สอบถามคำสั่ง ของ digital ในโปรแกรม bylnk ครับ

(Guy Sahawat) #1

if(a==0 && b1==1 && c1==1 && d1==1 && e==1)
{

digitalWrite(D2,0);
digitalWrite(D3,1);
digitalWrite(D4,1);
Blynk.virtualWrite(V1,0);
Blynk.virtualWrite(V2,1);
Blynk.virtualWrite(V3,1);

นี้ครับตัวอย่างแบบโค้ด digitalWrite จะทำให้พัดลม ถ้าเป็น0จะติด แต่Blynk.virtualWrite จะทำให้ปุ่มใน blynk จะทำให้ ปุ่ม มันเปลี่ยนเป็น off on แต่มันจะทำงานอย่างงี้ผมต้องเลือกชนิดปุ่มเป็น virtual

แต่ถ้าผมเลือกปุ่มเป็น digital ผมอยากทราบคำสั่งทำให้ปุ่ม จาก นn ขึ้นเป็น off ได้ครับ

(Permpol Thanapunnamas) #2

นี้คือหลักการเขียนปุ่ม blynk โดยทั่วไปครับ

void loop (){
// คำสั่ง
}

BLYNK_WRITE(V3) 
{
  if (param.asInt()==1) { // เมื่อ V3 มีค่าเป็น 1
    digitalWrite(5, HIGH); // Relay on
    
    }
  }else{
    digitalWrite(5, LOW); //Relay off

  }
}
(Permpol Thanapunnamas) #3

ถ้าเราเลือกในปุ่มเป็น gpoX เราไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ตอะไรให้ ปุ่มนั้น on หรือ off ครับ