ทำไม BLYNK มันสั่งงานไม่ได้คับ

มันมีไฟสีฟ้าติดค้างที่บอดด้วย
แต่มันขึ้นว่าเชื่อมต่อเซิฟแล้ว แต่ในแอปมัน ออฟไล


สร้างโทเคนมาใส่ใหม่ด้วย ยังไม่หาย

โคดชุดนี้คับที่อัพโหลดแล้วบอดออฟไล

#define BLYNK_PRINT Serial

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <SimpleDHT.h>
#include <SimpleTimer.h>
//ปั้ม
 int pinPump1 = D2;
 int pinPump2 = D3;
 int pinPump3 = D4;
// DHT Config
int pinDHT22 = D0;
SimpleDHT22 dht22;

// SET Timer
SimpleTimer timer;

// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "31XmVGrutN6PTd-fcSTcQLEPLZnSJNMR";

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "Ammara_2.4GHz";
char pass[] = "0866922890";
// Line config

BLYNK_CONNECTED() {
  Blynk.syncAll();
}


 float temperature = 0;
 float humidity = 0;

int setTemp;
int setHumid;

BLYNK_WRITE(V4) //temperature slider in app on pin V4
{
setTemp = param.asFloat();
}
BLYNK_WRITE(V3) //temperature slider in app on pin V3
{
setHumid = param.asFloat();
}

void setup()
{
 // Debug console
 Serial.begin(115200);
 // You can also specify server:
 Blynk.begin(auth, ssid, pass, "oasiskit.com", 8080);
 timer.setInterval(4000L, sendTemp);
 pinMode(pinPump1, OUTPUT);
 pinMode(pinPump2, OUTPUT);
 pinMode(pinPump3, OUTPUT);
}

void sendTemp()
{
 int err = SimpleDHTErrSuccess;
 if ((err = dht22.read2(pinDHT22, &temperature, &humidity, NULL)) != SimpleDHTErrSuccess) {
  Serial.print("Read DHT22 failed, err="); Serial.println(err);delay(4000);
  return;
} 
 Blynk.virtualWrite(V1, temperature); // virtual pin 
 Blynk.virtualWrite(V2, humidity); // virtual pin 
}

void loop()
{
 if (temperature >= setTemp)
 {
  digitalWrite(pinPump1, HIGH);
  digitalWrite(pinPump2, HIGH);
  digitalWrite(pinPump3, HIGH);
 }
 else
 {
  digitalWrite(pinPump1, LOW);
  digitalWrite(pinPump2, LOW);
  digitalWrite(pinPump3, LOW);
 }
 if (humidity <= setHumid)
 {
  digitalWrite(pinPump1, HIGH);
  digitalWrite(pinPump2, HIGH);
  digitalWrite(pinPump3, HIGH);
 }
 else
 {
  digitalWrite(pinPump1, LOW);
  digitalWrite(pinPump2, LOW);
  digitalWrite(pinPump3, LOW);
 }
}

แต่โคดชุดนี้อัพโหลดแล้วใช้งานได้

#define BLYNK_PRINT Serial


#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "31XmVGrutN6PTd-fcSTcQLEPLZnSJNMR";

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "Ammara_2.4GHz";
char pass[] = "0866922890";

void setup()
{
 // Debug console
 Serial.begin(9600);

 //Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 // You can also specify server:
 Blynk.begin(auth, ssid, pass, "oasiskit.com", 8080);
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8080);
}

void loop()
{
 Blynk.run();
 // You can inject your own code or combine it with other sketches.
 // Check other examples on how to communicate with Blynk. Remember
 // to avoid delay() function!
}

ขอดูหน้าแอพที่ offline หน่อยครับ

ผมเอาโคดเดิมแล้วสร้างเป็นโปรเจ็กใหม่มันหายแล้วคับ
มันอาการเหมือนกับมันค้างมัน ปกติหน้าจอซีเรียวมอนิเตอร์มันจะแจ้ง error โมดูลDHT เพราะผมยังไม่ได้ต่อโมดูล
แต่เมื่อกี้มันเชื่อมเซิฟเสร็จมันก็ไม่ขึ้นerror โมดูลDHT ผ่านมา10วิในแอปมันแจ้งว่าออฟไล

ผมก็งงโคดเดิมแท้ๆ

ที่ผมคลุมดีเรตรงนั้น 500 มันจะมีปัณหาไหมคับ
พอดีลีเลเก่ามัน 2000มันทำให้ตัวบอดมันไม่ซิ้งข้อมูลไป2วิ ผมเลยปรับลดลง อาการที่ไม่ซิ้งคือ มันจะมีไฟที่ชิบไวไฟอะคับ ถ้าไฟมันไม่ติดกดปุ่มอะไรไปมันก็ไม่ทำงาน ถ้าไฟติดคือทำงาน ผมเลยลดให้น้อยลงมันจะดับแค่แปปเดียวไม่นานเหมือน2000

ขอ QRclone มาเทสหน่อยครับ

อันนี้ผมแค่วิเคราะห์เบื้องต้นจากความแตกต่างของโค้ตทั้ง 2 ชุดลองดูสิครับมันแต่ต่างกันตรงไหน ซ้ายออฟไลน์ ขวาออนไลน์ปกติ

อันนี้แบบแก้ไขแล้ว เริ่มรันตั้งแต่ 9:41 ถึงตอนนี้ 14:24 น. ไม่มี offline

image

ลองแก้ไขในแบบที่ตัวเองคิดว่ามันคือสาเหตุ มาให้ผมดูหน่อย ครับ อยากรู้ว่าจะตรงกันไหม