กดสวิตซ์ปุ่มแล้ว ไฟจะค่อยติดจนสว่าง โดยใช้ esp8266 + blynk + Dimmer

ใครพอจะเขียนโค้ด esp8266 + blynk + Dimmer ให้หน่อยได้ไหมครับ
พอดีจะเอาไปใช้งานในการหรี่ไฟให้กับสัตว์
โดยกดสวิตซ์ปุ่มแล้วไฟจะค่อยติดจนสว่าง พอจะปิดก็กดสวิตซ์เดิมแล้วไฟจะค่อยๆดับครับ

เชื่อมเบสิก esp8266 + Dimmer ให้ได้ก่อนนะครับมันไม่ได้ยากเลยลองดู

AC Light Dimmer Module, 1 Channel, 3.3V5V logic

Code dimmer

#include "hw_timer.h"     
const byte zcPin = 12;
const byte pwmPin = 13; 

byte fade = 1;
byte state = 1;
byte tarBrightness = 255;
byte curBrightness = 0;
byte zcState = 0; // 0 = ready; 1 = processing;
void setup() {
 Serial.begin(115200);  
 pinMode(zcPin, INPUT_PULLUP);
 pinMode(pwmPin, OUTPUT);
 attachInterrupt(zcPin, zcDetectISR, RISING);  // Attach an Interupt to Pin 2 (interupt 0) for Zero Cross Detection
 hw_timer_init(NMI_SOURCE, 0);
 hw_timer_set_func(dimTimerISR);
}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
  if (Serial.available()){
    int val = Serial.parseInt();
    if (val>0){
     tarBrightness =val;
     Serial.println(tarBrightness);
    }
    
  }
}


void dimTimerISR() {
  if (fade == 1) {
   if (curBrightness > tarBrightness || (state == 0 && curBrightness > 0)) {
    --curBrightness;
   }
   else if (curBrightness < tarBrightness && state == 1 && curBrightness < 255) {
    ++curBrightness;
   }
  }
  else {
   if (state == 1) {
    curBrightness = tarBrightness;
   }
   else {
    curBrightness = 0;
   }
  }
  
  if (curBrightness == 0) {
   state = 0;
   digitalWrite(pwmPin, 0);
  }
  else if (curBrightness == 255) {
   state = 1;
   digitalWrite(pwmPin, 1);
  }
  else {
   digitalWrite(pwmPin, 1);
  }
  
  zcState = 0;
}

void zcDetectISR() {
 if (zcState == 0) {
  zcState = 1;
 
  if (curBrightness < 255 && curBrightness > 0) {
   digitalWrite(pwmPin, 0);
   
   int dimDelay = 30 * (255 - curBrightness) + 400;//400
   hw_timer_arm(dimDelay);
  }
 }
}

library ที่ต้องใช้

hw_timer.zip (1.8 KB)