ช่วย ดู error และสอนวิทีแก้ด้วยครับ

โค้ด error

Arduino:1.8.13 (Windows 10), บอร์ด:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled, 4M (no SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 9600"

In file included from C:\Users\huawe\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/Blynk/BlynkApi.h:17:0,

         from C:\Users\huawe\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/BlynkApiArduino.h:14,

         from C:\Users\huawe\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/BlynkSimpleEsp8266.h:18,

         from C:\Users\huawe\Documents\Arduino\โคดที่โหลดมา\code_blynk_dht22_led-rgb\code_blynk_dht22_led-rgb.ino:42:

C:\Users\huawe\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: error: redefinition of 'class BlynkTimer'

 #define SimpleTimer BlynkTimer

           ^

C:\Users\huawe\Documents\Arduino\libraries\SimpleTimer/SimpleTimer.h:10:7: note: in expansion of macro 'SimpleTimer'

 class SimpleTimer {

    ^

C:\Users\huawe\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: error: previous definition of 'class BlynkTimer'

 #define SimpleTimer BlynkTimer

           ^

C:\Users\huawe\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/Blynk/BlynkTimer.h:41:7: note: in expansion of macro 'SimpleTimer'

 class SimpleTimer {

    ^

exit status 1

Error compiling for board NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).

This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.

โค้ดโปรแกรม

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <SimpleDHT.h>
#include <SimpleTimer.h>

// DHT Config
int pinDHT22 = D5;
SimpleDHT22 dht22;

// SET Timer
SimpleTimer timer;

// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "";

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "";
char pass[] = "";

BLYNK_CONNECTED() {
  Blynk.syncAll();
}

void setup()
{
 // Debug console
 Serial.begin(9600);

 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 // You can also specify server:
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 8442);
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8442);
 timer.setInterval(4000L, sendTemp);
}

void sendTemp()
{
 float temperature = 0;
 float humidity = 0;
 int err = SimpleDHTErrSuccess;
 if ((err = dht22.read2(pinDHT22, &temperature, &humidity, NULL)) != SimpleDHTErrSuccess) {
  Serial.print("Read DHT22 failed, err="); Serial.println(err);delay(2000);
  return;
 } 
 Blynk.virtualWrite(10, temperature); // virtual pin 
 Blynk.virtualWrite(11, humidity); // virtual pin 
}

void loop()
{
 Blynk.run();
 timer.run();
}

ตอนนี้ผ่านแล้วคับ

วิธีแก้ใช้ไลบลารี่ชุดนี้แทนตัวที่โหลดมาจาก ide SimpleTimer.rar (3.5 KB)

ตั้งกระทู้เอง แก้ปัญหาเองอะไร คับเนี่ยยยยยยย555555555

1 Like

เยี่ยมมากครับ ฝึกฝนการแก่ไขปัญหาได้ตัวเองบ่อยๆ จะเก่งมากขึ้น ติดอะไรมาถาม ได้อะไรมาแชร์ครับ

1 Like