สารพันวงจร Circuits Ideas ฉบับที่ 16/151-160 ตย. วงจรกันโขมย 5 จุด, วงจรกำจัดกระแสแหล่งจ่ายไฟ

>151.วงจรกราฟฟิกอีคลอไลเซอร์(10แบนด์) 2

วงจรกราฟฟิกอีคลอไลเซอร์(10แบนด์) 2

รายการอุปกรณ์

R1…20= 10Kohms C4= 10nF polyester C18= 68pF polysterine
R21…40= 1Mohms C5= 47nF polyester C19= 360pF polysterine
R41= 10Kohms C6= 4.7nF polyester C20= 36pF polysterine
R42= 1Kohms C7= 22nF polyester C21= 4.7uF polyester
R43…52= 2.2Kohms C8= 2.2nF polyester C22-23= 33pF polysterine
R53…62= 47Kohms C9= 12nF polyester C24= 10uF 25V
R63-64-66-67= 47Kohms C10= 1.2nF polyester C25-26= 47uF 25V
R65= 10Kohms C11= 5.6nF polyester C27…32= 47nF polyester
R68-69= 47 ohms 1/2W C12= 560pF polysterine IC1…3= TL074
RV1…10= 100Kohms lin FADER C13= 2.7nF polyester S1= 2X4 SW for stereo
RV11= 10Kohms log. C14= 270pF polysterine
C1= 180nF polyester C15= 1.5nF polyester
C2= 18nF polyester C16= 150pF polysterine
C3= 100nF polyester C17= 680pF polysterine

  1. วงจรกล่องดนตรี

วงจรกล่องดนตรี

วงจรกล่องดนตรี.pdf (31.6 KB)

  1. วงจรกลับทางหมุน DC Motor

วงจรกลับทางหมุน DC Motor

154.วงจรกันขโมย(ตัวล็อค)

วงจรกันขโมย(ตัวล็อค)

155.วงจรกันขโมยประตู

วงจรกันขโมยประตู

วงจรกันขโมยประตู.pdf (64.7 KB)

156.วงจรกันขโมยรถยนต์

วงจรกันขโมยรถยนต์

วงจรกันขโมยรถยนต์

วงจรกันขโมยรถยนต์2

157.วงจรกันขโมยรถยนต์ไร้สาย

วงจรกันขโมยรถยนต์ไร้สาย

158.วงจรกันโขมย 5 จุด

วงจรกันโขมย 5 จุด

159.วงจรกำจัดกระแสแหล่งจ่ายไฟ

วงจรกำจัดกระแสแหล่งจ่ายไฟ

SW2A เลือกค่ากระแส โดยกระแสจะตามค่าด้วย R4, R5 , R6 10mA, 25mA & 65mA

160.วงจรกำนิดคลื่นรูปสี่เหลี่ยมด้วยไอซี 555

วงจรกำนิดคลื่นรูปสี่เหลี่ยมด้วยไอซี 555

วงจรกำนิดคลื่นรูปสี่เหลี่ยมด้วยไอซี 555