ต้องการวัดความชื้นในดิน และ ส่งผ่านไลน์โดยใช้ esp8266

สมาร์ทฟาร์ม

(prayut chan o cha) #21

โอเครครับพี่


(prayut chan o cha) #22
/* 
 * ไลบรารี่ TridentTD_LineNotify version 2.1
 * ใช้สำหรับ ส่ง แจ้งเตือนไปยัง LINE สำหรับ ESP8266 และ ESP32
 * สามารถส่งได้ทั้ง ข้อความ , สติกเกอร์ และรูปภาพ(ด้วย url)
 * -----------------------------------------------------
 * ให้ save เป็น file ต่างหากก่อนถึงจะส่ง Line Notify ภาษาไทยได้
 */

#include <TridentTD_LineNotify.h>

#define  Wifi_SSID    "Kongtohome"
#define  Wifi_PASSWORD  "0850911228"
#define LINE_TOKEN "7fU5yMzWkcbslrvhSTflMPCuK3DGHsVHo60429YFQbb"

void setup() {
 Serial.begin(115200); Serial.println();
 Serial.println(LINE.getVersion());
 
 
 Serial.printf("WiFi connecting to %s\n", Wifi_SSID);
 while(WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.print("."); delay(400); }
 Serial.printf("\nWiFi connected\nIP : ");
 Serial.println(WiFi.localIP()); 
int SensorPin = A0;  // พินที่ใช้รับค่า A0 
int SensorValue = 0; // ตัวแปรของ ความชื้นในดิน เริ่มต้นด้วย 0  


 // อ่านค่าจาก Sensor:

 sensorValue = analogRead(SensorPin);  

 sensorValue = map(SensorValue, 350, 1023, 100, 0);

 Serial.print("Moisture of Soil:  "); //340 ตั้งชื่อคำนำหน้า

 Serial.println(SensorValue); //เรียนดูค่า SensorValue ใน Serial ว่ามีค่าเท่าไหร่

}
 // กำหนด Line Token
 LINE.setToken(LINE_TOKEN);

 // ตัวอย่างส่งข้อความ
 LINE.notify("อุณหภูมิ เกินกำหนด");

 // ตัวอย่างส่งข้อมูล ตัวเลข
 LINE.notify(2342);     // จำนวนเต็ม
 LINE.notify(212.43434,5);  // จำนวนจริง แสดง 5 หลัก

 // เลือก Line Sticker ได้จาก https://devdocs.line.me/files/sticker_list.pdf
 LINE.notifySticker(3,240);    // ส่ง Line Sticker ด้วย PackageID 3 , StickerID 240
 LINE.notifySticker("Hello",1,2); // ส่ง Line Sticker ด้วย PackageID 1 , StickerID 2 พร้อมข้อความ

 // ตัวอย่างส่ง รูปภาพ ด้วย url
 LINE.notifyPicture("https://preview.ibb.co/j6G51n/capture25610417181915334.png");
 LINE.notifyPicture("จตุธาตุ","https://www.fotoaparat.cz/storage/pm/09/10/23/670915_a5351.jpg");

(prayut chan o cha) #23


(Permpol Thanapunnamas) #24

ยังไม่ได้ประกาศตัวแปร sensorValue เลยครับ


(prayut chan o cha) #25

ครับพี่ ผมประกาศแล้วครับ


(prayut chan o cha) #26


(prayut chan o cha) #27
/* 
 * ไลบรารี่ TridentTD_LineNotify version 2.1
 * ใช้สำหรับ ส่ง แจ้งเตือนไปยัง LINE สำหรับ ESP8266 และ ESP32
 * สามารถส่งได้ทั้ง ข้อความ , สติกเกอร์ และรูปภาพ(ด้วย url)
 * -----------------------------------------------------
 * ให้ save เป็น file ต่างหากก่อนถึงจะส่ง Line Notify ภาษาไทยได้
 */

#include <TridentTD_LineNotify.h>

#define  Wifi_SSID    "Kongtohome"
#define  Wifi_PASSWORD  "0850911228"
#define LINE_TOKEN "7fU5yMzWkcbslrvhSTflMPCuK3DGHsVHo60429YFQbb"

void setup() {
 Serial.begin(115200); Serial.println();
 Serial.println(LINE.getVersion());
 
 
 Serial.printf("WiFi connecting to %s\n", Wifi_SSID);
 while(WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.print("."); delay(400); }
 Serial.printf("\nWiFi connected\nIP : ");
 Serial.println(WiFi.localIP()); 
int SensorPin = A0;  // พินที่ใช้รับค่า A0 
int SensorValue = 0; // ตัวแปรของ ความชื้นในดิน เริ่มต้นด้วย 0  

void setup() {

 Serial.begin(9600);

}

void loop() {

 // อ่านค่าจาก Sensor:

 sensorValue = analogRead(SensorPin);  

 sensorValue = map(SensorValue, 350, 1023, 100, 0);

 Serial.print("Moisture of Soil:  "); //340 ตั้งชื่อคำนำหน้า

 Serial.println(SensorValue); //เรียนดูค่า SensorValue ใน Serial ว่ามีค่าเท่าไหร่


}
 // กำหนด Line Token
 LINE.setToken(LINE_TOKEN);

 // ตัวอย่างส่งข้อความ
 LINE.notify("อุณหภูมิ เกินกำหนด");

 // ตัวอย่างส่งข้อมูล ตัวเลข
 LINE.notify(2342);     // จำนวนเต็ม
 LINE.notify(212.43434,5);  // จำนวนจริง แสดง 5 หลัก

 // เลือก Line Sticker ได้จาก https://devdocs.line.me/files/sticker_list.pdf
 LINE.notifySticker(3,240);    // ส่ง Line Sticker ด้วย PackageID 3 , StickerID 240
 LINE.notifySticker("Hello",1,2); // ส่ง Line Sticker ด้วย PackageID 1 , StickerID 2 พร้อมข้อความ

 // ตัวอย่างส่ง รูปภาพ ด้วย url
 LINE.notifyPicture("https://preview.ibb.co/j6G51n/capture25610417181915334.png");
 LINE.notifyPicture("จตุธาตุ","https://www.fotoaparat.cz/storage/pm/09/10/23/670915_a5351.jpg");

(prayut chan o cha) #28
error massage Arduino: 1.8.7 (Windows 7), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled, 4M (no SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Sketch + WiFi Settings, 9600"

C:\Users\ACER\Desktop\เธฃเธงเธกเน€เธ—เธ?\esp8266\esp8266.ino: In function 'void setup()':

esp8266:27:14: error: a function-definition is not allowed here before '{' token

esp8266:33:13: error: a function-definition is not allowed here before '{' token

esp8266:63:111: error: expected '}' at end of input

exit status 1
a function-definition is not allowed here before '{' token

This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.

(Permpol Thanapunnamas) #29

วงให้ดูหน่อยครับประกาศตรงไหน


(prayut chan o cha) #30

แสดงว่าประกาศของผมคือผมเข้าใจอีกอย่างครับ งั้นแนะนำให้หน่อยครับพี่


(Permpol Thanapunnamas) #31

ขอดูที่มาของโค้ตไลน์ด้วยครับ


(Permpol Thanapunnamas) #32

ตัวใหญ่กับตัวเล็กคนละตัวแปรกันนะครับ


(Permpol Thanapunnamas) #33

เรายังจัดฟอร์มไม่ถูกครับ เดะค่อยๆ แก้ไปทีละจุด


(Permpol Thanapunnamas) #34

ลองแก้ดู ติดปัญหาทิ้งคำถามไว้เดะผมเข้ามาตอบครับ


(Permpol Thanapunnamas) #35