รบกวนสอบถามหน่อยครับ ESP32 + blynk ไม่ยอมเชื่อม wifi ครับ rst:0xc

รบกวนสอบถามหน่อยครับ ESP32 + blynk ไม่ยอมเชื่อม wifi ครับ เมือวานก็ใช้งานได้ปกติ เป็นเพราะอะไรครับ

09:20:57.713 -> rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x1f (SPI_FAST_FLASH_BOOT)

09:20:57.713 -> configsip: 0, SPIWP:0xee

09:20:57.713 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00

09:20:57.713 -> mode:DIO, clock div:1

09:20:57.713 -> load:0x3fff0018,len:4

09:20:57.713 -> load:0x3fff001c,len:1216

09:20:57.713 -> ho 0 tail 12 room 4

09:20:57.713 -> load:0x40078000,len:9720

09:20:57.713 -> ho 0 tail 12 room 4

09:20:57.737 -> load:0x40080400,len:6352

09:20:57.737 -> entry 0x400806b8

09:20:57.973 ->

code

#define BLYNK_PRINT Serial

#include <WiFi.h>

#include <WiFiClient.h>

#include <BlynkSimpleEsp32.h>

char auth[] = “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”;

char ssid[] = “xxxxxxxx”;

char pass[] = “xxxxxxxxxxxxxxx”;

char server[] = “oasiskit.com”;

int port = 8080;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

Blynk.begin(auth, ssid, pass, server, port);

Blynk.syncAll();

}

void loop()

{

Blynk.run();

}