หาคนช่วยหน่อยครับ esp 8266 ชอบรีเซตตัวเอง

 /* Comment this out to disable prints and save space */
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <TridentTD_LineNotify.h>
#include <time.h>
#include <PZEM004Tv30.h>
#include <EasyScheduler.h>
int timezone = 7*3600;
int dst =0;
#define Relay1 D5
#define LED D6
PZEM004Tv30 pzem(D7,D8);
WidgetTerminal terminal(V40);
//ตั้งค่าคีย์สำหรับการเชื่อมต่อจุดต่างๆ
char ssid[] = "--------------";
char pass[] = "-----------";
char auth[] = "-------------------------";
#define LINE_TOKEN "---------------------"
int T1=0;
int L1=0;
Schedular Task1;
Schedular Task2;
void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 WiFi.begin(ssid, pass);

 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  Serial.print(".");
  delay(500);
 }

 Serial.println(""); 
 Serial.println("Wi-Fi connected");
 Serial.print("IP Address : ");
 Serial.println(WiFi.localIP()); 
 LINE.setToken(LINE_TOKEN);
 LINE.notify("ระบบไฟเริ่มทดสอบใช้งานแล้ว");
 pinMode(D5,INPUT_PULLUP);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(00,000,000,00), 8080);
 pinMode(D5, OUTPUT); 
 pinMode(D6, OUTPUT);
 configTime(timezone,dst, "pool.ntp.org","time.nist.gov"); 
  Serial.println("\nWaiting for time");
  while (!time(nullptr)) {
   Serial.print(".");
   delay(1000);
  }
 Task1.start();
 Task2.start();
}
void loop()
{
 Blynk.run();
 time_t now = time(nullptr);
 struct tm* p_tm = localtime(&now);
 if( (p_tm->tm_hour == 11) && (p_tm->tm_min == 30 )){
 if(L1 == 1){L1=3;LINE.notify("ไฟชั้น 1 กำลังเปิดอยู่");};
 if(L1 == 0){L1=3;LINE.notify("ไฟชั้น 1 ปิดแล้ว");}
 };
 Task1.check(volt, 5000);
 Task2.check(reconnectwifi ,4000);
};

BLYNK_WRITE(V1)
{
 if (param.asInt() == 1)
 {
  Blynk.virtualWrite(V1, 1); //On
  digitalWrite(D5, HIGH);
  T1=1;
  LINE.notify("ระบบไฟเปิดแล้ว");
  AutoMode();
 }
 
 else
 {
  Blynk.virtualWrite(V1, 0); //Off
  digitalWrite(D5, LOW);
  T1=0;
  LINE.notify("ระบบไฟปิดแล้ว");
  AutoMode();

 }
  }
void AutoMode(){
 if (T1 == 1){
  Serial.println("T1=1");
  L1 = 1;
  }
 else if (T1 == 0 ){
  Serial.println("T1=0");
  L1 = 0;
  }
 }
void volt(){
   float voltage = pzem.voltage();
    Blynk.virtualWrite(V30,voltage);

  float current = pzem.current();
    Blynk.virtualWrite(V31,current);

  float power = pzem.power();
    Blynk.virtualWrite(V32,power);

  float energy = pzem.energy();
    Blynk.virtualWrite(V33,energy);

  float frequency = pzem.frequency();
    Blynk.virtualWrite(V34,frequency);

  float pf = pzem.pf();
    Blynk.virtualWrite(V35,pf);
 }
void reconnectwifi(){
 if(WiFi.status() == WL_CONNECTED){
  terminal.clear();
  terminal.println("------------------");
  terminal.println("WiFiConnect : OK ");
  terminal.println(WiFi.localIP());
  terminal.println("------------------");
  terminal.flush();
 }
 else{
  terminal.clear();
  terminal.println("------------------");
  terminal.println("WiFiConnect : Failed :( ");
  terminal.println("------------------");
  terminal.flush();
 WiFi.reconnect();
}
 }

ปัญหาเป็นแบบนี้ครับ เวลาเปิด blynk แล้วมันก็ reset เองอันนี้ไม่แน่ใจเป็นที่อะไร
อุปกรณ์ที่ใช้ esp8266,PZEm-004t

แคปหน้า serial มาดูหน่อยครับ ว่ามันขึ้นยังไง

ถ้าอย่างนั้นลอง ตัดชุด Pzem ออกไปก่อน ให้เหลือเฉพาะชุด Wi-Fi connect กับ Blynk ดูครับ ดูให้มันใช้ได้ก่อน จากนั้นค่อยๆ เพิ่มทีละอย่างเข้าไปครับ :blush: