Compile board ไม่ผ่านคับ

ถ่ายรูปบอร์ดและการต่อมาดูหน่อยครับ

ถอดสาย Rx Tx ทุกครั้งก่อนจะอัพโหลดครับ เสร้จแล้วค่อยใส่กลับ หรือยัดบอร์ดออกมาก่อน