อยากเปลี่ยนโค้ด gps กับ esp32 เป็นesp8266 ต้องแก้ประมาณตรงไหนบ้างอะคะ

คือแค่อยากรันค่า gps ออกมาเป็นลองติจุดกับละติจุดแต่ในเว็บเป็นตัว esp32 แต่อยากจะใช้ตัว esp8266 แทนคือต้องเปลี่ยนโค้ดตรงไหนได้บ้างคะ

#include <TinyGPS++.h>
#include <HardwareSerial.h>

#define RXPin (22)
#define TXPin (21)

static const uint32_t GPSBaud = 9600;

// The TinyGPS++ object
TinyGPSPlus gps;

// The serial connection to the GPS device
HardwareSerial ss(2);

void setup()
{
Serial.begin(115200);
ss.begin(GPSBaud, SERIAL_8N1, RXPin, TXPin, false);
Serial.println(TinyGPSPlus::libraryVersion());
}

void loop()
{

while (ss.available() > 0)
if (gps.encode(ss.read()))
displayInfo();

if (millis() > 5000 && gps.charsProcessed() < 10)
{
Serial.println(F("No GPS detected: check wiring."));
while(true);
}
}

void displayInfo()
{
Serial.print(F("Location: "));
if (gps.location.isValid())
{
Serial.print(gps.location.lat(), 6);
Serial.print(F(","));
Serial.print(gps.location.lng(), 6);
}
else
{
Serial.print(F("INVALID"));
}
Serial.println();
}

เว็บที่ได้โค้ดมาคะ
http://www.robotsiam.com/article/78/โปรเจค-esp32-แสดงตำแหน่งจาก-gps-module-ด้วย-google-maps

เรียงหน้าโค้ตให้หน่อยนะครับดูงงๆ ครับ ใส่ไฮไลท์ด้วย

โค้ดประมาณนี้คะช่วยหน่อยนะคะ

เขียนแบบนี้ครับ

#include <TinyGPS++.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <ESP8266WiFi.h>

TinyGPSPlus gps; // The TinyGPS++ object

SoftwareSerial ss(4, 5); // The serial connection to the GPS device

const char* ssid = "shashi";
const char* password = "12345678";

float latitude , longitude;
int year , month , date, hour , minute , second;
String date_str , time_str , lat_str , lng_str;
int pm;

WiFiServer server(80);
void setup()
{
 Serial.begin(115200);
 ss.begin(9600);
 Serial.println();
 Serial.print("Connecting to ");
 Serial.println(ssid);

 WiFi.begin(ssid, password);

 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
 {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }
 Serial.println("");
 Serial.println("WiFi connected");

 server.begin();
 Serial.println("Server started");

 // Print the IP address
 Serial.println(WiFi.localIP());

}

void loop()
{

 while (ss.available() > 0)
  if (gps.encode(ss.read()))
  {
   if (gps.location.isValid())
   {
    latitude = gps.location.lat();
    lat_str = String(latitude , 6);
    longitude = gps.location.lng();
    lng_str = String(longitude , 6);
   }

   if (gps.date.isValid())
   {
    date_str = "";
    date = gps.date.day();
    month = gps.date.month();
    year = gps.date.year();

    if (date < 10)
     date_str = '0';
    date_str += String(date);

    date_str += " / ";

    if (month < 10)
     date_str += '0';
    date_str += String(month);

    date_str += " / ";

    if (year < 10)
     date_str += '0';
    date_str += String(year);
   }

   if (gps.time.isValid())
   {
    time_str = "";
    hour = gps.time.hour();
    minute = gps.time.minute();
    second = gps.time.second();

    minute = (minute + 30);
    if (minute > 59)
    {
     minute = minute - 60;
     hour = hour + 1;
    }
    hour = (hour + 5) ;
    if (hour > 23)
     hour = hour - 24;

    if (hour >= 12)
     pm = 1;
    else
     pm = 0;

    hour = hour % 12;

    if (hour < 10)
     time_str = '0';
    time_str += String(hour);

    time_str += " : ";

    if (minute < 10)
     time_str += '0';
    time_str += String(minute);

    time_str += " : ";

    if (second < 10)
     time_str += '0';
    time_str += String(second);

    if (pm == 1)
     time_str += " PM ";
    else
     time_str += " AM ";

   }

  }
 // Check if a client has connected
 WiFiClient client = server.available();
 if (!client)
 {
  return;
 }


Serial.print(String("Latitude => ")+ Latitude);
Serial.print(String("Longitude => ")+ Longitude);
Serial.print(String("Date => ") + Date);
Serial.print(String("Time => ") + Time ); delay(100);

}

ตอนนี้ต่อแบบไหนถ่ายมาดูหน่อย


พี่คะหนูรันแล้วมันเอ่อเร่ออะคะ

#include <TinyGPS++.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <ESP8266WiFi.h>

TinyGPSPlus gps; // The TinyGPS++ object

SoftwareSerial ss(4, 5); // The serial connection to the GPS device

const char* ssid = "shashi";
const char* password = "12345678";

float latitude , longitude;
int year , month , date, hour , minute , second;
String date_str , time_str , lat_str , lng_str;
int pm;

WiFiServer server(80);
void setup()
{
 Serial.begin(115200);
 ss.begin(9600);
 Serial.println();
 Serial.print("Connecting to ");
 Serial.println(ssid);

 WiFi.begin(ssid, password);

 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
 {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }
 Serial.println("");
 Serial.println("WiFi connected");

 server.begin();
 Serial.println("Server started");

 // Print the IP address
 Serial.println(WiFi.localIP());

}

void loop()
{

 while (ss.available() > 0)
  if (gps.encode(ss.read()))
  {
   if (gps.location.isValid())
   {
    latitude = gps.location.lat();
    lat_str = String(latitude , 6);
    longitude = gps.location.lng();
    lng_str = String(longitude , 6);
   }

   if (gps.date.isValid())
   {
    date_str = "";
    date = gps.date.day();
    month = gps.date.month();
    year = gps.date.year();

    if (date < 10)
     date_str = '0';
    date_str += String(date);

    date_str += " / ";

    if (month < 10)
     date_str += '0';
    date_str += String(month);

    date_str += " / ";

    if (year < 10)
     date_str += '0';
    date_str += String(year);
   }

   if (gps.time.isValid())
   {
    time_str = "";
    hour = gps.time.hour();
    minute = gps.time.minute();
    second = gps.time.second();

    minute = (minute + 30);
    if (minute > 59)
    {
     minute = minute - 60;
     hour = hour + 1;
    }
    hour = (hour + 5) ;
    if (hour > 23)
     hour = hour - 24;

    if (hour >= 12)
     pm = 1;
    else
     pm = 0;

    hour = hour % 12;

    if (hour < 10)
     time_str = '0';
    time_str += String(hour);

    time_str += " : ";

    if (minute < 10)
     time_str += '0';
    time_str += String(minute);

    time_str += " : ";

    if (second < 10)
     time_str += '0';
    time_str += String(second);

    if (pm == 1)
     time_str += " PM ";
    else
     time_str += " AM ";

   }

  }
 // Check if a client has connected
 WiFiClient client = server.available();
 if (!client)
 {
  return;
 }


Serial.print(String("Latitude => ")+ latitude);
Serial.print(String("Longitude => ")+ longitude);
Serial.print(String("Date => ") + date);
Serial.print(String("Time => ") + time ); delay(100);

}

พี่คะขอบคุณมากนะคะแต่มันเออเร่ออยู่เลยอะคะ

ช่วยหนูหน่อยนะคะ

แก้ปํญหาได้หรือยังครับ

แก้ได้แล้วนะค่ะ เปลี่ยนโค้ดใหม่ค่ะ

เปลี่ยนเป็นแบบไหนถึงได้ครับ ช่วงนี้คิดงานจะตอบช้านิดหนึ่งนะครับ

https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/interfacing-gps-with-nodemcu-esp12

ใช้โค้ดเว็บนี้คะ ก็ได้ค่าแสดงบน เว็บเลยคะ

1 Like

เยี่ยมมากครับ

1 Like