สอบถามหน่อยคะ ถ้าต้องการเขียนโค้ด i2ckeypad กับ nodemcu ลงจอ LCD

สอบถามหน่อยคะ ถ้าต้องการเขียนโค้ด i2ckeypad กับ nodemcu ลงจอ LCD ให้ขึ้นค่าตามที่เราคีย์เลขนั้นลงไป แล้วถ้ากด A ให้คีย์ค่าเลขที่ช่องนี้ กดC รีเซ็ตเท่ากับ 0 จะเขียนโค้ดยังใงได้บ้างคะ

#include <i2c_keypad.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
//============LCD===============//
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
#include <Adafruit_AM2315.h>
#include <Wire.h>
Adafruit_AM2315 am2315;
// I2CKEYPAD key;
I2CKEYPAD key(4, 5); // if you use ESP8266 or ESP32 you can change SDA and SCL pin
int HimidityMin,HimidityMax;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("Start Keypad");
 key.begin(0x20, 100); // void begin(char addr = 0x20, long interval = 200) ;
 key.on(PRESS, [](char key) { // void on(KEYPAD_EVENT event, KeypadEventCallback callback) ;
  Serial.print("PRESS: ");
  Serial.println(key);
 });
 while (!Serial) {
  delay(10);
 }
 Serial.println("AM2315 Test!");

 if (! am2315.begin()) {
  Serial.println("Sensor not found, check wiring & pullups!");
  while (1);
  
 }
 lcd.begin();
 lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(" ");!
 lcd.setCursor(7, 0); lcd.print("TEMP  HUMI");
 lcd.setCursor(11, 1); lcd.print((char)223);
 lcd.setCursor(12, 1); lcd.print("C");
 lcd.setCursor(19, 1); lcd.print("%");
 lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("ROOM");
 lcd.setCursor(0, 2); lcd.print("SetMIN");
 lcd.setCursor(0, 3); lcd.print("SetMAX");
 lcd.setCursor(10, 2); lcd.print("%");
 lcd.setCursor(10, 3); lcd.print("%");
 lcd.setCursor(0, 3); lcd.print("");
 
 
// key.on(DO, [](char key) {
//  Serial.print("DO: ");
//  Serial.println(key);
// });
// key.on(RELEASE, [](char key) {
//  Serial.print("RELEASE: ");
//  Serial.println(key);
// });
 
}

void loop() {
 key.scand();
 
 float temperature, humidity;

 if (! am2315.readTemperatureAndHumidity(&temperature, &humidity)) {
  Serial.println("Failed to read data from AM2315");
  return;
 
 }
 Serial.print("Temp *C: "); Serial.print(temperature);
 Serial.print(" Hum %: "); Serial.println(humidity);

 
 
 lcd.setCursor(6, 1); lcd.print(temperature, 1);
 lcd.setCursor(14, 1); lcd.print(humidity, 1);
 lcd.setCursor(7, 2); lcd.print(HimidityMin);
 lcd.setCursor(7, 3); lcd.print(HimidityMax);
 delay(2000);
 
}

+++++ให้เลขค่าตรงที่วงไว้เปลี่ยมตามค่าที่เราคีย์คะ

ตอนนี้กดแล้วมันได้ผลอย่างไรครับ

จอ lcd มีขีดๆแบบนี้เพราะอะไรหรอครับ

ตั้งกระทู้ถามใหม่เลยครับ คนละประเด็นกัน