อยากส่งค่าจาก esp8266 ไปที่ esp8266 ผ่าน WiFi

พอดี อ.ให้โจทย์มาในการ วัดค่าความชื้นแล้วส่งจากตัว esp8266 ที่เป็น client ไปยัง esp8266 Server เพื่อไปสั่งให้รีเลย์ทำงาน แต่ตอนนี้ติดเรื่องการรับส่งค่า แล้วนำค่าที่ได้ไปใช้ครับ

ต้องการให้รับส่งกับแบบไหน

ส่งผ่าน wifi น่ะครับ เชื่อมกันสองตัว รับส่งค่ากันแล้วนำไปใช้ ตอนนี้ไม่รู้ต้องใช้ฟังชั่นไหนในการรับค่าความชื้นแล้วนำไปใช้

ทำได้ครับ

ตัวอย่างการอ่านค่า ข้อมูลด้วย esp8266 แล้วส่งค่าไปให้ esp8266 อีกตัว ผ่าน WiFi

การตั้งค่า

ภาพ

ตัวอย่างการต่อ

โค้ตตัวส่ง และอ่านค่า

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <U8g2lib.h>

//U8g2 Constructor List - https://github.com/olikraus/u8g2/wiki/u8g2setupcpp#introduction
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 5, /* data=*/ 4);

const char *ssid = "poopssid";
const char *password = "pingu4prez";

const int analogInPin = 0; // Analog input pin that the potentiometer is attached to
int sensorValue = 0;    // value read from the potentiometer
int outputValue = 0;    // value sent to server

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 delay(10);

 // Explicitly set the ESP8266 to be a WiFi-client
 WiFi.mode(WIFI_STA);
 WiFi.begin(ssid, password);

 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
 }

 u8g2.begin();
 u8g2.setFont(u8g2_font_logisoso62_tn);
 u8g2.setFontMode(0);  // enable transparent mode, which is faster
}

void loop() {
 // read the analog in value:
 sensorValue = analogRead(A0);
 // map to range. The pot goes from about 3 to 1023. This makes the sent value be between 0 and 999 to fit on the OLED
 outputValue = map(sensorValue, 3, 1023, 0, 999);

 char intToPrint[5];
 itoa(outputValue, intToPrint, 10); //integer to string conversion for OLED library
 u8g2.firstPage();
 u8g2.drawUTF8(0, 64, intToPrint);
 u8g2.nextPage();

 // Use WiFiClient class to create TCP connections
 WiFiClient client;
 const char * host = "192.168.4.1";
 const int httpPort = 80;

 if (!client.connect(host, httpPort)) {
  Serial.println("connection failed");
  return;
 }

 // We now create a URI for the request. Something like /data/?sensor_reading=123
 String url = "/data/";
 url += "?sensor_reading=";
 url += intToPrint;

 // This will send the request to the server
 client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
        "Host: " + host + "\r\n" +
        "Connection: close\r\n\r\n");
 unsigned long timeout = millis();
 while (client.available() == 0) {
  if (millis() - timeout > 5000) {
   Serial.println(">>> Client Timeout !");
   client.stop();
   return;
  }
 }

 delay(500);
}

โค้ตตัวรับ

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <U8g2lib.h>

//U8g2 Constructor List - https://github.com/olikraus/u8g2/wiki/u8g2setupcpp#introduction
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 5, /* data=*/ 4);

const char *ssid = "poopssid";
const char *password = "pingu4prez";

ESP8266WebServer server(80);

void handleSentVar() {
 if (server.hasArg("sensor_reading")) { // this is the variable sent from the client
  int readingInt = server.arg("sensor_reading").toInt();
  char readingToPrint[5];
  itoa(readingInt, readingToPrint, 10); //integer to string conversion for OLED library
  u8g2.firstPage();
  u8g2.drawUTF8(0, 64, readingToPrint);
  u8g2.nextPage();
  server.send(200, "text/html", "Data received");
 }
}

void setup() {
 delay(1000);

 u8g2.begin();
 u8g2.setFont(u8g2_font_logisoso62_tn);
 u8g2.setFontMode(0);  // enable transparent mode, which is faster

 WiFi.softAP(ssid, password);
 IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();

 server.on("/data/", HTTP_GET, handleSentVar); // when the server receives a request with /data/ in the string then run the handleSentVar function
 server.begin();
}

void loop() {
 server.handleClient();
}

ที่มา