มีวิธีรับค่าจาก Blynk ไปแสดงบน NETPIE Dashboard มั้ยครับ

ไม่ทราบว่าต้องเริ่มต้นยังไงครับ ตอนนี้สามารถเชื่อม blynk กับ nodemcu ได้แล้ว

ตัวอย่างโค้ดที่ทำครับ เป็นวัดความชื้น

temhum.ino (629 Bytes)

#define BLYNK_PRINT Serial

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

//WidgetLED soil_led(v1)
// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "3xLA1nK-Il1wOn9jV0mA15Lrk3tWMO0F";
char ssid[] = "BGK VIP 507";
char pass[] = "5071261269";

// กำหนดให้เซอเวออ่านค่า Virtual Pin 0 จะส่งค่า A0 กลับไป
BLYNK_READ(V0)
{
  Blynk.virtualWrite(V0,analogRead(A0));
}

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}

void loop()
{
  Blynk.run();
}

แล้วเรื่อง NETPIE Dashboard รู้อะไรบ้างครับ เคยเรียนมาหรือไม่

ถ้าจะบอกให้เรื่อง ผมว่าเรื่องจากอ่านคู่มือการใช้ NETPIE ให้เป็นก่อนครับ

NETPIE-WS_v23.pdf (4.4 MB)

ของผมที่ทำมันเป็น NETPIE2020 มันไม่มี Microgear อะครับ หาอ่านตามเว็บไม่เจอเลยครับ

ตัวอย่างการเชื่อม nodeMCU

เป็นอย่างไรบางครับโปรเจคนี้ อัพเดทกันหน่อยนะครับ

ตอนนี้เริ่มทำเป็นแล้วครับ ตอนนี้กำลังทดลองตัว LoRa ต่อ

ยอดเยี่ยมมากครับ