สารพันวงจร Circuits Ideas ฉบับที่ 17/161-170 ตย. วงจรกำเนิดคลื่นรูปแรมพ์ 1, วงจรกำเนิดคลื่นรูปสี่เหลี่ยม 500 KHz ถึง 5 KHz

161.วงจรกำเนิด Clock จากไฟ AC

วงจรกำเนิด Clock จากไฟ AC

วงจรกำเนิด Clock จากไฟ AC.pdf (7.6 KB)

162.วงจรกำเนิด Time-Base ด้วยคริสตอล

วงจรกำเนิด Time-Base ด้วยคริสตอล

iวงจรกำเนิด Time-Base ด้วยคริสตอล

วงจรกำเนิด Time–Base ด้วยคริสตอล.pdf (29.5 KB)

163.วงจรกำเนิดคลื่นความถี่ 40 KHz(IR)

วงจรกำเนิดคลื่นความถี่ 40 KHz(IR)

วงจรกำเนิดคลื่นความถี่ 40 KHz(IR).pdf (11.1 KB)

164.วงจรกำเนิดคลื่นรูปซายน์ (15 - 150 KHz)

วงจรกำเนิดคลื่นรูปซายน์ (15 - 150 KHz)

165.วงจรกำเนิดคลื่นรูปซายน์(ความถี่ต่ำ)

วงจรกำเนิดคลื่นรูปซายน์(ความถี่ต่ำ)

![วงจรกำเนิดคลื่นรูปซายน์(ความถี่ต่ำ)|631x254]
(upload://dwlfVa2AeT0Fo8ELY3UzxI2U2dq.gif)

166.วงจรกำเนิดคลื่นรูปแรมพ์ 1

วงจรกำเนิดคลื่นรูปแรมพ์ 1

167.วงจรกำเนิดคลื่นรูปแรมพ์ 2

วงจรกำเนิดคลื่นรูปแรมพ์ 2

วงจรกำเนิดคลื่นรูปแรมพ์ 2

168.วงจรกำเนิดคลื่นรูปสี่เหลี่ยม (100Hz)

วงจรกำเนิดคลื่นรูปสี่เหลี่ยม (100Hz)

วงจรกำเนิดคลื่นรูปสี่เหลี่ยม (100Hz)

169.วงจรกำเนิดคลื่นรูปสี่เหลี่ยม 500 KHz ถึง 5 KHz

วงจรกำเนิดคลื่นรูปสี่เหลี่ยม 500 KHz ถึง 5 KHz

วงจรกำเนิดคลื่นรูปสี่เหลี่ยม 500 KHz ถึง 5 KHz

170.วงจรกำเนิดโทนเบิส(คลื่นรูปสี่เหลี่ยม)

วงจรกำเนิดโทนเบิส(คลื่นรูปสี่เหลี่ยม)