ช่วยดูโค้ดหน่อยครับ มีปัญหากับการใช้ LCD Blynk widget

สวัสดีครับ กำลังมีปัญหากับการใช้ LCD widget บนBlynkอะครับ ตอนนี้ผมทำโปรเจ็กระบบรดน้ำต้นไม้อยู่ครับ
อยากจะให้ระบบแจ้งเตือนใน LCD ในblynkเวลาที่ไม่สามารถอ่านค่าของsensorได้อะครับ

ถ้าระบบปกติจะขึ้นว่า status : okแบบรูปข้างล่างอะครับ

แต่พอผมลองทดสอบเอาสาย จากsensorออก ตัวหนังสือมันทับกันอะครับ แบบรูปข้างล่าง

ลองใช้ฟังก์ชั่น lcd.clear(); ก่อน lcd.print(2, 1,“Status: Error”); ก็ไม่หายครับ

ตัวหนังสือซ้อนกัน ดังภาพ ลองลบช่องว่าง หน้า่คำว่า “Error” ดูครับ หรือ ไม่งั้น ก่อนจะสั่งพิมพ์ข้อความใหม่ ลองเคลียร์ข้อความเดิมออกก่อน ง่ายสุด ก็ Print ช่องว่าง เท่ากับจำนวนตัวอักษร หรือ ทั้ง บรรทัดก็ได้ครับ ลองดู

1 Like

S__58654723

อัพเดทครับ ลองลบช่องว่าง กับ พิมพ์บรรทัดเปล่าก่อน พิมพ์ข้อความerror ยังไม่ได้ครับ ตัวอักรษรมันทับกันอะครับ
แต่พอผมลองเสียบสายเข้าบอร์ด ก็ขึ้นStatus : OK ปกติครับ

นี่โค้ทที่แก้ไปครับ

1 Like

โค้ทเต็มครับ

type or paste code here
#include <WiFi.h>
#include <IOXhop_FirebaseESP32.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
#include <DHT.h>#define FIREBASE_HOST "smart-farm-a44eb-default-rtdb.firebaseio.com/"  // the project name address from firebase id
#define FIREBASE_AUTH "BKSC8Hpz3eQm6EpFYJ69QuWNslUEZWrhzpogND8g"    // the secret key generated from firebase

#define BLYNK_PRINT Serial
#define DHTPIN 5
#define DHTTYPE DHT11
WidgetLCD lcd(V24);#define PUMP 19
WidgetLED led(V22);
int pinValue = 0;
int soilsensorPin = A0; 
int waterlevelPin = A3; 


int soilMoistureLimit = 0;
int temperatureLimit = 0;
int humidityLimit = 0;
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
float humidity_value;
float temperature_value;

int soilmoisture_value;
int percentage;
int map_low = 3679;
int map_high = 1400;

int waterlevel_value;
int rawlevel_value;
//int map_low = 3679;
//int map_high = 1400;

char auth[] = "WIHixIXfQWenw0A4x__N0T_Mykzwjrjf";
char ssid[] = "mukmug";
char pass[] = "024610687";bool switchStatus = 0; // 0 = manual,1=auto

bool manualSwitch = 0; // 0 = water pump off , 1 = water pump on


BlynkTimer timer;

// sync all status
BLYNK_CONNECTED() {
  Blynk.syncAll();
}

// mode selection 0 = manual , 1 = auto
BLYNK_WRITE(V0)
{  
 switchStatus = param.asInt(); // Get value as integer
}

// set soil moisture limit
BLYNK_WRITE(V1)
{
 soilMoistureLimit = param.asInt(); // Get value as integer
 if(soilMoistureLimit == 100)
 {
   Blynk.notify("100% is the maximum value for set soilMoisture Limit");
  }
  else if(soilMoistureLimit == 1)
  {
   Blynk.notify("1% is the minimum value for set soilMoisture Limit");
   }
}
// set temperature limit
BLYNK_WRITE(V2)
{
 temperatureLimit = param.asInt(); // Get value as integer
 if(temperatureLimit == 50)
 {
   Blynk.notify("50 degree celsius is maximum for temperature limit");
  }
  else if(temperatureLimit == 1)
  {
   Blynk.notify("1 degree Celsius is the minimum value for set temperature limit");
   }
}
// set humidity limit
BLYNK_WRITE(V3)
{
 humidityLimit = param.asInt(); // Get value as integer

 if(humidityLimit == 100)
 {
   Blynk.notify("100 %h is maximum for set humidity Limit ");
  }
   else if(humidityLimit == 1)
  {
   Blynk.notify("1 %h is maximum for set humidity Limit");
   }
}


// update manualSwitch
BLYNK_WRITE(V4)
{
 manualSwitch = param.asInt();
}

WidgetTerminal terminal(V20);


BLYNK_WRITE(V23) 
{ // vPin is the Virtual Pin assigned to a Button Widget
 pinValue = param.asInt(); 
}


void manualAutoAction()
{
 

 


rawlevel_value = analogRead(waterlevelPin); //Get input as analog signal
//waterlevel_value = map(rawlevel_value, map_low, map_high, 0, 100); 

percentage = analogRead(soilsensorPin); //Get input as analog signal
soilmoisture_value = map(percentage, map_low, map_high, 0, 100); //Convert analog input to percentage 0% dry 100% wet
 

 
humidity_value = dht.readHumidity();
temperature_value = dht.readTemperature(); // or dht.readTemperature(true) for Fahrenheit


 Blynk.virtualWrite(V5, humidity_value); //V5 is for Humidity
 Blynk.virtualWrite(V6, temperature_value); //V6 is for Temperature
 Blynk.virtualWrite(V7, soilmoisture_value); //V7 is for soilmoisture


String fireHumid = String(humidity_value) + String("%");                     //convert integer humidity to string humidity 
String fireTemp = String(temperature_value) + String("°C");  
String fireSoilmoisture = String(soilmoisture_value) + String("%"); 
Firebase.pushString("/DHT11/Humidity", fireHumid);                 //setup path and send readings
Firebase.pushString("/DHT11/Temperature", fireTemp);                //setup path and send readings   
 
 Serial.print("Humid = ");
 Serial.println(humidity_value);
 delay(500);
 Serial.print("temp = ");
 Serial.println(temperature_value);
 delay(500);
 Serial.print("Soil Moist = ");
 Serial.println(soilmoisture_value);
  Serial.println("%");
 delay(500);
 Serial.print("mode selection = ");
 Serial.println(switchStatus);
 delay(500);
 Serial.print("manualSwitch = ");
 Serial.println(manualSwitch);
 delay(500);

 Serial.print("raw level value = ");
 Serial.println(rawlevel_value);
 delay(500);

 terminal.print("Humid = ") ;
 terminal.println(humidity_value) ;
 delay(500);
 terminal.print("temp = ") ;
 terminal.println(temperature_value) ;
 delay(500);
 terminal.print("Soil Moist = ") ;
 terminal.println(soilmoisture_value) ;
 delay(500);
 terminal.print("mode selection = ") ;
 terminal.println(switchStatus) ;
 delay(500);

 
 
 if(switchStatus)
 {
  // auto
  if(soilmoisture_value <= soilMoistureLimit||(temperature_value <= temperatureLimit)||(humidity_value <= humidityLimit))
  {
   
    digitalWrite(PUMP,LOW);
   Serial.print("Auto mode activated");
   led.on();
   //digitalWrite(relayone,HIGH);
  } 
   else
   {
    digitalWrite(PUMP,HIGH);
   led.off();  
    }
   
 }
   else
  {
   if(pinValue == 1) //CHECK THAT FORCE WATERING BUTTON IS PRESSED
   {
    led.on();
    digitalWrite(PUMP,LOW);
    Serial.print("Auto mode deactivated");
    }
    else
    {
     led.off(); 
     digitalWrite(PUMP,HIGH);
     }
  
   
   
  } //manual
 


} //close manual auto action

float Hmin=humidity_value;  //h
float Tmin=temperature_value;  //t

float Hmax=humidity_value;  //h
float Tmax=temperature_value; //t


void minmax()
{
 {//humidity min
  if (Hmin == 0) {
   Hmin=humidity_value;
  }
  else if (Hmin > humidity_value) {
   Hmin=humidity_value;
  }
  Blynk.virtualWrite(V31, Hmin);
 }
 {//Humidity Max
  if (Hmax < humidity_value) {
   Hmax=humidity_value;
  }
  Blynk.virtualWrite(V30, Hmax);
 }
 {//temp min
  if (Tmin == 0) {
   Tmin=temperature_value;
  }
  else if (Tmin > temperature_value) {
   Tmin=temperature_value;
  }
  Blynk.virtualWrite(V33, Tmin);
 }
 {//temp Max
  if (Tmax < temperature_value) {
   Tmax=temperature_value;
  }
  Blynk.virtualWrite(V32, Tmax);
 }
 
 
}

void errormsg()
{
 lcd.print(2, 1,"       ");
 lcd.print(2, 1,"Status: Error");
 
 }

void okmsg()
{
 
 lcd.print(2, 1,"Status: OK");
 
 }

void checkTemp()
{
 

 if (isnan(humidity_value) || isnan(temperature_value)) {
  Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
  terminal.println("Failed to read from DHT sensor!") ;
  Blynk.notify("Failed to read from DHT sensor!");
  lcd.print(2, 1,"       ");
  errormsg();
  return;
 }
 else
 {
  lcd.clear();
  okmsg();
  }
 
}

void checkMoist()
{
 

 if (isnan(soilmoisture_value)) {
  Serial.println("Failed to read from soil moisture sensor!");
  terminal.println("Failed to read from soil moisture sensor!") ;
  Blynk.notify("Failed to read from soil moisture sensor!");
  errormsg();
  return;
 }
 else
 {
  okmsg();
  }
 
 
}

void setup()
{
 // Debug console
 Serial.begin(115200);
 
 pinMode(PUMP,OUTPUT);
 //digitalWrite(PUMP,HIGH);
 //digitalWrite(PUMP,LOW);
 
 dht.begin();
 WiFi.begin(ssid, pass);
 //Blynk.config(auth, ssid, pass);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk.iot-cm.com", 8080); 
 Blynk.connect();
 // key
 int rssi = WiFi.RSSI();
 Blynk.virtualWrite(V21, rssi);
 Firebase.begin(FIREBASE_HOST, FIREBASE_AUTH); 
 
 timer.setInterval(1000L, manualAutoAction);
 timer.setInterval(1000L, minmax);
 timer.setInterval(10000L, checkTemp);
 timer.setInterval(10000L, checkMoist);
}

void loop()
{
 Blynk.run();
 timer.run();
 
}
1 Like