ทำไมค่า EC ไปออกในประกาศ Sensor

void loop()
{
 float EC = adc.readADC(1);
 Blynk.virtualWrite(V2, EC);
 Serial.print("EC = " );
 Serial.println(adc.readADC(1));
 
 sensorValue = analogRead(A0);

 if (sensorValue >= 640 && sensorValue <= 1024)
 {
  Serial.println(sensorValue);

  digitalWrite(RelayPin, HIGH);
  delay(1500);


 }
 else {
  Serial.println(sensorValue);
  digitalWrite(RelayPin, LOW);
  delay(1000);

 }

 delay(1000);

 Serial.print("Sensor = " );
 Serial.println(sensorValue);


 Blynk.run();
 timer.run(); // Initiates BlynkTimer
}

EC ผมใช้ต่อกับ MCP3008 เพราะขาพอร์สในบอร์ดมีขาเดียว แต่พอผมเอาโค้ดมารวมกันล่ะมันอ่านรวมกันเลยครับ
คือตอนนี้ค่าที่อ่านในซีเรียลมันอ่านในประกาศของเซ็นเซอร์ความชื้นอ่ะครับ ผมควรแก้ไขยังไงครับ

ผมลองเอาโค้ดของ MCP3008 ที่ใช้ขยายอนาล็อกของ EC มาลองทดสอบดูโดยต่อแค่EC แต่ปกติครับ

ต่อขยายแบบไหนครับ ขอดูหน่อย

ได้แล้วครับพี่ พอดีผมประกาศขาไว้ด้วยกันน่ะครับ แต่ปัญหาตอนนี้คือ ครูผมต้องการให้ เมื่อค่าECต่ำ ปุ๋ยAจะถูกเติมลงไปในถังประมาณ5วิ และรดน้ำอัตโนมัติไปเรื่่อยๆประมาณ3-4ชั่วโมงแล้วจึงทำการเติมปุ๋ยBเข้าไป และรดน้ำไปอัก3-4ชั่วโมง การทำงานจะทำตอนที่ค่าECต่ำตามที่เรากำหนด โดยใช้โมดุลนาฬิกาช่วยครับ ขอคำแนะนำจากพี่หน่อยน่ะครับ

ขอดูจุดที่ผิด เทียบกับจุดที่ถูกหน่อยครับ

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <MCP3008.h>
#include <ESP8266WiFi.h> //เรียกใช้ไลเบอรี่
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <SimpleTimer.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 0  // กำหนดช่องพินของเซนเชอร์ ขาD3
#define DHTTYPE DHT22  // DHT 11 ชื่อ ของเซ็นเชอร์ที่ใช้
#define BLYNK_PRINT DebugSerial
#define CS_PIN 15
#define CLOCK_PIN 14
#define MOSI_PIN 13
#define MISO_PIN 12
MCP3008 adc(CLOCK_PIN, MOSI_PIN, MISO_PIN, CS_PIN);
int sensorValue = 0;
int sensorPin = A0;
char RelayPin = 12; //ขาD4 ปั๊มน้ำรดน้ำ ในถังผสม
char Relay1 = 16; //ขาD2 ปั๊มน้ำถัง A
char Relay2 = 5; //ขาD0 ปั๊มน้ำถัง B
char Relay3 = 4; //ขาD0 ปั๊มน้ำถังผสม

char auth[] = "34r2TCne4O8RuuWxkohVrv_sQwKHEDbe";

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "Sermphan_2.4GHz";
char pass[] = "0987297146";
BlynkTimer timer;
BlynkTimer sensor;     // Timer object for the DHT sensor
BlynkTimer charger;    // Timer object for the charger

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
int x_time = 0;
bool _x_time = false;
int chargeCounter = 0;
int chargeTime = 1;

int x_time1 = 0;
bool _x_time1 = false;
int chargeCounter1 = 0;
int chargeTime1 = 1;


int x_time2 = 0;
bool _x_time2 = false;
int chargeCounter2 = 0;
int chargeTime2 = 2;


void myTimerEvent()
{
 float h = dht.readHumidity();
 float t = dht.readTemperature();

 if (isnan(h) || isnan(t))
 {
  Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
  return;
 }
 else
 {
  Serial.print("Humidity: ");
  Serial.print(h);
  Serial.print(" %\t");
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.println(t);
  Blynk.virtualWrite(V5, h);
  Blynk.virtualWrite(V4, t); }
}
void setup()
{
 Serial.begin(115200);
 pinMode(sensorPin, INPUT);
 pinMode(RelayPin, OUTPUT);
 digitalWrite(RelayPin, HIGH);
 pinMode(Relay1, OUTPUT);
 pinMode(Relay2, OUTPUT);
  pinMode(Relay3, OUTPUT);
  digitalWrite(Relay1, HIGH);
  digitalWrite(Relay2, HIGH);
   digitalWrite(Relay3, HIGH);
 
 Serial.println("กำลังเชื่อมต่อไปที่ Blynk Server");
 Blynk.connect();
 dht.begin();

 Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk.iot-cm.com", 8080);

 timer.setInterval(2000L, myTimerEvent);
 timer.setInterval(1000L, countCharger);
 timer.setInterval(1000L, countCharger1);
 timer.setInterval(1000L, countCharger2);
 timer.setInterval(1000L, SendMCP3008); 
}

void countCharger()
{
  
  if(_x_time == true){ // ถ้ามีการกดปุ่มปั๊ม 1 ครั้ง 
 x_time++; // นับไปครั้งละ 1 วิ แต่ยังจะไม่เข้า loop 5 วิ เพราะยังนับไม่ถึง
 if (x_time > 1) { //นับไปจนกว่า x_time มากกว่า 5

digitalWrite(Relay1, LOW);
Blynk.virtualWrite(V1, LOW); // คืนค่าปุ๊มกดปั๊มให้ Off
Blynk.virtualWrite(V10,chargeCounter);
_x_time = false;
}
}
  
}
void countCharger1()
{
  
  if(_x_time1 == true){ // ถ้ามีการกดปุ่มปั๊ม 1 ครั้ง 
 x_time1++; // นับไปครั้งละ 1 วิ แต่ยังจะไม่เข้า loop 5 วิ เพราะยังนับไม่ถึง
 if (x_time1 > 1) { //นับไปจนกว่า x_time มากกว่า 5

digitalWrite(Relay2, LOW);
Blynk.virtualWrite(V3, LOW); // คืนค่าปุ๊มกดปั๊มให้ Off
Blynk.virtualWrite(V11,chargeCounter1);
_x_time1 = false;
}
}
  
}
void countCharger2()
{
  
  if(_x_time2 == true){ // ถ้ามีการกดปุ่มปั๊ม 1 ครั้ง 
 x_time2++; // นับไปครั้งละ 1 วิ แต่ยังจะไม่เข้า loop 5 วิ เพราะยังนับไม่ถึง
 if (x_time2 > 2) { //นับไปจนกว่า x_time มากกว่า 5

digitalWrite(Relay3, LOW);
Blynk.virtualWrite(V6, LOW); // คืนค่าปุ๊มกดปั๊มให้ Off
Blynk.virtualWrite(V12,chargeCounter2);
_x_time2 = false;
}
}
  
}

BLYNK_WRITE(V1)
{
 int pinValue = param.asInt();   
if ( pinValue == 1){
   x_time = 0;
  _x_time = true;
   digitalWrite(Relay1, HIGH); 
}else{
   _x_time = false;
          // Set the internal counter value in second
  chargeCounter = chargeTime;
  digitalWrite(Relay1, LOW);
  Blynk.virtualWrite(V10,chargeCounter);
}
}
BLYNK_WRITE(V3)
{
 int pinValue = param.asInt();   
if ( pinValue == 1){
   x_time1 = 0;
  _x_time1 = true;
   digitalWrite(Relay2, HIGH); 
}else{
   _x_time1 = false;
          // Set the internal counter value in second
  chargeCounter1 = chargeTime1;
  digitalWrite(Relay2, LOW);
  Blynk.virtualWrite(V11,chargeCounter1);
}
}
BLYNK_WRITE(V6)
{
 int pinValue = param.asInt();   
if ( pinValue == 1){
   x_time2 = 0;
  _x_time2 = true;
   digitalWrite(Relay3, HIGH); 
}else{
   _x_time2 = false;
          // Set the internal counter value in second
  chargeCounter2 = chargeTime2;
  digitalWrite(Relay3, LOW);
  Blynk.virtualWrite(V12,chargeCounter2);
}
}
void loop()
{
 
 { 
 sensorValue = analogRead(A0);

 if (sensorValue >= 640 && sensorValue <= 1024)
 {
  Serial.println(sensorValue);

  digitalWrite(RelayPin, HIGH);
  delay(1500);


 }
 else {
  Serial.println(sensorValue);
  digitalWrite(RelayPin, LOW);
  delay(1000);

 }

 delay(1000);

 Serial.print("Sensor = " );
 Serial.println(sensorValue);
 }
 
 Blynk.run();
 timer.run(); // Initiates BlynkTimer
}
void SendMCP3008 () {
// float val = adc.readADC(0);
int val1 = adc.readADC(0); // read Channel 0 from MCP3008 ADC (pin 1)
Blynk.virtualWrite(V2, val1);
delay(1000);
Serial.print("EC = " ); //
Serial.println(val1);
}

ขา12ผมประกาศซ้ำน่ะครับ

float vall = adc.readADC(1);
Blynk.virtualWrite(V2, vall);
Serial.print("EC = " );
Serial.println(vall);

ผมลืมบอกไปว่าทำได้ทำการแก้ไขในส่วนนี้ด้วยครับ

เมื่อค่าECต่ำ ปุ๋ยAจะถูกเติมลงไปในถังประมาณ5วิ และรดน้ำอัตโนมัติไปเรื่่อยๆประมาณ3-4ชั่วโมงแล้วจึงทำการเติมปุ๋ยBเข้าไป และรดน้ำไปอัก3-4ชั่วโมง การทำงานจะทำตอนที่ค่าECต่ำตามที่เรากำหนด โดยใช้โมดุลนาฬิกาช่วยครับ ขอคำแนะนำจากพี่หน่อยน่ะครับ