อยากทราบว่าโปรแกรม blynk เชื่อมต่อไม่ได้เกิดจาก เป็นการเปิดปิดและวัดความชื้น

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

char auth[] = "XXX"; // Token App Blynk
char ssid[] = "XXX"; // ชื่อ Wi-Fi
char pass[] = "XXX"; // รหัส Wi-Fi
int SR = 0; // ประกาศตัวแปร SR มีค่าเท่ากับ 0
int temp = 0; // ประกาศตัวแปร temp มีค่าเท่ากับ 0

BLYNK_READ(V0)
{
  Blynk.virtualWrite(V0, temp); // แสดงค่า Temp ออกช่องทาง V0
}

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass); // เชื่อมต่อ auth , ssis , pass
}

void loop()
{
  Blynk.run();
  SR = analogRead(A0); // ให้ตัวแปล SR อ่านค่าจาก Pin A0
  temp = map(SR, 1023, 0, 0, 100); // ตัวแปล Temp คือ แปลงค่าของตัวแปร SR จาก 1023 ถึง 0 เป็น 0 ถึง 100 
  delay(50); 
}

ใช้ server ของ blynk เลยรึป่าว