มันติดตรงไหนครับ Error compiling for board NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)

Copy error มาดูหน่อย

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

char auth[] = "1mSqoZWTWRpsnOeBi_s43pphgyWtoaTD"; //auth token

char ssid[] = "Jiraphat"; //wifi name
char pass[] = "0987654321"; //password

int sensorstate=D7;

void setup()
{
Serial.begin(9600);

Blynk.begin(auth, ssid, pass);
pinMode(D8,OUTPUT);//Buzzer
pinMode(D7,INPUT);//SENSOR

}

void loop()
{ Blynk.run();
sensorstate=digitalRead(D7);
if(sensorstate==LOW)

{ Serial.println("Someone is there, send notification");
Blynk.notify("Alert!!! SOMEONE IS TRYING TO BREAK THE SECURITY");
digitalWrite(D8,HIGH);
delay(2000);

}
if(sensorstate==HIGH);

{
digitalWrite(D8,LOW);

}

delay(100);

}

อันนี้ใช่มั้ยครับ

เข้าไปลบโฟล์เดอร์ตามลูกศรนั้นออก library ซ้ำกัน

ลบออกเเล้วต้องทำยังไงต่อครับ

เอาแค่ โฟล์เดอร์ สุดท้ายคือ Blynk ออกครับ

อ่อครับ ต่อเลยครับ

แล้วได้ผลยังไงบ้างครับ

Errorเหมือนเดิมครับ

เอา error กับ ภาพในโฟล์เดอร์เดิมมาดูหน่อยครับ

Arduino:1.8.14 (Windows 10), บอร์ด:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, SSL+TLS_MEM+HTTP_CLIENT, Only Sketch, 115200"

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\CertStoreBearSSL.cpp: In static member function 'static BearSSL::CertStore::CertInfo BearSSL::CertStore::_preprocessCert(uint32_t, uint32_t, const void*)':

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\CertStoreBearSSL.cpp:25:31: error: 'DEBUG_ESP_PORT' was not declared in this scope

 #define DEBUG_BSSL(fmt, ...) DEBUG_ESP_PORT.printf_P((PGM_P)PSTR( "BSSL:" fmt), ## __VA_ARGS__)

                ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\CertStoreBearSSL.cpp:56:5: note: in expansion of macro 'DEBUG_BSSL'

   DEBUG_BSSL("CertStore::_preprocessCert: OOM\n");

   ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\CertStoreBearSSL.cpp: In static member function 'static const br_x509_trust_anchor* BearSSL::CertStore::findHashedTA(void*, void*, size_t)':

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\CertStoreBearSSL.cpp:25:31: error: 'DEBUG_ESP_PORT' was not declared in this scope

 #define DEBUG_BSSL(fmt, ...) DEBUG_ESP_PORT.printf_P((PGM_P)PSTR( "BSSL:" fmt), ## __VA_ARGS__)

                ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\CertStoreBearSSL.cpp:208:9: note: in expansion of macro 'DEBUG_BSSL'

     DEBUG_BSSL("CertStore::findHashedTA: OOM\n");

     ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp: In member function 'virtual int BearSSL::WiFiClientSecure::connect(const char*, uint16_t)':

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:63:31: error: 'DEBUG_ESP_PORT' was not declared in this scope

 #define DEBUG_BSSL(fmt, ...) DEBUG_ESP_PORT.printf_P((PGM_P)PSTR( "BSSL:" fmt), ## __VA_ARGS__)

                ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:224:5: note: in expansion of macro 'DEBUG_BSSL'

   DEBUG_BSSL("connect: Name loopup failure\n");

   ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:63:31: error: 'DEBUG_ESP_PORT' was not declared in this scope

 #define DEBUG_BSSL(fmt, ...) DEBUG_ESP_PORT.printf_P((PGM_P)PSTR( "BSSL:" fmt), ## __VA_ARGS__)

                ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:228:5: note: in expansion of macro 'DEBUG_BSSL'

   DEBUG_BSSL("connect: Unable to connect TCP socket\n");

   ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp: In member function 'size_t BearSSL::WiFiClientSecure::write(Stream&)':

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:63:31: error: 'DEBUG_ESP_PORT' was not declared in this scope

 #define DEBUG_BSSL(fmt, ...) DEBUG_ESP_PORT.printf_P((PGM_P)PSTR( "BSSL:" fmt), ## __VA_ARGS__)

                ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:322:5: note: in expansion of macro 'DEBUG_BSSL'

   DEBUG_BSSL("write: Connect/handshake not completed yet\n");

   ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp: In member function 'virtual int BearSSL::WiFiClientSecure::read(uint8_t*, size_t)':

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:63:31: error: 'DEBUG_ESP_PORT' was not declared in this scope

 #define DEBUG_BSSL(fmt, ...) DEBUG_ESP_PORT.printf_P((PGM_P)PSTR( "BSSL:" fmt), ## __VA_ARGS__)

                ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:350:5: note: in expansion of macro 'DEBUG_BSSL'

   DEBUG_BSSL("read: Not connected, none left available\n");

   ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:63:31: error: 'DEBUG_ESP_PORT' was not declared in this scope

 #define DEBUG_BSSL(fmt, ...) DEBUG_ESP_PORT.printf_P((PGM_P)PSTR( "BSSL:" fmt), ## __VA_ARGS__)

                ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:365:5: note: in expansion of macro 'DEBUG_BSSL'

   DEBUG_BSSL("read: Not connected\n");

   ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp: In member function 'virtual int BearSSL::WiFiClientSecure::read()':

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:63:31: error: 'DEBUG_ESP_PORT' was not declared in this scope

 #define DEBUG_BSSL(fmt, ...) DEBUG_ESP_PORT.printf_P((PGM_P)PSTR( "BSSL:" fmt), ## __VA_ARGS__)

                ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:376:3: note: in expansion of macro 'DEBUG_BSSL'

  DEBUG_BSSL("read: failed\n");

  ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp: In member function 'virtual int BearSSL::WiFiClientSecure::peek()':

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:63:31: error: 'DEBUG_ESP_PORT' was not declared in this scope

 #define DEBUG_BSSL(fmt, ...) DEBUG_ESP_PORT.printf_P((PGM_P)PSTR( "BSSL:" fmt), ## __VA_ARGS__)

                ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:403:5: note: in expansion of macro 'DEBUG_BSSL'

   DEBUG_BSSL("peek: Not connected, none left available\n");

   ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:63:31: error: 'DEBUG_ESP_PORT' was not declared in this scope

 #define DEBUG_BSSL(fmt, ...) DEBUG_ESP_PORT.printf_P((PGM_P)PSTR( "BSSL:" fmt), ## __VA_ARGS__)

                ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:409:3: note: in expansion of macro 'DEBUG_BSSL'

  DEBUG_BSSL("peek: No data left\n");

  ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp: In member function 'virtual size_t BearSSL::WiFiClientSecure::peekBytes(uint8_t*, size_t)':

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:63:31: error: 'DEBUG_ESP_PORT' was not declared in this scope

 #define DEBUG_BSSL(fmt, ...) DEBUG_ESP_PORT.printf_P((PGM_P)PSTR( "BSSL:" fmt), ## __VA_ARGS__)

                ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:416:5: note: in expansion of macro 'DEBUG_BSSL'

   DEBUG_BSSL("peekBytes: Not connected\n");

   ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp: In member function 'int BearSSL::WiFiClientSecure::_run_until(unsigned int, bool)':

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:63:31: error: 'DEBUG_ESP_PORT' was not declared in this scope

 #define DEBUG_BSSL(fmt, ...) DEBUG_ESP_PORT.printf_P((PGM_P)PSTR( "BSSL:" fmt), ## __VA_ARGS__)

                ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:438:5: note: in expansion of macro 'DEBUG_BSSL'

   DEBUG_BSSL("_run_until: Not connected\n");

   ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:63:31: error: 'DEBUG_ESP_PORT' was not declared in this scope

 #define DEBUG_BSSL(fmt, ...) DEBUG_ESP_PORT.printf_P((PGM_P)PSTR( "BSSL:" fmt), ## __VA_ARGS__)

                ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:448:7: note: in expansion of macro 'DEBUG_BSSL'

    DEBUG_BSSL("_run_until: Timeout\n");

    ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:63:31: error: 'DEBUG_ESP_PORT' was not declared in this scope

 #define DEBUG_BSSL(fmt, ...) DEBUG_ESP_PORT.printf_P((PGM_P)PSTR( "BSSL:" fmt), ## __VA_ARGS__)

                ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:517:7: note: in expansion of macro 'DEBUG_BSSL'

    DEBUG_BSSL("_run_until: Fatal protocol state\n");

    ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp: In member function 'bool BearSSL::WiFiClientSecure::_wait_for_handshake()':

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:63:31: error: 'DEBUG_ESP_PORT' was not declared in this scope

 #define DEBUG_BSSL(fmt, ...) DEBUG_ESP_PORT.printf_P((PGM_P)PSTR( "BSSL:" fmt), ## __VA_ARGS__)

                ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:565:7: note: in expansion of macro 'DEBUG_BSSL'

    DEBUG_BSSL("_wait_for_handshake: failed\n");

    ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp: In member function 'bool BearSSL::WiFiClientSecure::setFingerprint(const char*)':

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:63:31: error: 'DEBUG_ESP_PORT' was not declared in this scope

 #define DEBUG_BSSL(fmt, ...) DEBUG_ESP_PORT.printf_P((PGM_P)PSTR( "BSSL:" fmt), ## __VA_ARGS__)

                ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:595:7: note: in expansion of macro 'DEBUG_BSSL'

    DEBUG_BSSL("setFingerprint: FP too short\n");

    ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:63:31: error: 'DEBUG_ESP_PORT' was not declared in this scope

 #define DEBUG_BSSL(fmt, ...) DEBUG_ESP_PORT.printf_P((PGM_P)PSTR( "BSSL:" fmt), ## __VA_ARGS__)

                ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:601:7: note: in expansion of macro 'DEBUG_BSSL'

    DEBUG_BSSL("setFingerprint: Invalid char\n");

    ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:63:31: error: 'DEBUG_ESP_PORT' was not declared in this scope

 #define DEBUG_BSSL(fmt, ...) DEBUG_ESP_PORT.printf_P((PGM_P)PSTR( "BSSL:" fmt), ## __VA_ARGS__)

                ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:612:5: note: in expansion of macro 'DEBUG_BSSL'

   DEBUG_BSSL("setFingerprint: Garbage at end of fp\n");

   ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp: In function 'void BearSSL::insecure_append(const br_x509_class**, const unsigned char*, size_t)':

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:63:31: error: 'DEBUG_ESP_PORT' was not declared in this scope

 #define DEBUG_BSSL(fmt, ...) DEBUG_ESP_PORT.printf_P((PGM_P)PSTR( "BSSL:" fmt), ## __VA_ARGS__)

                ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:675:7: note: in expansion of macro 'DEBUG_BSSL'

    DEBUG_BSSL("CERT: ");

    ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp: In function 'unsigned int BearSSL::insecure_end_chain(const br_x509_class**)':

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:63:31: error: 'DEBUG_ESP_PORT' was not declared in this scope

 #define DEBUG_BSSL(fmt, ...) DEBUG_ESP_PORT.printf_P((PGM_P)PSTR( "BSSL:" fmt), ## __VA_ARGS__)

                ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:695:7: note: in expansion of macro 'DEBUG_BSSL'

    DEBUG_BSSL("insecure_end_chain: No cert seen\n");

    ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:63:31: error: 'DEBUG_ESP_PORT' was not declared in this scope

 #define DEBUG_BSSL(fmt, ...) DEBUG_ESP_PORT.printf_P((PGM_P)PSTR( "BSSL:" fmt), ## __VA_ARGS__)

                ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:704:7: note: in expansion of macro 'DEBUG_BSSL'

    DEBUG_BSSL("insecure_end_chain: Received cert FP doesn't match\n");

    ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:63:31: error: 'DEBUG_ESP_PORT' was not declared in this scope

 #define DEBUG_BSSL(fmt, ...) DEBUG_ESP_PORT.printf_P((PGM_P)PSTR( "BSSL:" fmt), ## __VA_ARGS__)

                ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:730:7: note: in expansion of macro 'DEBUG_BSSL'

    DEBUG_BSSL("insecure_end_chain: Didn't get self-signed cert\n");

    ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp: In member function 'bool BearSSL::WiFiClientSecure::setCiphers(const uint16_t*, int)':

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:63:31: error: 'DEBUG_ESP_PORT' was not declared in this scope

 #define DEBUG_BSSL(fmt, ...) DEBUG_ESP_PORT.printf_P((PGM_P)PSTR( "BSSL:" fmt), ## __VA_ARGS__)

                ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:982:5: note: in expansion of macro 'DEBUG_BSSL'

   DEBUG_BSSL("setCiphers: list empty\n");

   ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp: In member function 'bool BearSSL::WiFiClientSecure::_installClientX509Validator()':

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:63:31: error: 'DEBUG_ESP_PORT' was not declared in this scope

 #define DEBUG_BSSL(fmt, ...) DEBUG_ESP_PORT.printf_P((PGM_P)PSTR( "BSSL:" fmt), ## __VA_ARGS__)

                ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:1004:7: note: in expansion of macro 'DEBUG_BSSL'

    DEBUG_BSSL("_installClientX509Validator: OOM for _x509_insecure\n");

    ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:63:31: error: 'DEBUG_ESP_PORT' was not declared in this scope

 #define DEBUG_BSSL(fmt, ...) DEBUG_ESP_PORT.printf_P((PGM_P)PSTR( "BSSL:" fmt), ## __VA_ARGS__)

                ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:1013:7: note: in expansion of macro 'DEBUG_BSSL'

    DEBUG_BSSL("_installClientX509Validator: OOM for _x509_knownkey\n");

    ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:63:31: error: 'DEBUG_ESP_PORT' was not declared in this scope

 #define DEBUG_BSSL(fmt, ...) DEBUG_ESP_PORT.printf_P((PGM_P)PSTR( "BSSL:" fmt), ## __VA_ARGS__)

                ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:1033:7: note: in expansion of macro 'DEBUG_BSSL'

    DEBUG_BSSL("_installClientX509Validator: OOM for _x509_minimal\n");

    ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp: In member function 'bool BearSSL::WiFiClientSecure::_connectSSL(const char*)':

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:63:31: error: 'DEBUG_ESP_PORT' was not declared in this scope

 #define DEBUG_BSSL(fmt, ...) DEBUG_ESP_PORT.printf_P((PGM_P)PSTR( "BSSL:" fmt), ## __VA_ARGS__)

                ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:1057:3: note: in expansion of macro 'DEBUG_BSSL'

  DEBUG_BSSL("_connectSSL: start connection\n");

  ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp: In member function 'bool BearSSL::WiFiClientSecure::_installServerX509Validator(const BearSSL::X509List*)':

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:63:31: error: 'DEBUG_ESP_PORT' was not declared in this scope

 #define DEBUG_BSSL(fmt, ...) DEBUG_ESP_PORT.printf_P((PGM_P)PSTR( "BSSL:" fmt), ## __VA_ARGS__)

                ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:1154:7: note: in expansion of macro 'DEBUG_BSSL'

    DEBUG_BSSL("_installServerX509Validator: OOM for _x509_minimal\n");

    ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp: In member function 'bool BearSSL::WiFiClientSecure::_connectSSLServerRSA(const BearSSL::X509List*, const BearSSL::PrivateKey*, const BearSSL::X509List*)':

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:63:31: error: 'DEBUG_ESP_PORT' was not declared in this scope

 #define DEBUG_BSSL(fmt, ...) DEBUG_ESP_PORT.printf_P((PGM_P)PSTR( "BSSL:" fmt), ## __VA_ARGS__)

                ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:1192:5: note: in expansion of macro 'DEBUG_BSSL'

   DEBUG_BSSL("_connectSSLServerRSA: OOM error\n");

   ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:63:31: error: 'DEBUG_ESP_PORT' was not declared in this scope

 #define DEBUG_BSSL(fmt, ...) DEBUG_ESP_PORT.printf_P((PGM_P)PSTR( "BSSL:" fmt), ## __VA_ARGS__)

                ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:1202:5: note: in expansion of macro 'DEBUG_BSSL'

   DEBUG_BSSL("_connectSSLServerRSA: Can't install serverX509check\n");

   ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:63:31: error: 'DEBUG_ESP_PORT' was not declared in this scope

 #define DEBUG_BSSL(fmt, ...) DEBUG_ESP_PORT.printf_P((PGM_P)PSTR( "BSSL:" fmt), ## __VA_ARGS__)

                ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:1207:5: note: in expansion of macro 'DEBUG_BSSL'

   DEBUG_BSSL("_connectSSLServerRSA: Can't reset server ctx\n");

   ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp: In member function 'bool BearSSL::WiFiClientSecure::_connectSSLServerEC(const BearSSL::X509List*, unsigned int, const BearSSL::PrivateKey*, const BearSSL::X509List*)':

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:63:31: error: 'DEBUG_ESP_PORT' was not declared in this scope

 #define DEBUG_BSSL(fmt, ...) DEBUG_ESP_PORT.printf_P((PGM_P)PSTR( "BSSL:" fmt), ## __VA_ARGS__)

                ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:1229:5: note: in expansion of macro 'DEBUG_BSSL'

   DEBUG_BSSL("_connectSSLServerEC: OOM error\n");

   ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:63:31: error: 'DEBUG_ESP_PORT' was not declared in this scope

 #define DEBUG_BSSL(fmt, ...) DEBUG_ESP_PORT.printf_P((PGM_P)PSTR( "BSSL:" fmt), ## __VA_ARGS__)

                ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:1239:5: note: in expansion of macro 'DEBUG_BSSL'

   DEBUG_BSSL("_connectSSLServerEC: Can't install serverX509check\n");

   ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:63:31: error: 'DEBUG_ESP_PORT' was not declared in this scope

 #define DEBUG_BSSL(fmt, ...) DEBUG_ESP_PORT.printf_P((PGM_P)PSTR( "BSSL:" fmt), ## __VA_ARGS__)

                ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:1244:5: note: in expansion of macro 'DEBUG_BSSL'

   DEBUG_BSSL("_connectSSLServerEC: Can't reset server ctx\n");

   ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp: In static member function 'static bool BearSSL::WiFiClientSecure::probeMaxFragmentLength(const char*, uint16_t, uint16_t)':

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:63:31: error: 'DEBUG_ESP_PORT' was not declared in this scope

 #define DEBUG_BSSL(fmt, ...) DEBUG_ESP_PORT.printf_P((PGM_P)PSTR( "BSSL:" fmt), ## __VA_ARGS__)

                ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:1342:5: note: in expansion of macro 'DEBUG_BSSL'

   DEBUG_BSSL("probeMaxFragmentLength: Can't resolve host\n");

   ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp: In static member function 'static bool BearSSL::WiFiClientSecure::probeMaxFragmentLength(IPAddress, uint16_t, uint16_t)':

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:63:31: error: 'DEBUG_ESP_PORT' was not declared in this scope

 #define DEBUG_BSSL(fmt, ...) DEBUG_ESP_PORT.printf_P((PGM_P)PSTR( "BSSL:" fmt), ## __VA_ARGS__)

                ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:1426:5: note: in expansion of macro 'DEBUG_BSSL'

   DEBUG_BSSL("probeMaxFragmentLength: OOM\n");

   ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:63:31: error: 'DEBUG_ESP_PORT' was not declared in this scope

 #define DEBUG_BSSL(fmt, ...) DEBUG_ESP_PORT.printf_P((PGM_P)PSTR( "BSSL:" fmt), ## __VA_ARGS__)

                ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:1452:5: note: in expansion of macro 'DEBUG_BSSL'

   DEBUG_BSSL("probeMaxFragmentLength: Can't connect\n");

   ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:63:31: error: 'DEBUG_ESP_PORT' was not declared in this scope

 #define DEBUG_BSSL(fmt, ...) DEBUG_ESP_PORT.printf_P((PGM_P)PSTR( "BSSL:" fmt), ## __VA_ARGS__)

                ^

C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino18\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp:1459:5: note: in expansion of macro 'DEBUG_BSSL'

   DEBUG_BSSL("probeMaxFragmentLength: Protocol error\n");

   ^

exit status 1

Error compiling for board NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.
1 Like

ใช่อันนี้มั้ยครับ

@Remy_Martin​ ยังอยุ่รึปล่าวครับ​ ผมตาลายแล้วครับ

@PUYIOT แก้แล้วครับพี่ @111191 เวลาวางโค้ตทุกครั้ง ลากคลุมโค้ตทั้งหมดแล้วกดที่เครื่องหมาย </> ครับ มันจะช่วยให้โค้ตอะไรก็แล้วแต่ดูง่ายขึ้น

ไปผิดที่แล้วครับ ให้ไปตามลิ้งนี้ แล้วลบโฟล์เดอร์ Blynk ออก

Not used: C:\Arduino18\hardware\esp8266\2.7.1\libraries\

ผมลบออกแล้วครับเป็นเหมือนเดิมเลย