มีวิธีควบคุมให้ พัดลมระบายอากาศทำงานอัตโนมัติ โดยทำงานผ่าน ปุ่มblynk บ้างไหมครับ

โดยทำงานผ่านปุ่มblynk บ้างไหมครับ

เงื่อนไขการทำงาน รบกวนช่วยเขียนโค๊ดเป็นแนวทางด้วยนะครับ พึ่งหัดทำครับimage

ทำอะไรไปแล้วบ้างครับ วางโค้ตให้ดูหน่อย

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); //Module IIC/I2C Interface บางรุ่นอาจจะใช้ 0x3f

int dustPin = A0; // dust sensor - Wemos A0 pin
int ledPin = D6;
int i=1;

float voltsMeasured = 0;
float calcVoltage = 0;
float dustDensity = 0;

#define D7 13 // manual
#define FAN D7

#define BLYNK_PRINT Serial

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

// library ส่ง line ฝีมือคนไทย
// https://github.com/TridentTD/TridentTD_LineNotify
#include <TridentTD_LineNotify.h>

// กำหนด line token
#define LINE_TOKEN “OW5BQLiT9F7yWqs5HDEhJrBjAQh6OVEZ6V7DcGRFx97”

// กำหนด Blynk Config
char auth[] = “12cdb921954f4dd2ba390c09cfe6aeae”;
char ssid[] = “iPhone”;
char pass[] = “0813901147”;

BLYNK_WRITE(V1) // manual
{
if (param.asInt()==1) { // เมื่อ V1 มีค่าเป็น 1

  digitalWrite(D7, HIGH); //Relay1 on
  int pinValue = param.asInt();
  if (pinValue == 1){
   Serial.println(pinValue);
   LINE.notifySticker("เครื่องฟอกอากาศ PM 2.5 ทำงาน ^^ ", 1, 407);
     }

}else{

  digitalWrite(D7, LOW); //Relay 1 off
  int pinValue = param.asInt();
  if (pinValue == 0){
   Serial.println(pinValue);
   LINE.notifySticker("เครื่องฟอกอากาศ PM 2.5 หยุดทำงาน ^^ ", 1, 408);

}
}
}

BLYNK_WRITE(V2) // Auto Mode
{
if (dustDensity < 200) {
digitalWrite(D7, HIGH); //Relay1 on
int pinValue = param.asInt();
if (pinValue == 1){
Serial.println(pinValue);
LINE.notifySticker(“คุณภาพอากาศอันตรายมีผลต่อสุขภาพ ควรป้องกัน”, 1, 418);
}
}

}

void setup()
{
Serial.begin(57600);
pinMode(ledPin,OUTPUT);
lcd.begin();
lcd.backlight(); // เปิด backlight

pinMode(FAN,OUTPUT); // setup output

// Debug console
Serial.begin(9600);
Blynk.begin(auth, ssid, pass,“blynk.jpnet.co.th”,8080);
LINE.setToken(LINE_TOKEN);
}

void loop() {
digitalWrite(ledPin,LOW); // power on the LED
delayMicroseconds(280);

voltsMeasured = analogRead(dustPin); // read the dust value

delayMicroseconds(40);
digitalWrite(ledPin,HIGH); // turn the LED off
delayMicroseconds(9680);

//measure your 5v and change below
calcVoltage = voltsMeasured * (3.3 / 1024.0);
dustDensity = 0.17 * calcVoltage - 0.1;
Serial.print("Raw Signal Value (0-1023): ");
Serial.print(voltsMeasured);

Serial.print(" - Voltage: ");
Serial.print(calcVoltage);

Serial.print(" - Dust Density: ");
Serial.println(dustDensity);

if (dustDensity <= 0.00) {
dustDensity == 0.00;
}

dustDensity = dustDensity * 1000;

Serial.print(" - Dust Density: “);
Serial.print(dustDensity);
Serial.println(” µg/m³");
lcd.home();
lcd.setCursor(1, 0);
lcd.print("Dust Density “);
lcd.setCursor(2, 1);
lcd.print(dustDensity);
lcd.print(” ug/m3 ");
delay(1000);

{
Blynk.run();
}

}

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); //Module IIC/I2C Interface บางรุ่นอาจจะใช้ 0x3f

int dustPin = A0; // dust sensor - Wemos A0 pin
int ledPin = D6;
int i=1;

float voltsMeasured = 0;
float calcVoltage = 0;
float dustDensity = 0;

#define D7 13 // manual
#define FAN D7

#define BLYNK_PRINT Serial

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

// library ส่ง line ฝีมือคนไทย
// https://github.com/TridentTD/TridentTD_LineNotify
#include <TridentTD_LineNotify.h>

// กำหนด line token
#define LINE_TOKEN “OW5BQLiT9F7yWqs5HDEhJrBjAQh6OVEZ6V7DcGRFx97”

// กำหนด Blynk Config
char auth[] = “12cdb921954f4dd2ba390c09cfe6aeae”;
char ssid[] = “iPhone”;
char pass[] = “0813901147”;

BLYNK_WRITE(V1) // manual
{
if (param.asInt()==1) { // เมื่อ V1 มีค่าเป็น 1

Copy

  digitalWrite(D7, HIGH); //Relay1 on
  int pinValue = param.asInt();
  if (pinValue == 1){
   Serial.println(pinValue);
   LINE.notifySticker("เครื่องฟอกอากาศ PM 2.5 ทำงาน ^^ ", 1, 407);
     }

}else{

Copy

  digitalWrite(D7, LOW); //Relay 1 off
  int pinValue = param.asInt();
  if (pinValue == 0){
   Serial.println(pinValue);
   LINE.notifySticker("เครื่องฟอกอากาศ PM 2.5 หยุดทำงาน ^^ ", 1, 408);

}
}
}

Preformatted textBLYNK_WRITE(V2) // Auto Mode
{
if (dustDensity < 200) {
digitalWrite(D7, HIGH); //Relay1 on
int pinValue = param.asInt();
if (pinValue == 1){
Serial.println(pinValue);
LINE.notifySticker(“คุณภาพอากาศอันตรายมีผลต่อสุขภาพ ควรป้องกัน”, 1, 418);
}
}

}

type or paste code here

void setup()
{
Serial.begin(57600);
pinMode(ledPin,OUTPUT);
lcd.begin();
lcd.backlight(); // เปิด backlight

pinMode(FAN,OUTPUT); // setup output

// Debug console
Serial.begin(9600);
Blynk.begin(auth, ssid, pass,“blynk.jpnet.co.th”,8080);
LINE.setToken(LINE_TOKEN);
}

void loop() {
digitalWrite(ledPin,LOW); // power on the LED
delayMicroseconds(280);

voltsMeasured = analogRead(dustPin); // read the dust value

delayMicroseconds(40);
digitalWrite(ledPin,HIGH); // turn the LED off
delayMicroseconds(9680);

//measure your 5v and change below
calcVoltage = voltsMeasured * (3.3 / 1024.0);
dustDensity = 0.17 * calcVoltage - 0.1;
Serial.print("Raw Signal Value (0-1023): ");
Serial.print(voltsMeasured);

Serial.print(" - Voltage: ");
Serial.print(calcVoltage);

Serial.print(" - Dust Density: ");
Serial.println(dustDensity);

if (dustDensity <= 0.00) {
dustDensity == 0.00;
}

dustDensity = dustDensity * 1000;

Serial.print(" - Dust Density: “);
Serial.print(dustDensity);
Serial.println(” µg/m³");
lcd.home();
lcd.setCursor(1, 0);
lcd.print("Dust Density “);
lcd.setCursor(2, 1);
lcd.print(dustDensity);
lcd.print(” ug/m3 ");
delay(1000);

{
Blynk.run();
}

}

ผมพึ่งลองหัดทำดูครับยังไงขอคำชี้แนะด้วยนะครับ

สิ่งที่อยากทำ กดปุ่ม Auto ON เซ็นวัดค่าปริมาณ ถ้ามีค่าฝุ่นมากกว่า 200 เครื่องทำงาน แจ้งเตือนผ่านไลน์ ถ้าน้อยกว่า 50 เครื่องจะหยุดทำงาน แจ้งเตือนผ่านไลน์ ครับ ประมาณนี้ แต่อยากได้ ตามตารางที่ทดลอง

แก้เป็นไฮไลหน่อยครับมันดูยาก