ช่วยแก้ Code หน่อยครับ

เนื่องจากผมทำ เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจแล้ว แจ้งเตือนผ่านไลน์ฟังก์ชั่นคือเมื่อหัวใจเต้นต่ำกว่า50 แจ้งเตือนไลน์และเมื่อเต้นเกิน120 แจ้งเตือนไลน์
ปัญหาคือตอนที่ผมไม่เพิ่มฟังก์ชั่นแจ้งเตือนไลน์ Sensor วัดแสดงค่าปกติ แต่เมื่อเพิ่มฟังก์ชัั่นส่งไปในไลน์แล้วSenserวัดแล้วขึ้น 0 ตลอด รบกวนหน่อยครับ
code ก่อนแก้

#include <Adafruit_GFX.h>    //OLED libraries
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <Wire.h>
#include "MAX30105.h"      //MAX3010x library
#include "heartRate.h"     //Heart rate calculating algorithm

MAX30105 particleSensor;

const byte RATE_SIZE = 4; //Increase this for more averaging. 4 is good.
byte rates[RATE_SIZE]; //Array of heart rates
byte rateSpot = 0;
long lastBeat = 0; //Time at which the last beat occurred
float beatsPerMinute;
int beatAvg;

#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 32 // OLED display height, in pixels
#define OLED_RESET  -1 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)

Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET); //Declaring the display name (display)

static const unsigned char PROGMEM logo2_bmp[] =
{ 0x03, 0xC0, 0xF0, 0x06, 0x71, 0x8C, 0x0C, 0x1B, 0x06, 0x18, 0x0E, 0x02, 0x10, 0x0C, 0x03, 0x10,       //Logo2 and Logo3 are two bmp pictures that display on the OLED if called
0x04, 0x01, 0x10, 0x04, 0x01, 0x10, 0x40, 0x01, 0x10, 0x40, 0x01, 0x10, 0xC0, 0x03, 0x08, 0x88,
0x02, 0x08, 0xB8, 0x04, 0xFF, 0x37, 0x08, 0x01, 0x30, 0x18, 0x01, 0x90, 0x30, 0x00, 0xC0, 0x60,
0x00, 0x60, 0xC0, 0x00, 0x31, 0x80, 0x00, 0x1B, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, };

static const unsigned char PROGMEM logo3_bmp[] =
{ 0x01, 0xF0, 0x0F, 0x80, 0x06, 0x1C, 0x38, 0x60, 0x18, 0x06, 0x60, 0x18, 0x10, 0x01, 0x80, 0x08,
0x20, 0x01, 0x80, 0x04, 0x40, 0x00, 0x00, 0x02, 0x40, 0x00, 0x00, 0x02, 0xC0, 0x00, 0x08, 0x03,
0x80, 0x00, 0x08, 0x01, 0x80, 0x00, 0x18, 0x01, 0x80, 0x00, 0x1C, 0x01, 0x80, 0x00, 0x14, 0x00,
0x80, 0x00, 0x14, 0x00, 0x80, 0x00, 0x14, 0x00, 0x40, 0x10, 0x12, 0x00, 0x40, 0x10, 0x12, 0x00,
0x7E, 0x1F, 0x23, 0xFE, 0x03, 0x31, 0xA0, 0x04, 0x01, 0xA0, 0xA0, 0x0C, 0x00, 0xA0, 0xA0, 0x08,
0x00, 0x60, 0xE0, 0x10, 0x00, 0x20, 0x60, 0x20, 0x06, 0x00, 0x40, 0x60, 0x03, 0x00, 0x40, 0xC0,
0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x00, 0xC0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x60, 0x06, 0x00, 0x00, 0x30, 0x0C, 0x00,
0x00, 0x08, 0x10, 0x00, 0x00, 0x06, 0x60, 0x00, 0x00, 0x03, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00 };


void setup() { 
 display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); //Start the OLED display
 display.display();
 delay(3000);
 // Initialize sensor
 particleSensor.begin(Wire, I2C_SPEED_FAST); //Use default I2C port, 400kHz speed
 particleSensor.setup(); //Configure sensor with default settings
 particleSensor.setPulseAmplitudeRed(0x0A); //Turn Red LED to low to indicate sensor is running

}

void loop() {
 long irValue = particleSensor.getIR();  //Reading the IR value it will permit us to know if there's a finger on the sensor or not
                      //Also detecting a heartbeat
if(irValue > 7000){                      //If a finger is detected
  display.clearDisplay();                  //Clear the display
  display.drawBitmap(5, 5, logo2_bmp, 24, 21, WHITE);    //Draw the first bmp picture (little heart)
  display.setTextSize(2);                  //Near it display the average BPM you can display the BPM if you want
  display.setTextColor(WHITE); 
  display.setCursor(50,0);        
  display.println("BPM");       
  display.setCursor(50,18);        
  display.println(beatAvg); 
  display.display();
  
 if (checkForBeat(irValue) == true)            //If a heart beat is detected
 {
  display.clearDisplay();                //Clear the display
  display.drawBitmap(0, 0, logo3_bmp, 32, 32, WHITE);  //Draw the second picture (bigger heart)
  display.setTextSize(2);                //And still displays the average BPM
  display.setTextColor(WHITE);       
  display.setCursor(50,0);        
  display.println("BPM");       
  display.setCursor(50,18);        
  display.println(beatAvg); 
  display.display();
  tone(3,1000);                    //And tone the buzzer for a 100ms you can reduce it it will be better
  delay(100);
  noTone(3);                     //Deactivate the buzzer to have the effect of a "bip"
  //We sensed a beat!
  long delta = millis() - lastBeat;          //Measure duration between two beats
  lastBeat = millis();

  beatsPerMinute = 60 / (delta / 1000.0);      //Calculating the BPM

  if (beatsPerMinute < 255 && beatsPerMinute > 20)        //To calculate the average we strore some values (4) then do some math to calculate the average
  {
   rates[rateSpot++] = (byte)beatsPerMinute; //Store this reading in the array
   rateSpot %= RATE_SIZE; //Wrap variable

   //Take average of readings
   beatAvg = 0;
   for (byte x = 0 ; x < RATE_SIZE ; x++)
    beatAvg += rates[x];
   beatAvg /= RATE_SIZE;
  }
 }

}
 if (irValue < 7000){    //If no finger is detected it inform the user and put the average BPM to 0 or it will be stored for the next measure
   beatAvg=0;
   display.clearDisplay();
   display.setTextSize(1);          
   display.setTextColor(WHITE);       
   display.setCursor(30,5);        
   display.println("Please Place "); 
   display.setCursor(30,15);
   display.println("your finger "); 
   display.display();
   noTone(3);
   }

}

และหลังแก้

#include <TridentTD_LineNotify.h>
#include <Adafruit_GFX.h>    //OLED libraries
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <Wire.h>
#include "MAX30105.h"      //MAX3010x library
#include "heartRate.h"     //Heart rate calculating algorithm

#define SSID    "xxxx"   // บรรทัดที่ 11 ให้ใส่ ชื่อ Wifi ที่จะเชื่อมต่อ
#define PASSWORD  "xxxxx"   // บรรทัดที่ 12 ใส่ รหัส Wifi
#define LINE_TOKEN "xxxxxxx"  // บรรทัดที่ 13 ใส่ รหัส TOKEN ที่ได้มาจากข้างบน
MAX30105 particleSensor;

const byte RATE_SIZE = 4; //Increase this for more averaging. 4 is good.
byte rates[RATE_SIZE]; //Array of heart rates
byte rateSpot = 0;
long lastBeat = 0; //Time at which the last beat occurred
float beatsPerMinute;
int beatAvg;

#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 32 // OLED display height, in pixels
#define OLED_RESET  -1 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)

Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET); //Declaring the display name (display)

static const unsigned char PROGMEM logo2_bmp[] =
{ 0x03, 0xC0, 0xF0, 0x06, 0x71, 0x8C, 0x0C, 0x1B, 0x06, 0x18, 0x0E, 0x02, 0x10, 0x0C, 0x03, 0x10,       //Logo2 and Logo3 are two bmp pictures that display on the OLED if called
0x04, 0x01, 0x10, 0x04, 0x01, 0x10, 0x40, 0x01, 0x10, 0x40, 0x01, 0x10, 0xC0, 0x03, 0x08, 0x88,
0x02, 0x08, 0xB8, 0x04, 0xFF, 0x37, 0x08, 0x01, 0x30, 0x18, 0x01, 0x90, 0x30, 0x00, 0xC0, 0x60,
0x00, 0x60, 0xC0, 0x00, 0x31, 0x80, 0x00, 0x1B, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, };

static const unsigned char PROGMEM logo3_bmp[] =
{ 0x01, 0xF0, 0x0F, 0x80, 0x06, 0x1C, 0x38, 0x60, 0x18, 0x06, 0x60, 0x18, 0x10, 0x01, 0x80, 0x08,
0x20, 0x01, 0x80, 0x04, 0x40, 0x00, 0x00, 0x02, 0x40, 0x00, 0x00, 0x02, 0xC0, 0x00, 0x08, 0x03,
0x80, 0x00, 0x08, 0x01, 0x80, 0x00, 0x18, 0x01, 0x80, 0x00, 0x1C, 0x01, 0x80, 0x00, 0x14, 0x00,
0x80, 0x00, 0x14, 0x00, 0x80, 0x00, 0x14, 0x00, 0x40, 0x10, 0x12, 0x00, 0x40, 0x10, 0x12, 0x00,
0x7E, 0x1F, 0x23, 0xFE, 0x03, 0x31, 0xA0, 0x04, 0x01, 0xA0, 0xA0, 0x0C, 0x00, 0xA0, 0xA0, 0x08,
0x00, 0x60, 0xE0, 0x10, 0x00, 0x20, 0x60, 0x20, 0x06, 0x00, 0x40, 0x60, 0x03, 0x00, 0x40, 0xC0,
0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x00, 0xC0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x60, 0x06, 0x00, 0x00, 0x30, 0x0C, 0x00,
0x00, 0x08, 0x10, 0x00, 0x00, 0x06, 0x60, 0x00, 0x00, 0x03, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00 };


void setup() { 
 Serial.begin(115200); Serial.println();
 Serial.println(LINE.getVersion());

 WiFi.begin(SSID, PASSWORD);
 Serial.printf("WiFi connecting to %s\n", SSID);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  Serial.print(".");
 display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); //Start the OLED display
 display.display();
 delay(3000);
 // Initialize sensor
 particleSensor.begin(Wire, I2C_SPEED_FAST); //Use default I2C port, 400kHz speed
 particleSensor.setup(); //Configure sensor with default settings
 particleSensor.setPulseAmplitudeRed(0x0A); //Turn Red LED to low to indicate sensor is running
 LINE.setToken(LINE_TOKEN);
}

void loop() {
 long irValue = particleSensor.getIR();  //Reading the IR value it will permit us to know if there's a finger on the sensor or not
                      //Also detecting a heartbeat
if(irValue > 7000){                      //If a finger is detected
  display.clearDisplay();                  //Clear the display
  display.drawBitmap(5, 5, logo2_bmp, 24, 21, WHITE);    //Draw the first bmp picture (little heart)
  display.setTextSize(2);                  //Near it display the average BPM you can display the BPM if you want
  display.setTextColor(WHITE); 
  display.setCursor(50,0);        
  display.println("BPM");       
  display.setCursor(50,18);        
  display.println(beatAvg); 
  display.display();
  
 if (checkForBeat(irValue) == true)            //If a heart beat is detected
 {
  display.clearDisplay();                //Clear the display
  display.drawBitmap(0, 0, logo3_bmp, 32, 32, WHITE);  //Draw the second picture (bigger heart)
  display.setTextSize(2);                //And still displays the average BPM
  display.setTextColor(WHITE);       
  display.setCursor(50,0);        
  display.println("BPM");       
  display.setCursor(50,18);        
  display.println(beatAvg); 
  display.display();
  tone(3,1000);                    //And tone the buzzer for a 100ms you can reduce it it will be better
  delay(100);
  noTone(3);                     //Deactivate the buzzer to have the effect of a "bip"
  //We sensed a beat!
  long delta = millis() - lastBeat;          //Measure duration between two beats
  lastBeat = millis();

  beatsPerMinute = 60 / (delta / 1000.0);      //Calculating the BPM

  if (beatsPerMinute < 255 && beatsPerMinute > 20)        //To calculate the average we strore some values (4) then do some math to calculate the average
  {
   rates[rateSpot++] = (byte)beatsPerMinute; //Store this reading in the array
   rateSpot %= RATE_SIZE; //Wrap variable

   //Take average of readings
   beatAvg = 0;
   for (byte x = 0 ; x < RATE_SIZE ; x++)
    beatAvg += rates[x];
   beatAvg /= RATE_SIZE;
   if(beatAvg < 50 ){
    LINE.notify("อัตราการเต้นของหัวใจต่ำ");
     if(beatAvg > 120 ){
    LINE.notify("อัตราการเต้นของหัวใจสูง");
    
   }
  }
 }

}
 if (irValue < 7000){    //If no finger is detected it inform the user and put the average BPM to 0 or it will be stored for the next measure
   beatAvg=0;
   display.clearDisplay();
   display.setTextSize(1);          
   display.setTextColor(WHITE);       
   display.setCursor(30,5);        
   display.println("Please Place "); 
   display.setCursor(30,15);
   display.println("your finger "); 
   display.display();
   noTone(3);
   LINE.notify("ไม่ได้สวมใส่");
   }

}

วางโค้ตที่อ่านได้ปกติก่อนใส่ ไลน์ ให้ดูหน่อยครับ

#include "MAX30100_PulseOximeter.h"
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <Blynk.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
 
#include "Wire.h"
#include "Adafruit_GFX.h"
#include "OakOLED.h"
 
#define REPORTING_PERIOD_MS 1000
OakOLED oled;
 
char auth[] = "N-81lOStH83VwUeNuKHOzpLVzqjFXhHO";       // You should get Auth Token in the Blynk App.
char ssid[] = "BYNARK";                   // Your WiFi credentials.
char pass[] = "bynark@123";
 
// Connections : SCL PIN - D1 , SDA PIN - D2 , INT PIN - D0
PulseOximeter pox;
 
float BPM, SpO2;
uint32_t tsLastReport = 0;
 
const unsigned char bitmap [] PROGMEM=
{
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x18, 0x00, 0x0f, 0xe0, 0x7f, 0x00, 0x3f, 0xf9, 0xff, 0xc0,
0x7f, 0xf9, 0xff, 0xc0, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xe0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0,
0xff, 0xf7, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xe7, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xe7, 0xff, 0xf0, 0x7f, 0xdb, 0xff, 0xe0,
0x7f, 0x9b, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x3b, 0xc0, 0x00, 0x3f, 0xf9, 0x9f, 0xc0, 0x3f, 0xfd, 0xbf, 0xc0,
0x1f, 0xfd, 0xbf, 0x80, 0x0f, 0xfd, 0x7f, 0x00, 0x07, 0xfe, 0x7e, 0x00, 0x03, 0xfe, 0xfc, 0x00,
0x01, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xc0, 0x00,
0x00, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
};
 
void onBeatDetected()
{
  Serial.println("Beat Detected!");
  oled.drawBitmap( 60, 20, bitmap, 28, 28, 1);
  oled.display();
}
 
void setup()
{
  Serial.begin(115200);
  oled.begin();
  oled.clearDisplay();
  oled.setTextSize(1);
  oled.setTextColor(1);
  oled.setCursor(0, 0);
 
  oled.println("Initializing pulse oximeter..");
  oled.display();
  
  pinMode(16, OUTPUT);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 
  Serial.print("Initializing Pulse Oximeter..");
 
  if (!pox.begin())
  {
     Serial.println("FAILED");
     oled.clearDisplay();
     oled.setTextSize(1);
     oled.setTextColor(1);
     oled.setCursor(0, 0);
     oled.println("FAILED");
     oled.display();
     for(;;);
  }
  else
  {
     oled.clearDisplay();
     oled.setTextSize(1);
     oled.setTextColor(1);
     oled.setCursor(0, 0);
     oled.println("SUCCESS");
     oled.display();
     Serial.println("SUCCESS");
     pox.setOnBeatDetectedCallback(onBeatDetected);
  }
 
  // The default current for the IR LED is 50mA and it could be changed by uncommenting the following line.
   //pox.setIRLedCurrent(MAX30100_LED_CURR_7_6MA);
 
}
 
void loop()
{
  pox.update();
  Blynk.run();
 
  BPM = pox.getHeartRate();
  SpO2 = pox.getSpO2();
  if (millis() - tsLastReport > REPORTING_PERIOD_MS)
  {
    Serial.print("Heart rate:");
    Serial.print(BPM);
    Serial.print(" bpm / SpO2:");
    Serial.print(SpO2);
    Serial.println(" %");
 
    Blynk.virtualWrite(V7, BPM);
    Blynk.virtualWrite(V8, SpO2);
    
    oled.clearDisplay();
    oled.setTextSize(1);
    oled.setTextColor(1);
    oled.setCursor(0,16);
    oled.println(pox.getHeartRate());
 
    oled.setTextSize(1);
    oled.setTextColor(1);
    oled.setCursor(0, 0);
    oled.println("Heart BPM");
 
    oled.setTextSize(1);
    oled.setTextColor(1);
    oled.setCursor(0, 30);
    oled.println("Spo2");
 
    oled.setTextSize(1);
    oled.setTextColor(1);
    oled.setCursor(0,45);
    oled.println(pox.getSpO2());
    oled.display();
 
    tsLastReport = millis();
  }
}

ตอนที่ผมไม่ส่งไลน์ Sensor อ่านค่าได้ปกติ แต่เมื่อ ใส่codeไห้ส่งไลน์ ไลน์ส่งที่ sensor ที่วัดได้0 ตลอดครับ

ถามให้แน่ใจว่าผม เข้าใจคำถามถูกไหม

หมายถึง ส่ง Line แล้ว แล้วค่าที่ส่งออกไปขึ้นแต่ 0 ไม่ขึ้นตามที่อ่านได้จาก จอ OLED ใช่ไหมครับ

จากที่ดู Code ไม่เห็น Code ตรงไหน สั่งให้ Line ส่ง อัตราเต้นของหัวใจ ออกไปเลย
เห็นแต่ Code สั่งให้ Line ส่งข้อความ ( อัตราการเต้นของหัวใจต่ำ" ,อัตราการเต้นของหัวใจสูง" ,ไม่ได้สวมใส่" ) ออกไปเท่านั้นเอง

แก้ได้หรือยัง

ติด loop คำสั่ง ส่งข้อความทาง line มันวนหาทางออกไมได้ เลยไม่ไปทำคำสั่งอื่นๆ แก้ Code ตรงการส่งข้อความทาง line ใหม่ครับ

นี้คือส่วนโค้ตที่เพิ่มเข้ามา

แก้ไขแยกโค้ต ก่อนแก้กับหลังแก้ ผมว่าละทำไมมันแปลกๆ

1 Like

โค้ตหลังแก้ ส่วนนี้ถูกแล้วหรอเช็คหน่อยครับ