แก้ไขส่วนที่ผิดและหายไป dht

แก้ไขส่วนที่ผิดและหายไป dht

diff --git a/ESP32/dht_error_was_not_declared/dht_error_was_not_declared.ino b/ESP32/dht_error_was_not_declared/dht_error_was_not_declared.ino
index fec0eed..c4139b8 100644
--- a/ESP32/dht_error_was_not_declared/dht_error_was_not_declared.ino
+++ b/ESP32/dht_error_was_not_declared/dht_error_was_not_declared.ino
@@ -10,21 +10,11 @@ char auth[] = "9d2ea3c204d3494caa739e5ab32a397f";
 char ssid[] = "Anuwat";
 char pass[] = "0817876668";
 
-
+#define DHTPIN 15
 #define DHTTYPE DHT22   // DHT 22
 
 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
 
-void setup()
-{
-Serial.begin(9600);
-Serial.println();
-Serial.println("DHTxx test!");
- 
- dht.begin();
-}
-
-const int DHTPIN = 15;
 const int Relay1 = 13;
 const int Relay2 = 12;
 const int Relay3 = 14;
@@ -168,6 +158,10 @@ BLYNK_WRITE(V27)
 void setup() 
 {
 Serial.begin(9600);
+Serial.println();
+Serial.println("DHTxx test!");
+ 
+ dht.begin();
 //Relay
 pinMode(Relay1, OUTPUT);
 pinMode(Relay2, OUTPUT);

GitHub
sha: 9105d583