เราจะเอาข้อมูลจาก blynk มาแสดงผลบนเว็ยบังไงครับ

เราจะสามารถนำข้อมูลจากแอพบลิ้ง
มาแสดงผล บนเว็บยังไงครับ

ใช้ Api ดึงไปก็ได้ครับง่ายดี

http://blynk-cloud.com/YouToken/get/V?

ตัวอย่าง

http://blynk-cloud.com/XXXxOyt4SE_WR2oLeyc8LLiXBRT25ATI/get/V115

ผมจะเขียนเว็บ เพื่อ เอาข้อมูลมาแสดงผลยังไงครับ ในเมื่อเรา ไม่ใช้ server blynk แต่ผมใช้server eleceasy

ได้เหมือนกันครับรู้สึกจะเป็น

http://oasiskit.com/oasiskit.com/youtoken/

ใช่ครับ ของ oasiskit.com ตัวอย่างการส่งค่า
http://128.199.173.118:8080/ ใส่ Auth Token ฺBlynk /update/V1?value=1

1 Like

ขอบคุณพี่มากๆครับ


ผมลองทำแล้วมันเป็นอย่างนี้ครับ

[quote=“Remy_Martin, post:4, topic:4845”]
http://oasiskit.com/oasiskit.com/youtoken/
[/quoteได้แล้วครับ ขอขอบคุณพี่ๆทั้งสองมากครับ

ที่นี้ผมสามารถ นำapi มาสั่งงานผ่านเว็บได้ไหมครับ

ผมกำลังศึกษาว่าเราจะนำ มาใช้ยังไง ถ้าเขียนเว็บเอง


ค่าส่งมาแล้ว ที่นี้ก็เหลือเขียนเว็บสำหรับสั่งงาน โปรเจคจบผมมีประมาณนี้ครับ

ตัวอย่างครับ แต่เขียนด้วย VB น่าจะเป็นแนวทางได้

การส่งค่า

Private Sub Button22_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button22.Click

    '---------------------ถ้า เดิมปุ่มมีค่า 1 = ON อยู่ก็สามารถกดให้ OFF ได้ -----------------------------
    If TextBox16.Text = "0" Then


      Dim url1 As String = "http://blynk-cloud.com/VA125w68E8MpAO4Bgqiw-ab5JJkifKSX_/update/V7?value=1"
      Dim webRequest1 As WebRequest = WebRequest.Create(url1)
      Dim webresponse1 As WebResponse = webRequest1.GetResponse()
    End If
  End Sub

การรับค่า เข้ามา

 Dim urlHumid As String = "http://blynk-cloud.com/VANZw68E8MpAO4Bgqiw-ab5JJkifKSX_/get/V11"
      Dim webRequestHumid As WebRequest = WebRequest.Create(urlHumid)
      Dim webresponseHumid As WebResponse = webRequestHumid.GetResponse()
      Dim srHumid As System.IO.StreamReader = New System.IO.StreamReader(webresponseHumid.GetResponseStream())


VHumid = srHumid.ReadToEnd
      TextBox3.Text = VHumid.Substring(2, 5)
      ProgressBar1.Value = VHumid.Substring(2, 5)


ผมเขียนเป็นเว็บ เลยครับ

1 Like

ครับ ถ้าสามารถ รับค่าส่งค่าได้แล้ว ก็ OK แล้วครับผม

1 Like

เพิ่มเติมข้อมูลให้ครับ Blynk HTTP RESTful API

น่าสนใจมากเลย เสร็จแล้วนำมาแชร์ให้ลองเล่นบ้างนะครับ