กำลังศึกษาการทำตู้รับพัสดุ เชื่อมกับแอป Blynk แต่แอป wasn’t online yet

ระบบของมันก็คือ มีคนมากดปุ่มแล้วส่งข้อความแจ้งเตือนที่แอพ blynk เมื่อเราเข้าแอปก็จะสามารถกดถ่ายรูป และunlock กลอนไฟฟ้า โดยใช้Esp 32 ได้ต้นแบบมาจากคลิปนี้ค่ะ//

Compile โปรแกรมผ่านแล้ว แล้วก็ upload แล้ว แต่พอใช้งาน แอพ blynk ก็ขึ้น wasn’t Online yet ใน Project ที่เขียนค่ะ เจอปัญหานี้จะแก้ไขยังไงเหรอคะ

1 Like
/**********************************************************************************
 * TITLE: WiFi Door Lock using ESP32 CAM & Blynk
 * Click on the following links to learn more. 
 * YouTube Video: https://youtu.be/M3dHV2NnFZo
 * Related Blog : https://easyelectronicsproject.com/esp32-projects/wifi-door-lock-with-esp32cam-blynk/
 * by Tech StudyCell
 **********************************************************************************/

 #include "esp_camera.h"
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
//
// WARNING!!! PSRAM IC required for UXGA resolution and high JPEG quality
//      Ensure ESP32 Wrover Module or other board with PSRAM is selected
//      Partial images will be transmitted if image exceeds buffer size
//

// Select camera model
#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER // Has PSRAM

#include "camera_pins.h"

#define BUTTON 13
#define PHOTO 14
#define LOCK 12
#define LED 4

const char* ssid = "Vvviiiisssaaaa";
const char* password = "visanarakk";
char auth[] = "7GqUpd_0eiWHR9cHSuLk0a3M0zc6OTMl"; //sent by Blynk

String local_IP;

void startCameraServer();

void takePhoto()
{
 digitalWrite(LED, HIGH);
 delay(200);
 uint32_t randomNum = random(50000);
 Serial.println("http://"+local_IP+"/capture?_cb="+ (String)randomNum);
 Blynk.setProperty(V1, "urls", "http://"+local_IP+"/capture?_cb="+(String)randomNum);
 digitalWrite(LED, LOW);
 delay(1000);
}

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 pinMode(LOCK,OUTPUT);
 pinMode(LED,OUTPUT);
 Serial.setDebugOutput(true);
 Serial.println();
 
 camera_config_t config;
 config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
 config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
 config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
 config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
 config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
 config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
 config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
 config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
 config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
 config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
 config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
 config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
 config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
 config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
 config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
 config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
 config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
 config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
 config.xclk_freq_hz = 20000000;
 config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;
 
 // if PSRAM IC present, init with UXGA resolution and higher JPEG quality
 //           for larger pre-allocated frame buffer.
 if(psramFound()){
  config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;
  config.jpeg_quality = 10;
  config.fb_count = 2;
 } else {
  config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
  config.jpeg_quality = 12;
  config.fb_count = 1;
 }

 // camera init
 esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
 if (err != ESP_OK) {
  Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
  return;
 }

 sensor_t * s = esp_camera_sensor_get();
 // initial sensors are flipped vertically and colors are a bit saturated
 if (s->id.PID == OV3660_PID) {
  s->set_vflip(s, 1); // flip it back
  s->set_brightness(s, 1); // up the brightness just a bit
  s->set_saturation(s, -2); // lower the saturation
 }
 // drop down frame size for higher initial frame rate
 s->set_framesize(s, FRAMESIZE_QVGA);

 WiFi.begin(ssid, password);

 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }
 Serial.println("");
 Serial.println("WiFi connected");

 startCameraServer();

 Serial.print("Camera Ready! Use 'http://");
 Serial.print(WiFi.localIP());
 local_IP = WiFi.localIP().toString();
 Serial.println("' to connect");
 Blynk.begin(auth, ssid, password);
}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 Blynk.run();
 if(digitalRead(BUTTON) == HIGH){
 Serial.println("Send Notification");
 Blynk.notify("พัสดุมาส่งแล้วจย้าาา");
 }
 if(digitalRead(PHOTO) == HIGH){
 Serial.println("Capture Photo");
 takePhoto();
 delay(1000);
 }
 if(digitalRead(LOCK) == HIGH){
 Serial.println("Unlock");
 } 
}

ลองดูครับ

ตอนที่ flash program ขึ้น ip address + blynk online แล้ว แต่ขึ้น failed to get the frame on time แบบในภาพ
แต่พอถอดesp32ไปต่อกับวงจรแล้ว blynk wasn’t online yet

คำถามคือใช้ server ของใคร

ใช้ของblynkค่ะ

#include "esp_camera.h"
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>

#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER // Has PSRAM

#include "camera_pins.h"

#define BUTTON 13
#define PHOTO 14
#define LOCK 12
#define LED 4

const char* ssid = "Vvviiiisssaaaa";
const char* password = "visanarakk";
char auth[] = "7GqUpd_0eiWHR9cHSuLk0a3M0zc6OTMl"; //sent by Blynk

String local_IP;

void startCameraServer();

void takePhoto()
{
 digitalWrite(LED, HIGH);
 delay(200);
 uint32_t randomNum = random(50000);
 Serial.println("http://"+local_IP+"/capture?_cb="+ (String)randomNum);
 Blynk.setProperty(V1, "urls", "http://"+local_IP+"/capture?_cb="+(String)randomNum);
 digitalWrite(LED, LOW);
 delay(1000);
}

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 pinMode(LOCK,OUTPUT);
 pinMode(LED,OUTPUT);
 Serial.setDebugOutput(true);
 Serial.println();
 
 camera_config_t config;
 config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
 config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
 config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
 config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
 config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
 config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
 config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
 config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
 config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
 config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
 config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
 config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
 config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
 config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
 config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
 config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
 config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
 config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
 config.xclk_freq_hz = 20000000;
 config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;
 
 // if PSRAM IC present, init with UXGA resolution and higher JPEG quality
 //           for larger pre-allocated frame buffer.
 if(psramFound()){
  config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;
  config.jpeg_quality = 10;
  config.fb_count = 2;
 } else {
  config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
  config.jpeg_quality = 12;
  config.fb_count = 1;
 }

 // camera init
 esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
 if (err != ESP_OK) {
  Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
  return;
 }

 sensor_t * s = esp_camera_sensor_get();
 // initial sensors are flipped vertically and colors are a bit saturated
 if (s->id.PID == OV3660_PID) {
  s->set_vflip(s, 1); // flip it back
  s->set_brightness(s, 1); // up the brightness just a bit
  s->set_saturation(s, -2); // lower the saturation
 }
 // drop down frame size for higher initial frame rate
 s->set_framesize(s, FRAMESIZE_QVGA);
 Blynk.begin(auth, ssid, password);
 
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }
 Serial.println("");
 Serial.println("WiFi connected");
 Serial.print(WiFi.localIP());
 local_IP = WiFi.localIP().toString();
 Serial.println("' to connect");
 startCameraServer();
 Serial.print("Camera Ready! Use 'http://");
 
}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 Blynk.run();
 if(digitalRead(BUTTON) == HIGH){
 Serial.println("Send Notification");
 Blynk.notify("พัสดุมาส่งแล้วจย้าาา");
 }
 if(digitalRead(PHOTO) == HIGH){
 Serial.println("Capture Photo");
 takePhoto();
 delay(1000);
 }
 if(digitalRead(LOCK) == HIGH){
 Serial.println("Unlock");
 } 
}

ไม่จำเป็นต้องใส่ซ้ำกันอีกครับทำงานเหมือนกัน

ทำแล้วค่ะ แต่สงสัยว่า ทำยังไงให้ตอนต่อวงจรมันสามารถเชื่อมแอพได้คะ และวิธีแก้ตรง failed get the frame on time ทำยังไงอะคะ :pleading_face:

สรุปหน่อยว่าทำอะไรถึงได้ครับ

เช็คให้ชัวว่าลิ้งค์นี้มันเข้าได้ไหม กล้อง Online รึยัง

ภาพ

เราควรเช็คกล้องด้วยโค้ตเบสิกของแต่ละส่วนก่อนว่า มันใช้งานได้ ถึงค่อยมารวมกัน ตอนนี้เหมือนยำรวมกันแต่ไม่รู่ว่าปัญหามาจากส่วนไหน ผมมองว่ากล้องน่าจะไม่ online หรือยังไม่ได้ตั้งค่า กำหนดค่าอะไรหรือป่า วไอพี กล้องมันถูกไหม


ลองทำในส่วนของกล้องแล้วค่ะ แต่มันไม่ขึ้นภาพค่ะ

ต้องเซตกล้องให้ได้ก่อนครับ แก้ไขทีละจุด