สารพันวงจร Circuits Ideas ฉบับที่ 18/171-180 ตย. วงจรกำเนิดสัญญาณขนาด 300 VP-P, วงจรกำเนิดพัลส์ (Micro Power)

171.วงจรกำเนิดน้อยส์

วงจรกำเนิดน้อยส์

วงจรกำเนิดน้อยส์

172.วงจรกำเนิดน้อยส์ความถี่เสียง AUDIO FREQUENCY NOISE GENERATOR

วงจรกำเนิดน้อยส์ความถี่เสียง

173.วงจรกำเนิดน้อยส์แถบความถี่กว้าง

วงจรกำเนิดน้อยส์แถบความถี่กว้าง

วงจรกำเนิดน้อยส์แถบความถี่กว้าง

174.วงจรกำเนิดพัลส์

วงจรกำเนิดพัลส์

วงจรกำเนิดพัลส์

วงจรกำเนิดพัลส์.pdf (46.5 KB)

175.วงจรกำเนิดพัลส์ (Micro Power)

วงจรกำเนิดพัลส์ (Micro Power)

176.วงจรกำเนิดพัลส์ 1SEC - Space - 5SEC

วงจรกำเนิดพัลส์ 1SEC - Space - 5SEC

วงจรกำเนิดพัลส์ 1SEC  - Space - 5SEC

วงจรกำเนิดพัลส์ 1SEC - Space - 5SEC.pdf (60.7 KB)

177.วงจรกำเนิดพัลส์หน่วงเวลาด้วยไอซี 555

วงจรกำเนิดพัลส์หน่วงเวลาด้วยไอซี 555

วงจรกำเนิดพัลส์หน่วงเวลาด้วยไอซี 555

178.วงจรกำเนิดรูปคลื่นสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยม

วงจรกำเนิดรูปคลื่นสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยม

วงจรกำเนิดรูปคลื่นสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยม

179.วงจรกำเนิดสัญญาณ IF 455KHz

วงจรกำเนิดสัญญาณ IF 455KHz

180.วงจรกำเนิดสัญญาณขนาด 300 VP-P

วงจรกำเนิดสัญญาณขนาด 300 VP-P