แก้ปัญหา error Keypad.h: No such file or directory

Keypad.h: No such file or directory

Arduino: 1.8.8 (Windows 10), Board: "Arduino/Genuino Uno"

arduino_push_keypad_pwm:1:20: error: Keypad.h: No such file or directory

compilation terminated.

exit status 1
Keypad.h: No such file or directory

This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.

วิธีลง library

1.ดาวน์โหลดไฟล์ Keypad-master.zip (30.9 KB)

2.แตกไฟล์ zip แล้วเอาไปวางใน C:\Users\ชื่อเครื่องคุณ\Documents\Arduino\libraries

After Action


อ้างอิง