รบกวนขอคำชี้แนะเรื่อง Blynk Time Input

ผมติดปัญหา เหมือนกับว่าตัวโปรแกรมไม่อัพเดทเวลาส่งมาให้กับทาง Blynk เพื่อตรวจเชคว่าเข้าเงือนไขหรือไม่
ผมต้องทำการกดที่ตัว time input เอง เพื่อสั่งงาน แต่ที่อยากได้คืออยากให้ตั้งเวลาแล้วโปรแกรมทำงานตามเวลาที่ระบุไว้ครับ

// LIBRARY
//====================================================
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266_Lib.h>
#include <BlynkSimpleShieldEsp8266.h>
#define EspSerial Serial3
#define ESP8266_BAUD 115200
ESP8266 wifi(&EspSerial);
#include <TimeLib.h>
#include <WidgetRTC.h>
#include <EEPROM.h>

//====================================================

// DEKLARASI AWAL
//====================================================
char auth[] = "xxxxxxxxxxxxxxx";
char server[] = "oasiskit.com";
char ssid[] = "xxxxxxxxxxxxx";
char pass[] = "xxxxxxxxxxxxx";
int port = 8080;


//====Values WidgetLED=============================
 WidgetLED StatusLED1(V60);
 WidgetLED StatusLED2(V61);
//====END WidgetLED=============================


//====WidgetTimeInput========================================================
//SimpleTimer timer;
char Time[16];
BlynkTimer timer;
WidgetRTC rtc;
WidgetTerminal terminal(V13);
//bool isFirstConnect = true;
long currentTime; 
long TimeStart;
long TimeStop; 

//void requestTime() {
// Blynk.sendInternal("rtc", "sync");
//}
//====End TimeInput========================================================


//====LED1================================================

BLYNK_WRITE(V2) {
 //Debug
 Serial.print("Got a valueLED1: ");
 Serial.println(param.asInt());
 
 if (param.asInt()) {
  digitalWrite(30, HIGH);
  StatusLED1.on();
  terminal.println("Turn on LED1");
  terminal.flush();
 }
 else {
  digitalWrite(30, LOW);
  StatusLED1.off();
  terminal.println("Turn off LED1");
  terminal.flush();
 }
}
//====END LED1===============================================

//====LED 2================================================

BLYNK_WRITE(V3) {
 //Debug
 Serial.print("Got a valueLED2: ");
 Serial.println(param.asInt());
 
 if (param.asInt()) {
  digitalWrite(32, HIGH);
  StatusLED2.on();
  terminal.println("Turn on LED2");
  terminal.flush();
 }
 else {
  digitalWrite(32, LOW);
  StatusLED2.off();
  terminal.println("Turn off LED2");
  terminal.flush();
 }
}
//====END LED2================================================


void setup()
{
 pinMode(30, OUTPUT);
 pinMode(32, OUTPUT);

 digitalWrite(30, LOW);
 digitalWrite(32, LOW);
 
 Serial.begin(115200);
 Serial3.begin(115200);

 delay(10);
 EspSerial.begin(ESP8266_BAUD);
 delay(10);

 //WiFi.begin(ssid, pass); //เชื่อมต่อ WiFi
 Blynk.begin(auth, wifi, ssid, pass, server, port);   //Reguler server
 //Blynk.begin(auth, wifi, ssid, pass, "192.168.43.120", 8080);  //Local server

 rtc.begin();
 timer.setInterval(10000L, activetoday);
 timer.setInterval(30000L, reconnectBlynk);
}

void activetoday() {    // check if schedule should run today
 if (year() != 1970) {  
   Blynk.syncVirtual(V20); // sync timeinput widget
   Blynk.sendInternal("rtc", "sync");
 }
}


BLYNK_WRITE(V20){
 sprintf(Time, "%02d:%02d:%02d", hour(), minute(), second());
 Serial.print("Time : ");
 Serial.println(Time);
 TimeInputParam t(param);
 
 currentTime = ((hour() * 3600) + (minute() * 60));
 Serial.print("Time Now : ");
 Serial.println(currentTime);
 
 TimeStart = (t.getStartHour() * 3600) + (t.getStartMinute() * 60);
 Serial.print("Time Start : ");
 Serial.println(TimeStart);

 TimeStop = (t.getStopHour() * 3600) + (t.getStopMinute() * 60);

 //loop Start time
 if (currentTime >= TimeStart){
   terminal.print("Now Time > Start Time");
   terminal.flush();
   if(currentTime <= TimeStart + 30){
    digitalWrite(30, HIGH); //LED On 
    //StatusLED1.on();
    terminal.println("LED ON");
    terminal.flush();
   }
    
 }else{
   /* terminal.print("Now Time < Start Time");
   terminal.flush();*/
   digitalWrite(30, LOW); //LED Off
   terminal.println("LED OFF");
   //StatusLED1.off();
 }
 //// loop End time
  if(currentTime >= TimeStop){
    digitalWrite(30, LOW); // set LED OFF
    terminal.println("LED OFF");
    if(currentTime <= TimeStop){
    digitalWrite(30, LOW); //set LED OFF
    terminal.println("LED OFF");
    }
  }
  else{
    if(currentTime >= TimeStart){
     digitalWrite(30, HIGH); // set LED ON
     terminal.println("LED ON");
    }
  }
 
 // Process timezone
 // Timezone is already added to start/stop time

 //Serial.println(String("Time zone: ") + t.getTZ());

// for (int i = 1; i <= 7; i++) {
//  if (t.isWeekdaySelected(i)) {
//   Serial.println(String("Day ") + i + " is selected");
//  }else{
//   Serial.println(String("Day ") + i + " is not select");
//  }
// }

}

void reconnectBlynk() {
 if (!Blynk.connected()) {
  if (Blynk.connect()) {
   BLYNK_LOG("Reconnected");
  } else {
   BLYNK_LOG("Not reconnected");
  }
 }
}

void loop()
{
 Blynk.run();
 if ( Serial3.available() )  {
  Serial.write( Serial3.read() );
 }
 if ( Serial.available() )    {
  Serial3.write( Serial.read() );
 }

}

คือเวลาในบอร์ดมันดึงมาแสดงถูงต้องรึป่าวครับ

ตรงงนี้มันต้องตรงกันข้ามรึป่าว ขอคำอธิบายปัญหาเพิ่มเติมด้วยครับ

คือผมตั้งเวลาแล้ว แต่โปรแกรมไม่ทำงานให้ครับเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้
เวลาในบอร์ดน่าจะถึงมาถูกนะครับถ้าดูจากในรูปตรง
Time คือเวลา ณ ปัจจุบัน (20:22:50)
Time Now คือเวลาที่แปลงรูปแบบมาแล้ว (7784)
Time Start คือเวลาที่ตั้งไว้ว่าจะให้เริ่ม (7844)

อธิบายตรงนี้ให้ผมฟังหน่อยครับ มันทำอะไรบ้าง

ภาพ

ตรวจว่าเวลาปัจจุบัน >= เวลาที่ที่ตั้งให้เริ่ม ถ้าจริง พิมพ์ว่า Now Time > Start Time จากนั้นมาตรวจสอบอีกเงื่อนไขว่า เวลาปัจจุบัน <= เวลาที่ตั้งให้เริ่ม + 30 ถ้าจริงให้สั่ง digital ขาที่ 30 เป็น HIGH เปิดไฟ และพิมพ์ LED ON ครับ

ผมลองเขียนดูแบบโค๊ดด้านล่างไม่ออกหนะครับ เลยหาดูโพสของคนอื่น เห็นแอดมินแนะนำเลยเอาโค๊ดที่แอดมินถามมาใช้ดูครับ

if(currentTime >= TimeStart && currentTime < TimeStop){
  terminal.print("LED ON");
  terminal.flush();
 }else{
  terminal.print("LED OFF");
  terminal.flush();
 }

แก้ไขโค๊ดเพิ่มเติม สามารถใช้งานได้แล้วครับ

// LIBRARY
//====================================================
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266_Lib.h>
#include <BlynkSimpleShieldEsp8266.h>
#define EspSerial Serial3
#define ESP8266_BAUD 115200
ESP8266 wifi(&EspSerial);
#include <TimeLib.h>
#include <WidgetRTC.h>
#include <EEPROM.h>

//====================================================

// DEKLARASI AWAL
//====================================================
char auth[] = "CY5tqu1d8NmgXUcTC9HFpqCkJMe2Yq8R";
char server[] = "oasiskit.com";
char ssid[] = "Office2.4G";
char pass[] = "glnvdgdj'";
int port = 8080;


//====Values WidgetLED=============================
 WidgetLED StatusLED1(V60);
 WidgetLED StatusLED2(V61);
//====END WidgetLED=============================

//=============================
char Time[16];
BlynkTimer timer;
WidgetRTC rtc;
WidgetTerminal terminal(V13);
bool isFirstConnect = true;
long currentTime; 
long TimeStart;
long TimeStop; 
String displaycurrenttimepluswifi;
//=============================

void setup()
{
 pinMode(30, OUTPUT);
 pinMode(32, OUTPUT);

 digitalWrite(30, LOW);
 digitalWrite(32, LOW);
 
 Serial.begin(115200);
 Serial3.begin(115200);

 delay(10);
 EspSerial.begin(ESP8266_BAUD);
 delay(10);

 //WiFi.begin(ssid, pass); //เชื่อมต่อ WiFi
 Blynk.begin(auth, wifi, ssid, pass, server, port);   //Reguler server
 //Blynk.begin(auth, wifi, ssid, pass, "192.168.43.120", 8080);  //Local server
 terminal.clear();
 
 int mytimeout = millis() / 1000;
 while (Blynk.connect() == false) { // try to connect to server for 10 seconds
  if ((millis() / 1000) > mytimeout + 8) { // try local server if not connected within 9 seconds
   break;
  }
 }
 
 rtc.begin();
 timer.setInterval(10000L, activetoday);
 timer.setInterval(30000L, reconnectBlynk);
 timer.setInterval(5000L, clockvalue); // check value for time
}

//====WidgetTimeInput========================================================
BLYNK_CONNECTED() {
 if (isFirstConnect) {
  Blynk.syncAll();
  Blynk.notify("TIMER STARTING!!!!");
  isFirstConnect = false;
 }
}


void clockvalue() // Show time on Terminal
{
 int gmthour = hour();
 if (gmthour == 24) {
  gmthour = 0;
 }
 String displayhour =  String(gmthour, DEC);
 int hourdigits = displayhour.length();
 if (hourdigits == 1) {
  displayhour = "0" + displayhour;
 }
 String displayminute = String(minute(), DEC);
 int minutedigits = displayminute.length();
 if (minutedigits == 1) {
  displayminute = "0" + displayminute;
 }

 displaycurrenttimepluswifi = "Clock: " + displayhour + ":" + displayminute + " ";
 Blynk.setProperty(V13, "label", displaycurrenttimepluswifi);

}//====End TimeInput========================================================


//====LED1================================================

BLYNK_WRITE(V2) {
 //Debug
 Serial.print("Got a valueLED1: ");
 Serial.println(param.asInt());
 
 if (param.asInt()) {
  digitalWrite(30, HIGH);
  StatusLED1.on();
  terminal.println("Turn on LED1");
  terminal.flush();
 }
 else {
  digitalWrite(30, LOW);
  StatusLED1.off();
  terminal.println("Turn off LED1");
  terminal.flush();
 }
}
//====END LED1===============================================

//====LED 2================================================

BLYNK_WRITE(V3) {
 //Debug
 Serial.print("Got a valueLED2: ");
 Serial.println(param.asInt());
 
 if (param.asInt()) {
  digitalWrite(32, HIGH);
  StatusLED2.on();
  terminal.println("Turn on LED2");
  terminal.flush();
 }
 else {
  digitalWrite(32, LOW);
  StatusLED2.off();
  terminal.println("Turn off LED2");
  terminal.flush();
 }
}
//====END LED2================================================


void activetoday() {    // check if schedule should run today
 if (year() != 1970) {  
   Blynk.syncVirtual(V20); // sync timeinput widget
   Blynk.sendInternal("rtc", "sync");
 }
}


BLYNK_WRITE(V20){
 sprintf(Time, "%02d:%02d:%02d", hour(), minute(), second());
 Serial.print("Time : ");
 Serial.println(Time);
 TimeInputParam t(param);
 
 currentTime = ((hour() * 3600) + (minute() * 60));
 Serial.print("Time Now : ");
 Serial.println(currentTime);
 
 TimeStart = (t.getStartHour() * 3600) + (t.getStartMinute() * 60);
 Serial.print("Time Start : ");
 Serial.println(TimeStart);

 TimeStop = (t.getStopHour() * 3600) + (t.getStopMinute() * 60);

 //ตรวจสอบการเลือกวัน
  int dayadjustment = -1;
  if (weekday() == 1) {
   dayadjustment = 6; 
  }
  if (t.isWeekdaySelected(weekday() + dayadjustment)) { 

   for (int i = 1; i <= 7; i++) { // Process weekdays (1. Mon, 2. Tue, 3. Wed, ...)
    if (t.isWeekdaySelected(i)) {
     terminal.println(String("Day ") + i + " is selected");
     terminal.flush();
     
     if(currentTime >= TimeStart && currentTime < TimeStop){
      terminal.print("LED ON");
      terminal.flush();
      digitalWrite(30,HIGH);
      digitalWrite(32,HIGH);
      StatusLED1.on();
      StatusLED2.on();
     }else{
      terminal.print("LED OFF");
      terminal.flush();
      digitalWrite(30,LOW);
      digitalWrite(32,LOW);
      StatusLED1.off();
      StatusLED2.off();
     }
     
    }
   }
  }
  else {
   ///Not Day Select
  }

}

void reconnectBlynk() {
 if (!Blynk.connected()) {
  if (Blynk.connect()) {
   BLYNK_LOG("Reconnected");
  } else {
   BLYNK_LOG("Not reconnected");
  }
 }
}

void loop()
{
 Blynk.run();
 if ( Serial3.available() )  {
  Serial.write( Serial3.read() );
 }
 if ( Serial.available() )    {
  Serial3.write( Serial.read() );
 }
 timer.run();
}

วิดีโอเพิ่มเติมครับ

ไหวพริบดีมากครับ เพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว 555

นี้คือโค้ตที่เขียนใหม่สินะครับ

อันนี้ของเดิม


ขอบคุณมากครับที่คอยตอบให้ตลอดเลยครับ ไล่หาอยู่นานเหมือนกันครับว่าขาดคำสั่งอะไรไป

1 Like

ยินดีครับ มีข้อมูลดีๆ มาแชร์กันครับ