ช่วยผมดูหน่อยครับ ESP8266 WifiManager

เคยใช้งานได้ปกติ แต่อัพกับบอร์ดใหม่ ไม่ทำงานครับ มันขึ้น
Invalid settings in EEPROM, trying with defaults

[code]
/*
  1MB flash sizee

  sonoff header
  1 - vcc 3v3
  2 - rx
  3 - tx
  4 - gnd
  5 - gpio 14

  esp8266 connections
  gpio 0 - button
  gpio 12 - relay
  gpio 13 - green led - active low
  gpio 14 - pin 5 on header

*/

#define SONOFF_BUTTON  D3
#define SONOFF_RELAY  12
#define SONOFF_LED   2//13
//#define SONOFF_INPUT  14

#define BLYNK_PRINT Serial  // Comment this out to disable prints and save space
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

static bool BLYNK_ENABLED = true;

#include <WiFiManager.h>     //https://github.com/tzapu/WiFiManager

#include <EEPROM.h>

#define EEPROM_SALT 12663
typedef struct {
 int  salt = EEPROM_SALT;
 char blynkToken[33] = "";
 char blynkServer[33] = "blynk-cloud.com";
 char blynkPort[6]  = "8442";
} WMSettings;

WMSettings settings;

#include <ArduinoOTA.h>


//for LED status
#include <Ticker.h>
#define D0 5//1
#define D2 4//2
#define D4 14//5
#define D5 13//7


Ticker ticker;
WidgetLED led1(10); //virtual pin 10
WidgetLED led2(11); //virtual pin 11
WidgetLED led3(12); //virtual pin 12
WidgetLED led4(13); //virtual pin 13
WidgetLED led5(14); //Status Online

const int CMD_WAIT = 0;
const int CMD_BUTTON_CHANGE = 1;

int cmd = CMD_WAIT;
int relayState = HIGH;

//inverted button state
int buttonState = HIGH;
int buttonState1 = HIGH;
static long startPress = 0;
static long startPress1 = 0;

void Status()
{
 int v1=digitalRead(D0);
 int v2=digitalRead(D2);
 int v3=digitalRead(D4);
 int v4=digitalRead(D5);
 if (v1==1){ Blynk.virtualWrite(10, 0); }else{ Blynk.virtualWrite(10, 255); }
 if (v2==1){ Blynk.virtualWrite(11, 0); }else{ Blynk.virtualWrite(11, 255); }
 if (v3==1){ Blynk.virtualWrite(12, 0); }else{ Blynk.virtualWrite(12, 255); }
 if (v4==1){ Blynk.virtualWrite(13, 0); }else{ Blynk.virtualWrite(13, 255); } 
}
void tick()
{
 //toggle state
 int state = digitalRead(SONOFF_LED); // get the current state of GPIO1 pin
 digitalWrite(SONOFF_LED, !state);   // set pin to the opposite state
}

//gets called when WiFiManager enters configuration mode
void configModeCallback (WiFiManager *myWiFiManager) {
 Serial.println("Entered config mode");
 Serial.println(WiFi.softAPIP());
 //if you used auto generated SSID, print it
 Serial.println(myWiFiManager->getConfigPortalSSID());
 //entered config mode, make led toggle faster
 ticker.attach(0.2, tick);
}void setState(int s) {
 digitalWrite(SONOFF_RELAY, s);
 digitalWrite(SONOFF_LED, (s + 1) % 2); // led is active low
 Blynk.virtualWrite(6, s*255);
}

void turnOn() {
 relayState = LOW;
 setState(relayState);
}

void turnOff() {
 relayState = HIGH;
 setState(relayState);
}

void toggleState() {
 cmd = CMD_BUTTON_CHANGE;
}

//flag for saving data
bool shouldSaveConfig = false;

//callback notifying us of the need to save config
void saveConfigCallback () {
 Serial.println("Should save config");
 shouldSaveConfig = true;
}


void toggle() {
 Serial.println("toggle state");
 Serial.println(relayState);
 relayState = relayState == HIGH ? LOW : HIGH;
 setState(relayState);
}

void restart() {
 ESP.reset();
 delay(1000);
}

void reset() {
 //reset settings to defaults
 /*
  WMSettings defaults;
  settings = defaults;
  EEPROM.begin(512);
  EEPROM.put(0, settings);
  EEPROM.end();
 */
 //reset wifi credentials
 WiFi.disconnect();
 delay(1000);
 ESP.reset();
 delay(1000);
}


//off - button
BLYNK_WRITE(0) {
 int a = param.asInt();
 if (a != 0) {
  turnOff();
 }
}

//on - button
BLYNK_WRITE(1) {
 int a = param.asInt();
 if (a != 0) {
  turnOn();
 }
}

//toggle - button
BLYNK_WRITE(2) {
 int a = param.asInt();
 if (a != 0) {
  toggle();
 }
}

//restart - button
BLYNK_WRITE(3) {
 int a = param.asInt();
 if (a != 0) {
  restart();
 }
}

//restart - button
BLYNK_WRITE(4) {
 int a = param.asInt();
 if (a != 0) {
  reset();
 }
}

//status - display
BLYNK_READ(5) {
 Blynk.virtualWrite(5, relayState);
 
}

BLYNK_WRITE(6) {
//EEPROM.begin(100);
 int a = param.asInt();
 if (a != 0) {
  digitalWrite(D0,LOW);
 // EEPROM.write(0, 0);
 }
 else
 {
   digitalWrite(D0,HIGH);
 // EEPROM.write(0, 1);
 }
 //EEPROM.commit();

 if (digitalRead(D0)==LOW)
 {
   led1.on();
 }
 else
 {
  led1.off();
 }
}

BLYNK_WRITE(7) {
//EEPROM.begin(100);
 int a = param.asInt();
 if (a != 0) {
 digitalWrite(D2,LOW);
 //EEPROM.write(1, 0);
 }
 else
 {
   digitalWrite(D2,HIGH);
  // EEPROM.write(1, 1);
 }
// EEPROM.commit();
 
 if (digitalRead(D2)==LOW)
 {
   led2.on();
 }
 else
 {
  led2.off();
 }
}

BLYNK_WRITE(8) {
// EEPROM.begin(100);
 int a = param.asInt();
 if (a != 0) {
  digitalWrite(D4,LOW);
 // EEPROM.write(2, 0);
 }
 else
 {
   digitalWrite(D4,HIGH); 
  // EEPROM.write(2, 1);
 }
//EEPROM.commit();

 if (digitalRead(D4)==LOW)
 {
   led3.on();
 }
 else
 {
  led3.off();
 }
}

BLYNK_WRITE(9) { 
 // EEPROM.begin(100);
 int a = param.asInt();
 if (a != 0) {
  digitalWrite(D5,LOW);
 //EEPROM.write(3, 0);
  led4.on();
 }
 else
 {
   digitalWrite(D5,HIGH); 
  //EEPROM.write(3, 1);
   led4.off();
 }
 //EEPROM.commit();
 }


void setup()
{
 Serial.begin(115200);

 //set led pin as output

 pinMode(SONOFF_LED, OUTPUT);
  
  pinMode(D0, OUTPUT);
  pinMode(D2, OUTPUT);
  pinMode(D4, OUTPUT);
  pinMode(D5, OUTPUT);
    digitalWrite(D0,HIGH);
    digitalWrite(D2,HIGH);
    digitalWrite(D4,HIGH);
    digitalWrite(D5,HIGH); 
    led1.off();
    led2.off();
    led3.off();
    led4.off();
 
 // start ticker with 0.5 because we start in AP mode and try to connect
 ticker.attach(0.6, tick);


 const char *hostname = "SMILE SERVER";

 WiFiManager wifiManager;
 //set callback that gets called when connecting to previous WiFi fails, and enters Access Point mode
 wifiManager.setAPCallback(configModeCallback);

 //timeout - this will quit WiFiManager if it's not configured in 3 minutes, causing a restart
 wifiManager.setConfigPortalTimeout(180);

 //custom params
 EEPROM.begin(512);
 EEPROM.get(0, settings);
 EEPROM.end();

 if (settings.salt != EEPROM_SALT) {
  Serial.println("Invalid settings in EEPROM, trying with defaults");
  WMSettings defaults;
  settings = defaults;
 }

 Serial.println(settings.blynkToken);
 Serial.println(settings.blynkServer);
 Serial.println(settings.blynkPort);

 WiFiManagerParameter custom_blynk_text("Blynk config. <br/> No token to disable.");
 wifiManager.addParameter(&custom_blynk_text);

 WiFiManagerParameter custom_blynk_token("blynk-token", "blynk token", settings.blynkToken, 33);
 wifiManager.addParameter(&custom_blynk_token);

 WiFiManagerParameter custom_blynk_server("blynk-server", "blynk server", settings.blynkServer, 33);
 wifiManager.addParameter(&custom_blynk_server);

 WiFiManagerParameter custom_blynk_port("blynk-port", "blynk port", settings.blynkPort, 6);
 wifiManager.addParameter(&custom_blynk_port);

 //set config save notify callback
 wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);

 if (!wifiManager.autoConnect(hostname)) {
  Serial.println("failed to connect and hit timeout");
  //reset and try again, or maybe put it to deep sleep
  ESP.reset();
  delay(1000);
 }

 //Serial.println(custom_blynk_token.getValue());
 //save the custom parameters to FS
 if (shouldSaveConfig) {
  Serial.println("Saving config");

  strcpy(settings.blynkToken, custom_blynk_token.getValue());
  strcpy(settings.blynkServer, custom_blynk_server.getValue());
  strcpy(settings.blynkPort, custom_blynk_port.getValue());

  Serial.println(settings.blynkToken);
  Serial.println(settings.blynkServer);
  Serial.println(settings.blynkPort);

  EEPROM.begin(512);
  EEPROM.put(0, settings);
  EEPROM.end();
 }

 //config blynk
 if (strlen(settings.blynkToken) == 0) {
  BLYNK_ENABLED = false;
 }
 if (BLYNK_ENABLED) {
  Blynk.config(settings.blynkToken, settings.blynkServer, atoi(settings.blynkPort));
 }

 //OTA
 ArduinoOTA.onStart([]() {
  Serial.println("Start OTA");
 });
 ArduinoOTA.onEnd([]() {
  Serial.println("\nEnd");
 });
 ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
  Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
 });
 ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
  Serial.printf("Error[%u]: ", error);
  if (error == OTA_AUTH_ERROR) Serial.println("Auth Failed");
  else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) Serial.println("Begin Failed");
  else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) Serial.println("Connect Failed");
  else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) Serial.println("Receive Failed");
  else if (error == OTA_END_ERROR) Serial.println("End Failed");
 });
 ArduinoOTA.setHostname(hostname);
 ArduinoOTA.begin();

 //if you get here you have connected to the WiFi
 Serial.println("connected...Smile :)");
 ticker.detach();

 //setup button
 pinMode(SONOFF_BUTTON, INPUT);
 attachInterrupt(SONOFF_BUTTON, toggleState, CHANGE);

 //setup relay
 pinMode(SONOFF_RELAY, OUTPUT);

 turnOn();
 
 Serial.println("done setup");
}


void loop()
{

 


 //ota loop
 ArduinoOTA.handle();
 //blynk connect and run loop
 if (BLYNK_ENABLED) {
  Blynk.run();
 }

  long duration1 = millis() - startPress1;
   if (duration1 > 2000)
   {
    if (buttonState1==LOW)
      {
       led5.on();
       buttonState1=HIGH;
      }
      else
      {
      led5.off();
      buttonState1=LOW;
      }
    
    Status();
    startPress1= millis();
   }
  

 int currentState = digitalRead(SONOFF_BUTTON);
 if (currentState == LOW)
 {
 long duration = millis() - startPress;
 if (duration > 5000)
   {
    reset();
   }
 }
 else
 {
  startPress = millis();
 }

}

อธิบายเพิ่มหน่อยว่าอัพโหลดไม่ได้หรือว่า อัพได้แต่ไม่ทำงาน

อัพได้ครับ แต่ไม่ทำงาน

แคป serial มาดูครับ

อะไรผิดพลาดไปหรือครับ

เรียบร้อยแล้วครับ ลงไลบารี่ ใหม่ เวอร์ชั่นต่ำลง

1 Like

เยี่ยมมากครับ อยากทราบว่าดาวน์เกรดลงมาเป็น version ไหน