ค่าที่อ่านจาก keypad ผิดพลาด แสดงในจอ LCD

ผมจะส่งค่าจากการพิมพ์บรรทัดที่2 ขึ้นไปบนบรรทัดที่1ครับ แต่ค่าหลักแรกมันจะเป็น 0 ตลอดเลย
ช่วยดูหน่อยครับว่าโค้ดมันผิดตรงไหน

#include <Wire.h>
#include<LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Keypad.h>

int Buzzer = 11;

const byte ROWS =4;
const byte COLS =4;
char keys[ROWS][COLS] = {
 {'1', '2', '3', 'A'},
 {'4', '5', '6', 'B'},
 {'7', '8', '9', 'C'},
 {'*', '0', '#', 'D'}
};
byte rowPin[4] = {9, 8, 7, 6};
byte colPin[4] = {5, 4, 3, 2};

Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPin, colPin, 4, 4);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

void setup()
{
 lcd.begin();
 lcd.backlight();
 lcd.home();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("Keypad #");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("Key =   ");
 lcd.blink();
 Serial.begin(115200);
 Serial.println("Test Keypad 4x4");
 pinMode(Buzzer,OUTPUT);
 digitalWrite(Buzzer,HIGH);// off buzzer
}
//--------------------------------------
void loop()
{int Num;

 Num = GetNum(4,10,1);//4หลัก คอลัมที่7 แถวที่4
 lcd.setCursor(10,0);
 lcd.print(Num);
}
//--------------------------------------
char BufNum[8];
void SlideNum(void)
{
 BufNum[6] = BufNum[5];
 BufNum[5] = BufNum[4];
 BufNum[4] = BufNum[3];
 BufNum[3] = BufNum[2];
 BufNum[2] = BufNum[1];
 BufNum[1] = BufNum[0];
}
//จำนวนหลักมากสุด,หลัก,แถว
unsigned long GetNum(int Count,int X,int Y)
{ char Key,i,N;
 int Sum; 

 lcd.setCursor(X+(Count-1),Y); 
 N = 0;
 for(i=0;i<Count;i++)
 {
  BufNum[i] = ' ';
  }
 i = 0;
 while(Key != '#')
 { Key = NO_KEY;
  while(Key == NO_KEY)
  {
   Key = keypad.getKey();
   }  
  Beep(); 
  delay(300);
  
  if(Key == '*'){
  for(i=0;i<Count;i++)
  {
   BufNum[i] = ' ';}N = 0;
  }         
  if((N < Count)&&(Key >= '0')&&(Key <= '9'))
  { 
  SlideNum();
   BufNum[0] = Key;
   N++;
  }
  lcd.setCursor(X,Y);
  for(i=0;i<Count;i++)
  {
  lcd.print(BufNum[Count-(i+1)]);
  }
  lcd.setCursor(X+(Count-1),Y); 
 
 }
Sum = 0;
for(i=0;i<Count;i++)
 {
  if(BufNum[Count-(i+1)]==0x20){BufNum[Count-(i+1)] = '0';}
  Sum = (Sum*10) + (BufNum[Count-(i+1)]-'0');
 }
lcd.noCursor();
return(Sum); 
}
//--------------------------------------
void Beep(){
 digitalWrite(Buzzer,LOW);delay(50);
 digitalWrite(Buzzer,HIGH);
}

มีอุปกรณ์อะไรต่อบ้างครับ ถ่ายภาพรวมมาดูหน่อย แล้วเวลาป้อนข้อมูลเข้าไปป้อนแบบไหนอธิบายด้วยครับ

arduino uno r3 ต่อกับ keypad4x4

arduino uno r3 ต่อกับ keypad4x4 ต่อกับจอ LCD16x2
การทำงานให้รับค่าจากปุ่มกดไปแสดงค่าส่งค่าจากการพิมพ์บรรทัดที่ 2 ขึ้นไปบนบรรทัดที่1ครับ
ปัญหาก็ตามโพสแรกเลยหลักหน้ามันเป็น0ครับ