อ่านค่าออกเป็นเปอร์เซ็นใน blynk

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <DHT

ไม่เข้าใจครับ ขอคำอธิบายมากกว่านี้