การทำงานของปุ่ม ใน Blynk ผมต้องใช้งานเร่งด่วน จริง ๆ ครับ ขอบพระคุณครับ

ผมใช้ลีเลย์แอคทีพไฮ 1 ตัวเพื่อเปิดปั๊ม
ข้อกำหนด ปุ่ม 1 เปิด ปิด ปกติ
ปุ่ม 2 ตั้งเวลาปิด 5 นาที ถ้ายังไม่ครบ 5 นาที ก็สามารถปิดได้จากปุ่มเดิม
ปุ่ม 3 ตั้งเวลาปิด 10 นาที ถ้ายังไม่ครบ 10 นาที ก็สามารถปิดได้จากปุ่มเดิม

แนวทางการทำงาน ผมกำหนดให้ D1 เป็น Output 1 D2 เป็น Output 2 D3 เป็น Output 3
แล้วเอามาขนานกันเขา ลีเลย์แอคทีพไฮ 1 ตัว ได้ไหมครับ เพื่อความสะดวกในการเขียนโปรแกรม

ทำไมต้องทำแบบนั้นละครับ ในระบบมีรีเลย์ ตัวเดียวรึ

สั่งมอเตอร์ตัวเดียวครับ
จากที่เคยสอบถามพอใช้ ปุ่ม 3 ปุ่ม
1 เปิด-ปิด ปกติ
2 ตั้งเวลา 5 นาที ระหว่างที่ยังไม่ถึงเวลา กดปิดได้
3 ตั้งเวลา 10 นาที ระหว่างที่ยังไม่ถึงเวลา กดปิดได้

ถ้าเขียนแบบเดิม ถ้าใช้ปุ่มใดปุ่มหนึ่ง อยู่อีกปุ่มกดไม่ได้ผู้ใช้งง
เลยใช้วิธีนี้ครับ

แล้วเขียนโค้ตยังไง ครับขอดูหน่อย

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#define ON LOW
#define OFF HIGH
#define ledPin1 2
#define ledPin2 3
#define ledPin3 4
char ssid[] = "Kruphet555";
char pass[] = "Zaq123edc";
char auth[] = "0hjR8YbgBvSe_MN8CGyZ_ecvtiP2q1Oe";

BLYNK_WRITE(V1)
 {
 if(param.asInt()==1)
 {
   digitalWrite(ledPin1, LOW);
 }
 else
 {
   digitalWrite(ledPin1, HIGH);
 }
 }

BLYNK_WRITE(V2)
 {
 if(param.asInt()==1)
 {
   digitalWrite(ledPin2, LOW);
 }
 else
 {
   digitalWrite(ledPin2, HIGH);
 }
 }
 BLYNK_WRITE(V3)
 {
 if(param.asInt()==1)
 {
   digitalWrite(ledPin3, LOW);
 }
 else
 {
   digitalWrite(ledPin3, HIGH);
 }
 }


 
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass,"blynk.jpnet.co.th",8080); //"blynk.jpnet.co.th",8080 "blynk-cloud.com",80
  Blynk.syncAll();
  Serial.println("\nStart");
  //pinMode (LED,OUTPUT);
  pinMode(ledPin1, OUTPUT);
  pinMode(ledPin2, OUTPUT);
  pinMode(ledPin3, OUTPUT);
}

void loop() {
 Blynk.run();
 }

ยังไม่เขาใจฟังก์ชั่นการหน่วงเวลา 5 นาทีครับ โดยกดปุ่มที่ 2 รบกวนแนะนำโค้ดด้วยครับ