มันขึ้นว่า Invalid auth token ครับ

/* Comment this out to disable prints and save space */
#define BLYNK_PRINT Serial

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = “Z4cyMjH_Mii1US-CL80TdaJgBwvCCW9s”;

// Your WiFi credentials.
char ssid[] = “EEP:TONG”;
char pass[] = “5555555555”;

void setup()
{
// Debug console
Serial.begin(9600);

//Blynk.begin(auth, ssid, pass);
Blynk.begin(auth, ssid, pass,“blynk.jpnet.co.th”,8080);
Blynk.syncAll();
}

void loop()
{
Blynk.run();
}Preformatted text

/* Comment this out to disable prints and save space */
#define BLYNK_PRINT Serial

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "Z4cyMjH_Mii1US-CL80TdaJgBwvCCW9s";

// Your WiFi credentials.
char ssid[] = "EEP:TONG";
char pass[] = "5555555555";

void setup()
{
 // Debug console
 Serial.begin(9600);

 //Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass,"blynk.jpnet.co.th",8080);
 Blynk.syncAll();
}

void loop()
{
 Blynk.run();
}

เช็คให้ดีครับ ใช้ server ของใคร

/* Comment this out to disable prints and save space */
#define BLYNK_PRINT Serial

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "Z4cyMjH_Mii1US-CL80TdaJgBwvCCW9s";

// Your WiFi credentials.
char ssid[] = "EEP:TONG";
char pass[] = "5555555555";

void setup()
{
 // Debug console
 Serial.begin(9600);

 //Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass,"oasiskit.com",8080);
 Blynk.syncAll();
}

void loop()
{
 Blynk.run();
}

แบบนี้ถูกต้องไหมครับผม

ลองทดสอบดูครับ

ได้แล้วครับ ขอบคุณมากครับผม

1 Like