnan(h) || isnan(t)) {
Serial.println(“Failed to read from DHT sensor!”);
return;
}
// You can send any value at any time.
// Please don’t send more that 10 values per second.
Blynk.virtualWrite(V5, h); //V5 is for Humidity
Blynk.virtualWrite(V6, t); //V6 is for Temperature
}

void setup()
{
Serial.begin(9600); // See the connection status in Serial Monitor
Blynk.begin(auth, ssid, pass);

dht.begin();

// Setup a function to be called every second
timer.setInterval(1000L, sendSensor);
}

void loop()
{
Blynk.run(); // Initiates Blynk
timer.run(); // Initiates SimpleTimer
}

ลองใช้ lib ตัวนี้ดูครับ

พรุ่งนี้น่าจะทำกระทู้ตัวอย่างให้นะครับ