เพิ่ม commit end

เพิ่ม commit end

diff --git a/test b/test
index 92ab44c..679ac34 100644
--- a/test
+++ b/test
@@ -11,6 +11,6 @@ pump = HIGH; //สั่ง เปิด ปั๊ม
       _x_time = false;
 }
 
-}
+} //end
 
 

GitHub
sha: 894aa4c6

ใสไปเพื่ออะไร