ขึ้น could not open port เกิดจากอะไรคะ แล้วมีวิธีแก้ไหมคะ

โค้ดที่ใช้ค่ะ

#include "esp_camera.h"
#include <WiFi.h>

//
// WARNING!!! Make sure that you have either selected ESP32 Wrover Module,
//      or another board which has PSRAM enabled
//

// Select camera model
#define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT
//#define CAMERA_MODEL_ESP_EYE
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_WIDE
//#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER

#include "camera_pins.h"

const char* ssid = "*********";
const char* password = "*********";

void startCameraServer();

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 Serial.setDebugOutput(true);
 Serial.println();

 camera_config_t config;
 config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
 config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
 config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
 config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
 config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
 config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
 config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
 config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
 config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
 config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
 config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
 config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
 config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
 config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
 config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
 config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
 config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
 config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
 config.xclk_freq_hz = 20000000;
 config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;
 //init with high specs to pre-allocate larger buffers
 if(psramFound()){
  config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;
  config.jpeg_quality = 10;
  config.fb_count = 2;
 } else {
  config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
  config.jpeg_quality = 12;
  config.fb_count = 1;
 }

#if defined(CAMERA_MODEL_ESP_EYE)
 pinMode(13, INPUT_PULLUP);
 pinMode(14, INPUT_PULLUP);
#endif

 // camera init
 esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
 if (err != ESP_OK) {
  Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
  return;
 }

 sensor_t * s = esp_camera_sensor_get();
 //initial sensors are flipped vertically and colors are a bit saturated
 if (s->id.PID == OV3660_PID) {
  s->set_vflip(s, 1);//flip it back
  s->set_brightness(s, 1);//up the blightness just a bit
  s->set_saturation(s, -2);//lower the saturation
 }
 //drop down frame size for higher initial frame rate
 s->set_framesize(s, FRAMESIZE_QVGA);

#if defined(CAMERA_MODEL_M5STACK_WIDE)
 s->set_vflip(s, 1);
 s->set_hmirror(s, 1);
#endif

 WiFi.begin(ssid, password);

 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }
 Serial.println("");
 Serial.println("WiFi connected");

 startCameraServer();

 Serial.print("Camera Ready! Use 'http://");
 Serial.print(WiFi.localIP());
 Serial.println("' to connect");
}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 delay(10000);
}

นี่คือโค้ดเออเร่อค่ะ

Arduino: 1.8.9 (Windows 10), Board: "ESP32 Wrover Module, Huge APP (3MB No OTA/1MB SPIFFS), QIO, 40MHz, 115200, None"

Sketch uses 2100647 bytes (66%) of program storage space. Maximum is 3145728 bytes.
Global variables use 53544 bytes (16%) of dynamic memory, leaving 274136 bytes for local variables. Maximum is 327680 bytes.
esptool.py v2.6
Serial port COM5
Traceback (most recent call last):
 File "esptool.py", line 2959, in <module>
 File "esptool.py", line 2952, in _main
 File "esptool.py", line 2652, in main
 File "esptool.py", line 222, in __init__
 File "site-packages\serial\__init__.py", line 88, in serial_for_url
 File "site-packages\serial\serialwin32.py", line 62, in open
serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM5': WindowsError(5, 'Access is denied.')
Failed to execute script esptool
the selected serial port Failed to execute script esptool
 does not exist or your board is not connected
Invalid library found in C:\Users\u\Desktop\arduino-1.8.9-windows\arduino-1.8.9\libraries\libraries: no headers files (.h) found in C:\Users\u\Desktop\arduino-1.8.9-windows\arduino-1.8.9\libraries\libraries
Invalid library found in C:\Users\u\Desktop\arduino-1.8.9-windows\arduino-1.8.9\libraries\libraries: no headers files (.h) found in C:\Users\u\Desktop\arduino-1.8.9-windows\arduino-1.8.9\libraries\libraries

This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.

ลองทำตามกระทู้นี้ก่อนเบื้องต้นครับ