จะตั้งเวลาจาก keypad ให้ส่งไปที่ time Input

จะตั้งเวลาจาก keypad ให้ส่งไปที่ time Input ได้ไหมคะ และทำยังไง ขอคำแนะนำหน่อยนะคะ

อันนี้เป็นโค้ดการรับค่าจาก blynk

BLYNK_WRITE(V28)//Ligth//
{
 TimeInputParam t(param);
 /*Serial.print("HLOn = "); Serial.println(t.getStartHour());
  Serial.print("MLOn = "); Serial.println(t.getStartMinute());
  Serial.print("HLOff = "); Serial.println(t.getStopHour());
  Serial.print("MLOff = "); Serial.println(t.getStopMinute());*/
 EEPROM.write(19, t.getStartHour());
 EEPROM.write(20, t.getStartMinute());
 EEPROM.write(21, t.getStopHour());
 EEPROM.write(22, t.getStopMinute());
 HLOn = t.getStartHour();
 MLOn = t.getStartMinute();
 HLOff = t.getStopHour();
 MLOff = t.getStopMinute();
 TimerL_ON =  HLOn * 60;
 TimerL_ON = (TimerL_ON * 60) + (MLOn * 60);
 TimerL_OFF = HLOff * 60;
 TimerL_OFF = (TimerL_OFF * 60) + (MLOff * 60);
 String PrintText = "TimeONOff1=" + String(HLOn) + ":" + MLOn + "-" + HLOff + ":" + MLOff;
 Serial.println(PrintText);
 ShowTime(9, 1, HLOn, MLOn);
 ShowTime(15, 1, HLOff, MLOff);
 StatusMode = 3;

อันนี้เป็นการตั้งค่าเพื่อให้ทำงานตามที่ตั้งเวลา
void SetTimeLigth() {
 char key;
 HLOn = EEPROM.read(19);
 MLOn = EEPROM.read(20);
 HLOff = EEPROM.read(21);
 MLOff = EEPROM.read(22);
 //---------01234567890123456789----
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(" --- TimeLigth --- ");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("Time Set");
 lcd.setCursor(0, 2);
 lcd.print("Time New");
 lcd.setCursor(0, 3);
 lcd.print("D:Exit *:Edit #:Save");
 lcd.setCursor(11, 2);
 lcd.print(":");
 lcd.setCursor(17, 2);
 lcd.print(":");
 lcd.setCursor(14, 2);
 lcd.print("-");

 ShowTime(9, 1, HLOn, MLOn);
 lcd.setCursor(14, 1);
 lcd.print("-");
 ShowTime(15, 1, HLOff, MLOff);

 while (1) {
  Blynk.run();
  Timer_Clock.run();
  key = keypad.getKey();
  if (key != NO_KEY) { //ถ้ามีการกดคีย์
   if (key == '*') {
    GetTime(10, 3);
    TimerL_ON = Hours;
    TimerL_ON = (TimerL_ON << 8) + Min;
    EEPROM.write(19, Hours);
    EEPROM.write(20, Min);
    GetTime(16, 3);
    TimerL_OFF = Hours;
    TimerL_OFF = (TimerL_OFF << 8) + Min;
    EEPROM.write(21, Hours);
    EEPROM.write(22, Min);
   }
   if (key == 'D') {
    lcd.clear();
    SetTimer();
    break;
   }
  }
 }
}

ต้องการให้ตั้งค่าเพื่อส่งค่าเวลาให้ time Input แล้วให้ค่าใน time Input เปลี่ยนด้วยต้องทำยังไงคะ??

1 Like

ศึกษาการรับค่า Keypad จากกระทู้นี้ก่อนครับ

1 Like