แก้ Error Run คำสั่ง ionic serve ไม่ได้

ในกรณีนี้ผมสามารถรันคำสั่ง

ionic serve

บน CMD ได้แต่ไม่สามารถรันคำสั่งผ่าน Program IDE อย่างเจ้า VS Code

ionic : File C:\Users\XXXX\AppData\Roaming\npm\ionic.ps1 cannot be loaded because running scripts is disabled on this system. For more information,   
see about_Execution_Policies at https:/go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170.
At line:1 char:1
+ ionic serve
+ ~~~~~
  + CategoryInfo     : SecurityError: (:) [], PSSecurityException
  + FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess

สามารถแก้ไขด้วยคำสั่ง

Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass

1 Like