Error Buffer overflow แบบนี้เกิดจากอะไรครับ

ตอนแรกเชื่อมต่อใช้งานได้ปกติ แต่ตอนนี้เวลาเชื่อมต่อใหม่จะขึ้น Buffer overflow และไม่สามารถใช้งาน blynk ได้ครับ

เบื้องต้นเริ่มจากการใส่โค้ตเชื่อม wifi กับ blynk เปล่าๆ ดูครับว่ามันเป็นเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร