รบกวนช่วยแก้ไข่ Code ให้ด้วยครับ ปล่อยไฟเข้า NodeMCU ESP 8266 แล้วรีเลย์ติดหมด

ช่วยด้วยครับ เครื่องทำงานปรกติ …แต่พอไฟดับ …แล้วไฟมา …รีเลย์ทำงานหมดทุกตัว แทนที่จะสถานะรีเลย์ควรยังไม่ทำงาน รบกวนด้วยครับ

/* Comment this out to disable prints and save space */
#define BLYNK_PRINT Serial


#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "f5e9d5a99e264c75a0c33b31102707b2";

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "Kunakorn";
char pass[] = "0877552200Satit";

WidgetLED led1(V1);

// We make these values volatile, as they are used in interrupt context
volatile bool pinChanged = false;
volatile int pinValue  = 0;

// Most boards won't send data to WiFi out of interrupt handler.
// We just store the value and process it in the main loop.
void checkPin()
{
 // Invert state, since button is "Active LOW"
 pinValue = !digitalRead(2);

 // Mark pin value changed
 pinChanged = true;
}

void setup()
{
 // Debug console
 Serial.begin(9600);

 //Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 // You can also specify server:
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass, "oasiskit.com"; 8080);
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8080);
 char server[] = "oasiskit.com";
int port = 8080;

 // Make pin 2 HIGH by default
 pinMode(2, INPUT_PULLUP);
 // Attach INT to our handler
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), checkPin, CHANGE);
}

void loop()
{
 Blynk.run();
 if (pinChanged) {

  // Process the value
  if (pinValue) {
   led1.on();
  } else {
   led1.off();
  }

  // Clear the mark, as we have processed the value
  pinChanged = false;
 }
}

Preformatted textPreformatted text``Preformatted text

แก้โค้ตหน่อนครับ

ช่วยแก้หัวข้อให้ถูกด้วยครับ

รบกวนช่วยแก้ไข่

แก้ไขแล้วครับ ขออภัยด้วยครับ

ศึกษาเรื่อง EEPOM ครับ เป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ให้เขียนเก็บสถานะ แบบ bool เก็บไว้ สมมติ เปิด bool a = 1; ปิด ไฟ bool a = 0; แล้วเอา a ไปใส่ไว้ที่ void setup() ให้ไปอ่าน ค่าสถานะ ของ a ก่อน a เป็นอะไร ก็ให้ on off ตามสถานะนั้นครับ แล้วไปศึกษาดู ลองเขียน ติดตรงไหนเอามาคุยกันต่อครับ