วิธีแก้ไข error: stk500_getsync () attempt 9 of 10

กรณีนี้ก็เจอกันบ่อยครับ code error

 stk500_getsync () attempt 9 of 10
 stk500_recv () programmer