การต่อใช้งานเซนเซอร์ DS18B20 Waterproof Temperature Sensor

กระทู้นี้ทำไว้นานแล้วเพียงแต่อยู่ใน โรงรถ ของผมเอง วันนี้เลยแชร์ข้อมูล ออกมาให้เผื่อเป็นประโยช์นกับผู้ที่กำลังใช้ Sensor DS18B20 ครับ ในนี้จะเริ่มสอนตั้งแต่การติดตั้ง การแก้ปัญหา หากเกิด error ขึ้นด้วย ซึ่งมันก็คือบันทึกการทำงานของผมนั้นเอง

library

ค้นหา OneWire

ค้าหา DS18B20

ใช้ 2 ตัวนี้

กำหนด ใน Code

#include "OneWire.h" 

#include "DallasTemperature.h"

ทดสอบรันโค้ตเบสิก

#include "OneWire.h"
#include "DallasTemperature.h"
 
OneWire oneWire(22);
DallasTemperature tempSensor(&oneWire);
 
void setup(void)
{
 
 Serial.begin(115200);
 tempSensor.begin();
}
 
void loop(void)
{
 tempSensor.requestTemperaturesByIndex(0);
 
 Serial.print("Temperature: ");
 Serial.print(tempSensor.getTempCByIndex(0));
 Serial.println(" C");
 
 delay(2000);
}

เกิด error

Used: C:\Users\ArcHeR\Documents\Arduino\libraries\OneWire-master
 Not used: C:\Users\ArcHeR\Documents\Arduino\libraries\DallasTemperature
libraries\DallasTemperature\OneWire.cpp.o: In function `OneWire::check_crc16(unsigned char const*, unsigned short, unsigned char const*, unsigned short)':

ลบ oneWire.h ออก ผลคือรันผ่าน

ต้องต่อ R ระหว่าง Vcc กับ Data ด้วยไม่งั้นอ่านค่าไม่ได้

image

Ex_Sensor_Temp_DS18B20.zip (603 Bytes)